My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9513.254 L130 Gd17 : Liang Han zhu zi yan jiu lun zhu mu lu, 1912-1996 / zhu bian Chen Ligui ; Han xue yan jiu zhong xin bian yin.  1998 1
9513.255 S643 Mj6 : Kandai kenkyū bunken mokuroku. Hōbun hen / Sanae Yoshio hen.  1979 1
9513.2665 C703 Gd17 : Song Liao Jin shi shu ji lun wen mu lu tong jian Zhong wen bu fen, 1900 zhi 1975 / Chen Qinghao bian.  1979 1
9513.2665 E144 Gd18 : Er shi shi ji Song shi yan jiu lun zhu mu lu / Fang Jianxin bian.  2006 1
9513.2665 S355 Mj6   2
9513.2665 S362 Gd17 : Song shi yan jiu lun wen yu shu ji mu lu / Song Xi bian = A bibliography of Chinese articles and books on the Sung history / by Shee Song.  1983 1
9513.2685 E144l Gd17 : Er shi shi ji Liao Jin shi lun zhu mu lu / Liu Pujiang bian.  2003 1
9513.27 Y244 Mj6 : Gendai shi kenkyū bunken mokuroku, Yamane Yukio, Ōshima Ritsuko hen.  1971 1
9513.272 F570 Gd17 : An introduction to the sources of Ming history = Ming dai shi ji hui kao / Fu Wukang bian.  1978 1
9513.272 Y244 Mj6 : Mindaishi kenkyū bunken mokuroku / Yamane Yukio hen.  1960 1
9513.274 A099 Gd17 : Zhongguo xian dai shi zi liao diao cha mu lu zong mu = A checklist of source materials on contemporary Chinese history : grand table of contents.  1971 1
9513.274 C325 Gd18 : Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian mu lu ; Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian shu ming ji bian zhu zhe suo yin : zi di 1 ji zhi 100 ji / ben she bian ji bu bian.  1984 1
9513.274 C350 Gd18 : Qing shi lun wen suo yin / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Qing shi yan jiu shi, Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo he bian.  1984 1
9513.274 C562 Gd18 : Zhongguo jin dai shi lun wen suo yin.  1970 1
9513.274 H452 Gd17 : Zhongguo jin dai shi can kao shu mu chu bian [1842-1919] Huadong shi fan da xue li shi xi zi liao shi bian.  1962 1
9513.274 J654 Gd17 : Riben you guan Qing shi lun wen suo yin : "Qing shi yan jiu tong xun" zeng kan.  1982 1
9513.274 K434 : Guo li gu gong bo wu yuan Qing dai wen xian dang an zong mu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
9513.274 K633m 1971- 2006 Gd18 : 1971-2006 nian mei guo qing shi lun zhu mu lu / Ma Zhao zhu bian.  2007 1
9513.274 W158 Gd17 : Tai Gang Qing shi yan jiu wen zhai = Taigang Qingshiyanjiu wenzhai / Wang Rongsheng bian.  1988 1
9513.28 Y422 Gd17 : Zhongguo jin dai shi wen xian bi bei shu mu, 1840-1919 / Yao Zuoshou, Zhou Xinmin, Yue Xiaoyu.  1996 1
9513.286 C113 : Zhongguo jin dai shi shi liao zhi yin, 1500-1912 / Zhang Yufa, Hong Jianrong bian ji.  2005 1
9513.286 C548 Gd17 : Zhonghua Renmin Gongheguo guo shi lun zhu mu lu suo yin / Wang Meixiu zhu bian.  2000 1
9513.286 C563 Gd18 : Guo nei wai you guan Zhongguo jin xian dai shi shu mu yi lan : 1949-1977 / Quan guo li shi xue gui hua zuo tan hui bian.  1978 1
9513.286 C563c 1979- 2000 Gd18 : Zhongguo jin dai shi lun zhu mu lu : 1979-2000 / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi suo tu shu guan bian ; Zhang Haipeng zhu bian.  2005 1
9513.286 H200 Gd17 : Zhongguo jin dai shi lun wen zi liao suo yin, 1949-1979 / Xu Liting, Xiong Wei bian.  1983 1
