My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9513.287 C127 Gd18 : Tai ping tian guo zi liao mu lu : Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan "Tai ping tian guo" fu lu / Zhang Xiumin, Wang Hui'an bian ; Jin Yuba jiao ding.  1957 1
9513.287 C821 Gd17 : Yan jiu Tai ping tian guo shi zhu shu zong mu / Jiang Bingzheng bian [zhu].  1984 1
9513.2875 C797 Mj4 : Tai ping tian guo shi lun zhu mu lu suo yin : 1980 nian 1 yue--1983 nian 6 yue / Zhou Can zheng li.  1983 1
9513.29 Y824 Gd17 : Qing ji ge ming yun dong qi kan xu mu xuan ji= The revolutionary movement during the late Ching: A guide to Chinese periodicals. Compiled by P. K. Yu, Yu-ning Li, and Yu-fa Chang.  1970 1
9513.294 C561 Gd18 : Zhongguo xian dai shi lun wen shu mu suo yin : 1949 nian 10 yue--1984 nian 12 yue / Zhu bian Li Guangyi.  1986 1
9513.294 C561k Gd17   20
9513.294 H412 Gd18   4
9513.294 Y244 Mj6 : Shingai kakumei bunken mokuroku / Yamane Yukio hen.  1972 1
9513.2946 N406 Gd17 : Ji nian xin hai ge ming qi shi zhou nian xin hai ge ming zi liao mu lu / Nanjing tu shu guan bian.  1981 1
9513.2965 C711 : 1950/87 Gd17 : Taiwan chu ban kang Ri zhan zheng shi zhu zuo lun wen suo yin : 1950-1987 / Zhou Yuanzheng bian ; Li Shiping jiao.  1988 1
9513.297 U411 Gd17 : Hong wei bing zi liao mu lu.  1970 1
9513.308 L441 Mj4 : Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhong wen gu di tu xu lu / Li Xiaocong bian zhu.  2004 1
9513.3138 S150w Gd18 : Shandong wen xian shu mu / zhu bian Wang Shaozeng ; bian ji Zhang Changhua ... [et al.].  1993 1
9513.3143 S544 1912- 1921 Gd18 : 1912-1921 nian Shen bao suo yin. Henan bu fen / Henan sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1984 1
9513.3227 T434 Gd18 : Taiwan Lanyu yan jiu shu mu / bian zuan Jiang Zhushan ; Ying yi Zhang Jiyi = Bibliography on studies of Botel Tobago/Orchid Island/Lanyu, Taiwan / edited by Chiang Chu-shan ; translated by Chang Chi-yi.  2004 1
9513.3227 T434t Gd17 : Taiwan Lanyu yan jiu shu mu zeng bu = Supplementary bibliography on studies of Botel Tobago/Orchid Island/Lanyu, Taiwan / Jiang Zhushan bian zuan.  2004 1
9513.3236 K014 Gd18 : Guangxi di fang zi liao suo yin : jie fang qian bu fen (zheng zhi, jing ji, ke ji) / Guangxi Tongzu Zizhiqu di er tu shu guan bian.  1965 1
9513.329 C568 Gd18 : Zhongguo di yi li shi dang an guan suo cun Xizang he Zang shi dang an mu lu : Man Zang wen bu fen / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin he bian.  1999 1
9513.329 L730 Gd17 : Zhongguo Zang xue lun wen zi liao suo yin / Liu Hongji, Sun Yuzhi he bian.  1999 1
9513.329 W334 Gd18 : Wenzhou di fang wen xian lian he mu lu / Zheng Xiaoxiao zhu bian.  2005 1
9513.33 B046 1945- 1995 Mj6 : Bunken mokuroku Nihon ron, Nihonjin ron no 50-nen, 1945-1995 / Nichigai Asoshiētsu Henshūbu hen.  1996 1
