My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Bl1900.L35 Laoz 2011   16
Bl1900.L35 Laoz 2016 : Laozi de xue shuo yu jing shen : li shi yu dang dai / zhu bian Chen Guying ; zhi xing zhu bian Wang Zhongjiang ; fu zhu bian Yang Yinan, Yang Zhisen.  2016 1
Bl1900.L35 Li 2001 : Laozi zhe xue kao cha / Li Quanhua zhu.  2001 1
Bl1900.L35 Li 2002 : Laozi jin xi / Li Xiangeng zhu.  2002 1
Bl1900.L35 Liu 1983 : Laozi zhang ju qian shi / Liu Ruifu zhu.  1983 1
Bl1900.L35 Liu 2001 : Song Yuan Lao xue yan jiu / Liu Gusheng zhu.  2001 1
Bl1900.L35 Lu 1987 : Laozi shi yi / Lu Yusan zhu.  1987 1
Bl1900.L35 Mawa 1980 Qc5 : Mawangdui Han mu bo shu, yi / Guo jia wen wu ju gu wen xian yan jiu shi bian.  1980 1
Bl1900.L35 Rao 2015 : Laozi xiang er zhu jiao zheng / Rao Zongyi zhu.  2015 1
Bl1900.L35 Ren 2018 : Ren Jiyu tan Laozi zhe xue / Ren Jiyu zhu.  2018 1
Bl1900.L35 Sha 1989 : Laozi quan yi / Sha Shaohai, Xu Zihong yi zhu.  1989 1
Bl1900.L35 Tate 2003 : Lao Zhuang si xiang tu jie / [Guanye Zhengmei zhu ; Zhao Jiayi yi].  2003 1
Bl1900.L35 Wang : "Laozi Heshanggong zhu" zhi yan jiu : dao jia si xiang ji ben tan tao / Wang Qingxiang zhu.  1994 1
Bl1900.L35 Wang 1962 : Laozi yan, Zhuangzi tong, Wang Fuzhi zhu, Wang Xiaoyu dian jiao.  1962 1
Bl1900.L35 Wang 1963 : Laozi dao de jing : bai hua yi jie / [Wang Bi yuan zhu ; Ye Yulin yi jie.  1963 1
Bl1900.L35 Wang 1979 : Lao Zhuang si xiang lun ji / Wong Yuk zhu.  1979 1
Bl1900.L35 Wang 1993 : Lao Zhuang ci dian / Dong Zhi'an zhu bian ; Wang Shishun fu zhu bian ; Wang Shishun, Han Mujun bian zhu.  1993 1
Bl1900.L35 Wang 2002 : Laozi "Dao de jing" xin yan / Wang Qiang zhu.  2002 1
Bl1900.L35 Wang 2009 : Laozi de bang zhu / Wang Meng zhu.  2009 1
Bl1900.L35 Wang 2010 : Laozi dao de jing de xian dai jie du / Wang Bangxiong.  2010 1
Bl1900.L35 Wang 2012 : Laozi "dao de jing" shi jie / Wang Kai.  2012 1
Bl1900.L35 Wang 2017 : Laozi de bang zhu : Wang Meng jie"Laozi" / Wang Meng zhu.  2017 1
Bl1900.L35 Wei 1963 : Laozi ben yi : er juan. lun Laozi yi juan. lie zhuan yi juan. fu lu yi juan / Wei Yuan zhuan.  1963 1
Bl1900.L35 Wei 1965 : Laozi ben yi / Wei Yuan zhuan.  1965 1
Bl1900.L35 Wen 2003 : Laozi qu du / [Wen Zhang zhu].  2003 1
Bl1900.L35 Wu 1992 : Lao Zhuang zhe xue / Wu Kang zhu.  1992 1
Bl1900.L35 Xu 1985 : Bo shu Laozi zhu yi yu yan jiu / Xu Kangsheng zhu.  1985 1
Bl1900.L35 Xu 2016 : "Laozi" yi hua / Xu Yuanchong zhu.  2016 1
Bl1900.L35 Yang : Laozi / Yang Yong zhu yi.  1995 1
Bl1900.L35 Yang 1987 : Xian Qin Dao jia "dao" de guan nian de fa zhan / [zhu zuo zhe Yang Rubin].  1987 1
Bl1900.L35 Yang 1994   2
Bl1900.L35 Yang 2003   2
Bl1900.L35 Yin 1995 : Bo shu Laozi shi xi : lun bo shu Laozi jiang hui qu dai jin ben Laozi / Yin Zhenhuan zhu.  1995 1
Bl1900.L35 Yin 2004 : Bei Song "Laozi" zhu yan jiu / Yin Zhihua zhu.  2004 1
Bl1900.L35 Yin 2005 : Laozi wei dao / Yin Chan zhu.  2005 1
Bl1900.L35 Yuan 1991 : Laozi zhe xue zhi quan shi yu chong jian / Yuan Baoxin zhu.  1991 1
Bl1900.L35 Zeng 1990 : Laozi zhong yong si xiang / Zeng Weihui zhu.  1990 1
Bl1900.L35 Zeng 2002 : Lao Zi de sheng ming zhi hui / Zeng Zhaoxu zhu.  2002 1
Bl1900.L35 Zhan 1970z : Laozi zhang ju xin shi / Zhang Mosheng zhu shi.  197- 1
Bl1900.L35 Zhan 1981 : Laozi jiao du / Zhang Songru.  1981 1
Bl1900.L35 Zhan 1996 : Laozi yu Zhongguo wen hua / Zhang Zhiyan zhu.  1996 1
Bl1900.L35 Zhao 2003 : Laozi de dao / Zhao Weimin zhu.  2003 1
Bl1900.L35 Zhao 2006 : Laozi yi jie / Zhao Jinzhang zhu.  2006 1
Bl1900.L35 Zhen 2009 Gd19 : Dong Jin Tang chu dao jiao Dao de jing xue : guan yu Dao de jing yu chong xuan si xiang ji tai xuan bu zhi tao lun / Zheng Canshan zhu.  2009 1
Bl1900.L37 Cai 1979 : Laozi suo yin : yuan ming Lao jie Lao fu chuan zhu / [zhuan zhe Ye i.e. Cai Tinggan].  1979 1
Bl1900.L485 Lieh 1960 Gd19 : Liezi suo yin / Yamaguchi Yoshio bian.  1960 1
Bl1900.L485 Wei 2017 : "Liezi" de yu yan yu bian zhu nian dai / Wei Peiquan zhu.  2017 1
Bl1900.L54 Cai 2006 : Liezi shuo : yu feng er xing de zhe si = Liezi speaks: thoughts to ride the wind / Cai Zhizhong zhu ; Brian Bruya yi.  2006 1
Bl1900.L83 Wilh 2002 : Huang jin zhi hua de mi mi : dao jiao nei dan xue yin lun / [Weilixian yi zhu] ; Rongge [dao lun] ; Yang Rubin yi.  2002 1
Bl1900.T233 Ye 2010 Gd19 : Dunhuang ben "Tai xuan zhen yi ben ji jing" ji jiao / Ye Guiliang zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next