My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
6827 K461 Mj1 : Fen mo chun qiu : Gai Jiaotian wu tai yi shu jing yan / Gai Jiaotian kou shu ; He Man, Gong Yijiang zheng li.  1980 1
6827 K532k Mj1 : Guizhou xi qu da guan. Yi shu jia juan / gu wen Yu Baiwei, Yang Changhuai ; zhu bian Wang Hengfu, Xie Zhendong ; fu zhu bian Gan Yongheng.  1995 1
6827 K532k1 Mj1 : Guizhou xi qu da guan. Ju zhong juan / zhu bian Wang Hengfu, Xie Zhendong ; fu zhu bian Gan Yongheng.  1997 1
6827 L044 Mj1 : Song Yuan xi qu wen wu yu min su / Liao Ben zhu.  1989 1
6827 L421 Mj1 : Guangdong xi qu jian shi / Lai Bojiang zhu ; Lin nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2001 1
6827 L452 Gd18 : Xi qu xin shi ye / Zeng Yongyi zong ce hua ; Li Huimian zhu.  2008 1
6827 L461 Mj1 : Nanyang yu Zhongguo xi / Li Xingke zhu.  1962 1
6827 L468 Mj1 : Shanghai jiu ying. Lao xi ban / Lin Mingmin, Zhang Zegang, Chen Xiaoyun bian zhu.  1999 1
6827 L602 Mj1 : Taiwan dian ying xi ju shi / Lü Sushang zhu = A history of cinema and drama in Taiwan / by Su-shang Lü.    1
6827 L702 Mj1 : Bai nian Li yuan chun qiu / Zhou Chuanjia.  2000 1
6827 L713 Mj1 : Cheng Changgeng zhuan / Liu Qiang, Yang Hongying zhu.  1996 1
6827 L732 Mj1 : Jing ju Li jia ban shi / Liu Husheng, Zhang Li, Ren Yaoxiang zhu.  1999 1
6827 L762 Mj1 : Xi shuo guo ju / Liu Si.  1980- 1
6827 L778 Mj1 : Shu lai bao de yi shu qi qiao / Liu Xuezhi, Liu Hongbin zhu.  1981 1
6827 M400 Mj1 : Mei yun Qi feng : Mei Lanfang, Zhou Xinfang bai nian dan chen ji nian wen ji / Mei Lanfang, Zhou Xinfang dan chen 100 zhou nian ji nian wei yuan hui xue shu bu zhu bian.  1996 1
6827 M444 Mj1   3
6827 M444c Mj1 : Tan Mei Lanfang / Qi Song chu.  1980 1
6827 M444f Gd18 : Mei Lanfang zhi si ji qi ta / Fang Jing zhu.  1976 1
6827 M444h Mj1   2
6827 M444h1 Gd17 : Mei Lanfang yu er shi shi ji / Xu Chengbei zhu.  1990 1
6827 M444i : Mei Lanfang = Mei Lanfang / Da xing hua zhuan "Mei Lanfang" bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Liu Shaowu].  1997 1
6827 M444m1 Mj1 : Mei Lanfang yi shu ping lun ji / [Zhongguo Mei Lanfang yan jiu xue hui ; Mei Lanfang ji nian guan bian].  1990 1
6827 M444m4 Gd18 : Mei Lanfang chang qiang xuan ji / Taizhou Shi Mei Lanfang shi liao chen lie guan bian ; Chu Xiaomei ji pu zheng li.  1994 1
6827 M444s Mj1 : Mei Lanfang ju zhao ji / Shang ding bian ji shi bian.  1991 1
6827 M444t   2
6827 M444w : Mei Lanfang zhen cang lao xiang ce / Mei Lanfang ji nian guan bian.  2003 1
6827 M444w1 : Mei Lanfang fang Mei Jing ju tu pu / zhu bian Wang Wenzhang = A collection of illustrative plates of Beijing opera performed during Mei Lanfang's visit to the United States / chief editor Wang Wenzhang.  2006 1
6827 M733c Mj1 : Ma Lianliang zhuan / Zhang Yonghe zhu.  1996 1
6827 M763 Mj1 : Minguo she hui feng qing tu lu. Xi ju dian ying juan = Minguo shehui fengqingtulu. Xiju dianying juan / [zhu bian Hu Ming, Qin Qing ; fu zhu bian Lu yong, Wang Chunnan; zhuan wen Xiao Hua, Shi Ji].  2000 1
6827 M793 Mj1 : Xi qu gai ge san lun, Ma Shaobo zhu.  1956 1
6827 N223 Mj1 : Qianlong shi qi ju chang huo dong zhi yan jiu / Niu Chuanhai zhu.  1977 1
6827 O771 Mj1 : Ouyang Yuqian yu Gui zhu gai ge / Guangxi yi shu yan jiu suo [deng] zhu bian ; bian xuan zhe Qiu Zhensheng [deng]  1986 1
6827 O772 Mj1 : "Ri chu" dao yan ji hua / Ouyang Shanzun zhu.  1983 1
6827 P120 Mj1 : Bai ju Jing ju hua pu / Wang Shucun bian xuan.  1999 1
6827 P212 Mj4   3
6827 P242 Mj1 : Luo ru man tian xia / Bai Yang.  1981 1
6827 P396 Mj1 : Zhongguo ling ren xue yuan zhi yan jiu / Pan Guangdan zhuan.  1941 1
6827 S021 Gd18 : Zhongguo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu / Shi Deyu zhu.  2004 1
6827 S025 Mj1 : Xi fang ren kan Zhongguo xi ju / Shi Shuqing zhu.  1976 1
6827 S116 Mj1 : Nie shi ji Zhongguo xi qu gai ge qi shi lu / Shi Lei zhu.  1999 1
6827 S334 Mj1 : Anshun di xi / Shen Fuxin zhu ; [tu pian she ying Shen Fuxin].  1989 1
6827 S644 Gd18 : Sinan Miao zu gao tai xi.  1992 1
6827 S719s Mj1 : Shanxi sheng xi ju zhi. Sheng zhi juan / Shanxi sheng xi ju zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Yu Xun.  2000 1
6827 T04 Mj1 : Zai wu tai de tian di li / Tong Chao = Zai wu tai di tian di li / Tong Chao.  1987 1
6827 T084c Mj1 : Tan Xinpei zhuan / Zhou Chuanjia zhu.  1996 1
6827 T123 : Zhongguo xi ju shi / Deng Suining zhu.  1956 1
6827 T128 Mj1 : Ju tan jiu wen lu / Ding Bingsui zhu.  1995 1
6827 T132 Mj1 : Zhongguo Chuan ju tong shi / Deng Yunjia zhu.  1993 1
6827 T288 Mj1 : Jiao fang ji ; Bei li zhi ; Qing lou ji / Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1959 1
6827 T305 : To find men truly great and noble-hearted we must look here in the present : in praise of the modern revolutionary Peking opera, Taking Tiger Mountain by strategy.  1971 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next