9513.286 S132 Gd17 : Zhongguo guo min dang Zhong yang wei yuan hui Sun Yixian bo shi tu shu guan Zhongguo jin dai shi tu shu mu lu / [Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui Sun Yixian bo shi tu shu guan bian yin].  1983 1
9513.287 C127 Gd18 : Tai ping tian guo zi liao mu lu : Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan "Tai ping tian guo" fu lu / Zhang Xiumin, Wang Hui'an bian ; Jin Yuba jiao ding.  1957 1
9513.287 C821 Gd17 : Yan jiu Tai ping tian guo shi zhu shu zong mu / Jiang Bingzheng bian [zhu].  1984 1
9513.2875 C797 Mj4 : Tai ping tian guo shi lun zhu mu lu suo yin : 1980 nian 1 yue--1983 nian 6 yue / Zhou Can zheng li.  1983 1
9513.29 Y824 Gd17 : Qing ji ge ming yun dong qi kan xu mu xuan ji= The revolutionary movement during the late Ching: A guide to Chinese periodicals. Compiled by P. K. Yu, Yu-ning Li, and Yu-fa Chang.  1970 1
9513.294 C561 Gd18 : Zhongguo xian dai shi lun wen shu mu suo yin : 1949 nian 10 yue--1984 nian 12 yue / Zhu bian Li Guangyi.  1986 1
9513.294 C561k Gd17   20
9513.294 H412 Gd18   4
9513.294 Y244 Mj6 : Shingai kakumei bunken mokuroku / Yamane Yukio hen.  1972 1
9513.2946 N406 Gd17 : Ji nian xin hai ge ming qi shi zhou nian xin hai ge ming zi liao mu lu / Nanjing tu shu guan bian.  1981 1
9513.2965 C711 : 1950/87 Gd17 : Taiwan chu ban kang Ri zhan zheng shi zhu zuo lun wen suo yin : 1950-1987 / Zhou Yuanzheng bian ; Li Shiping jiao.  1988 1
9513.297 U411 Gd17 : Hong wei bing zi liao mu lu.  1970 1
9513.308 L441 Mj4 : Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhong wen gu di tu xu lu / Li Xiaocong bian zhu.  2004 1
9513.3138 S150w Gd18 : Shandong wen xian shu mu / zhu bian Wang Shaozeng ; bian ji Zhang Changhua ... [et al.].  1993 1
9513.3143 S544 1912- 1921 Gd18 : 1912-1921 nian Shen bao suo yin. Henan bu fen / Henan sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1984 1
9513.3227 T434 Gd18 : Taiwan Lanyu yan jiu shu mu / bian zuan Jiang Zhushan ; Ying yi Zhang Jiyi = Bibliography on studies of Botel Tobago/Orchid Island/Lanyu, Taiwan / edited by Chiang Chu-shan ; translated by Chang Chi-yi.  2004 1
9513.3227 T434t Gd17 : Taiwan Lanyu yan jiu shu mu zeng bu = Supplementary bibliography on studies of Botel Tobago/Orchid Island/Lanyu, Taiwan / Jiang Zhushan bian zuan.  2004 1
9513.3236 K014 Gd18 : Guangxi di fang zi liao suo yin : jie fang qian bu fen (zheng zhi, jing ji, ke ji) / Guangxi Tongzu Zizhiqu di er tu shu guan bian.  1965 1
9513.329 C568 Gd18 : Zhongguo di yi li shi dang an guan suo cun Xizang he Zang shi dang an mu lu : Man Zang wen bu fen / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin he bian.  1999 1
9513.329 L730 Gd17 : Zhongguo Zang xue lun wen zi liao suo yin / Liu Hongji, Sun Yuzhi he bian.  1999 1
9513.329 W334 Gd18 : Wenzhou di fang wen xian lian he mu lu / Zheng Xiaoxiao zhu bian.  2005 1
9513.33 B046 1945- 1995 Mj6 : Bunken mokuroku Nihon ron, Nihonjin ron no 50-nen, 1945-1995 / Nichigai Asoshiētsu Henshūbu hen.  1996 1
9513.33 I249 Mj6   2
9513.33 K042 Mj6 : Zuroku Seiyō to no deai : Nihonjin no mita gaikoku, gaikokujin no mita Nihon = Japan and the West : the meeting of two cultures : catalogue of an exhibiiton held to mark the thirtieth anniversary of the founding of the University.  1977 1
9513.33 K650 Mj6   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next