9513.33 I249 Mj6   2
9513.33 K042 Mj6 : Zuroku Seiyō to no deai : Nihonjin no mita gaikoku, gaikokujin no mita Nihon = Japan and the West : the meeting of two cultures : catalogue of an exhibiiton held to mark the thirtieth anniversary of the founding of the University.  1977 1
9513.33 K650 Mj6   2
9513.33 K923 Mj6 : Nihon shiseki nenpyō / Koizumi Yasujirō henʼshū.  1970 1
9513.33 N655 Mj6   4
9513.33 N655n Mj6 : Nihon shi kenkyūsho sōran / Endō Motoo hen.  1975 1
9513.33 S454 Mj6 : Kokushi taikei shomoku kaidai / Sakamoto Tarō, Kuroita Masao hen.  2001 1
9513.3315 K042 Mj6 : Taigai kōshōshi bunken mokuroku. Kinsei hen / Kyōto Gaikokugo Daigaku Fuzoku Toshokan hen.  1977 1
9513.3316 T535 Mj8 : Tōyō shi Seiyō shi tosho mokuroku 91/97 / [henshū Nichigai Asoshiētsu].  1999 1
9513.3317 H423 Mj6 : Nihon gaikōshi kankei bunken mokuroku / Hanabusa Nagamichi hen.  1961 1
9513.3317 H423a Mj6 : Nihon gaikōshi kankei bunken mokuroku. Tsuiho-hen / Hanabusa Nagamichi hen.  1968 1
9513.3317 Y244 Mj6 : Kindai Nitchū kankeishi bunken mokuroku / Yamane Yukio hen.  1979 1
9513.338 K606 Mj6 : Terauchi Masatake kankei bunsho mokuroku / [Kokuritsu Kokkai Toshokan Sankō Shoshibu henshū].  1971 1
9513.338 S234 Mj6 : Nihon kin-gendai shi bunken kaidai / Saji Yoshio hen.  1979 1
9513.338 Y246 Mj6   2
9513.3391 F328 Mj6   3
9513.3391 S959 Mj6 : Sengo kankō senshi senki sōmokuroku. Rikugun hen / Nishimura Masamori hen.  1987 1
9513.3394 N657 Mj6 : Nihon senryō bunken mokuroku.  1972 1
9513.341 A734 Mj6   3
9513.3545 L711 Gd18 : Yuenan Han Nan gu ji de wen xian xue yan jiu / Liu Yujun zhu.  2007 1
9513.3545 L758 Gd18   2
9513.435 W218 Gd18 : Riben shi dai Taiwan jing ji tong ji wen xian mu lu = An annotated bibliography of Taiwanese economic statistical documents from the Japanese Era / Wu Congmin, Ye Shuzhen, Liu Yingchuan bian.  2004 1
9513.5 C562 : Guo nei bao kan you guan di li zi liao suo yin, 1955 / Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo bian ji.  1956 1
9513.5 C567 1900- 1980 Gd17 : Zhongguo li shi di li xue lun zhu suo yin, 1900-1980 / Du Yu, Zhu Lingling bian.  1986 1
9513.5 K118 Gd17 : Han wen nan Ya shi liao xue = Historical data of South Asia from Chinese sources / Geng Yinzeng.  1990 1
9513.505 J650 Mj6 : Ajia Afurika chiiki tokutei kenkyū bunken mokuroku / Monbushō Daigaku Gakujutsukyoku hen.  1965 1
9513.505 J650a/V.1 Mf32 : Ajia chiiki sōgō kenkyū bunken mokuroku / Mombushō Daigaku Gakujutsukyoku hen.  1959- 1
9513.505 J650a/V.2 Mf32 : Ajia chiiki sōgō kenkyū bunken mokuroku / Mombushō Daigaku Gakujutsukyoku hen.  1959- 1
9513.505 J650a/V.3 Mf32 : Ajia chiiki sōgō kenkyū bunken mokuroku / Mombushō Daigaku Gakujutsukyoku hen.  1959- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next