My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Bp63.C5 Ma 1983 : Zhongguo Yisilan jiao pai yu men huan zhi du shi lue / Ma Tong zhu.  1983 1
Bp63.C5 Ma 2000 : Zhongguo Yisilan jiao pai men huan su yuan / Ma Tong zhu.  2000 1
Bp63.C5 Mian 1981 : Ningxia Yisilan jiao pai gai yao / Mian Weilin zhu.  1981 1
Bp63.C5 Tong 2003 Gd19 : Yisilan jiao yu Beijing qing zhen si wen hua / Tong Xun bian zhu.  2003 1
Bp63.C52 Yisi 2017 : Yisilan yu Zhongguo xi nan bian jiang she hui / Yao Jide, Ma Jianxiong zhu bian = Islam and the southwest frontier of China / edited by Jide Yao, Jianxiong Ma.  2017 1
Bp63.C6 Feng 2002 Gd19   2
Bp63.C6 Yang 2011 Gd19 : Zao qi Han wen Yisilan jiao dian ji yan jiu / Yang Xiaochun zhu.  2011 1
Bp63.C62 Ding 2013 : Xi bei Yisilan jiao she hui zu zhi xing tai yan jiu / Ding Mingjun deng zhu.  2013 1
Bq 266 Fo 1991 : Fo jiao shi / zong zhu bian Ren Jiyu ; ben shu zhu bian Du Jiwen.  1991 1
Bq1029.P3 Cai 2008 : Bali xue yin lun : zao qi Yindu fo dian yu yan yu fo jiao wen xian zhi yan jiu / Cai Qilin zhu.  2008 1
Bq1115 Zhen 2016 : Han wen fo dian yi nan su zi hui shi yu yan jiu / Zheng Xianzhang zhu.  2016 1
Bq1138 Shi 1989 : Fo shuo A mi tuo jing jiang hua / Shi sheng yin zhu.  1989 1
Bq118 Qi 1982 V.30 : Qi meng fo xue / [Xian dai fo xue da xi bian ji bu].  1983 1
Bq1210 Zhon Index 2004 : Zhonghua da zang jing zong mu / "Zhonghua da zang jing" bian ji ju bian.  2004 1
Bq1211 Ying 1991 : Ying Xian mu ta Liao dai mi cang / Shanxi Sheng wen wu ju, Zhongguo li shi bo wu guan zhu bian.  1991 1
Bq1219 San 1991 Ge3 : San zang fa shu / Shi Yiru [...et al.] zhuan.  1991 1
Bq1219 Tais 1975 Ge3 : Xiu ding xin ban Da zang jing zong mu lu / [bian ji zhe Da zang jing kan xing wei yuan hui].  1975 1
Bq1219.H842 Erin 1977 : Erin Issaikyō ongi hansetsu sakuin hoseiroku / Kamio Kazuharu hen.  1977 1
Bq1257 Xu 2013 Gd19 : Zang wen "Pang tang mu lu" yan jiu = Zangwen Pangtang mulu yanjiu / Xu Lihua zhu.  2013 1
Bq126.Y56 Ying 1991 : Yinguang da shi wen chao xuan du / Zheng Nan xun xuan ji.  1991 1
Bq127 Xing 1979 : Xingyun da shi jiang yan ji.  1979- 1
Bq128 Cizh 1997 : Fa xiang / (Shi)Cizhuang zhu.  1997 1
Bq130 Chen 1986 : Fo xue chang jian ci hui / Zhumo fa shi jian ding ; Chen Yixiao bian.  1986 1
Bq130 Chen 1994 Ge3 : Xin bian fo jiao ci dian / Chen Bing bian zhu.  1994 1
Bq130 Ding 1961 Ge3   3
Bq130 Fo 1989 Ge3   8
Bq130 Fo 2002 : Fo jiao da ci dian / zhu bian Ren Jiyu.  2002 1
Bq130 Foxu 2015   2
Bq130 Inag 1991 : Zhong Ying ri fu jiao ci dian = A dictionary of Chinese, English-Japanese Buddhist terms / [Inagaki Hisao] ; Chang chun shu ci dian bian ji zi.  1991 1
Bq130 Li 1994 : Ri Han Dunhuang xue ci hui / Li Aimin, Wang Yunpu bian zhu.  1994 1
Bq130 Shi 1960 Ge3 : Shi yong fo xue ci dian / [yuan bian zhe Shanghai fo xue shu ju].  1960 1
Bq130 Soot 1961 Ge3 : A dictionary of Chinese Buddhist terms : with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index / compiled by William Edward Soothill and Lewis Hodous.  1961 1
Bq130 Soot 1962 Ge3 : Zhong Ying fo xue ci dian = A dictionary of Chinese Buddhist terms / compiled by William Edward Soothill and Lewis Hodous ; revised by Sheng-kang, Li Wu-chung, Tseng Lai-ting.  1962 1
Bq130 Soot 1982 Ge3 : A dictionary of Chinese Buddhist terms : with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index / compiled by William Edward Soothill and Lewis Hodous.  1982 1
Bq130 Wang 1960 Index Ge3 : Wang yue fo jiao da ci dian Zhong wen guan zi bi hua suo yin.  196-? 1
Bq130 Wu 1994 Ge3 : Fo jiao da ci dian / Wu Rujun bian zhu.  1994 1
Bq130 Xiao 2014 : Zhongguo fo jiao wen hua jian ming ci dian / Xiao Zhenshi bian zhu.  2014 1
Bq130 Zhuo 2003 : Han Zang Meng dui zhao fo jiao ci dian / [Zhuorigetu bian].  2003 1
Bq133 Chib 2013 : Bukkyō kara umareta igai na Nihongo / Komazawa Joshi Daigaku Kyōju Chiba Kōji.  2013 1
Bq133 Fo 1991 Ge3 : Fo jiao wen hua ci dian / Ren Daobin zhu bian.  1991 1
Bq133 Su 1993 : Su yu fo yuan / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo [bian].  1993 1
Bq133 Xion 1985 : Fo jia ming xiang tong shi / Xiong Shili zhu.  1985 1
Bq1463.C6 Wu 1993 : Fo de ben sheng gu shi / [tu wen gai bian zhu zuo ren Wu Zhongde].  1993- 1
Bq1623.C45 Hua 1994 : Hua yan jing jin yi / Wang Liangfan, Zhang Jianjian deng zhu yi.  1994 1
Bq1627 Jing 2000 : Puxian da shi xing yuan de qi shi / Jingkong fa shi jiang shu ; Qiu Shuzhen ji lu.  2000 1
Bq1713.C5 Yiru 1997 : Di zang jing jiang ji / Shi yi-rui zhu.  1997 1
Bq1767 Zhon 1992 : Zhongguo fu nü li lun yan jiu shi nian / zhu bian Xiong Yumei, Liu Xiaocong, Qu Wen.  1992 1
Bq1967 Cai 2006 : Xin jing = Heart sutra / Cai Zhizhong zhu ; E.E. Ho & W.L. Rathje yi.  2006 1
Bq1967 Endo 1984 : Hannya shingyō. Irasuto-ban orijinaru / bun Endō Makoto ; irasuto Kobayashi Toshiya.  1984 1
Bq1967 Huan 1963 : Xin jing bai hua jie shi / Huang Zhihai zhuan.  1963 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next