My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Bq4570.P76 Lian 1960 Gd19 : Fo jiao xin li xue qian ce : Xuanzang da shi chuan shu hou.  1960 1
Bq4630 Jian 2003 : Fo tuo zun xiang gu shi : tu wen ben / Jiang Zhongxin hui zhu.  2003 1
Bq4630 Jigs 2004   2
Bq4630 Luo 1994 : Luo han Fo xiang tu ying / Huang Ze, Wuzhen bian = Buddhist pictures: The arhts of Shekyamuni's disciples / Huang Che etc.  1994 1
Bq4630 Ta 1995 Ge3 : Da zang jing wan fo tu jian / zhu bian Li Miao, Liu Qun ; fu zhu bian Liang Yuchuan ... [et al.]  1995 1
Bq4690.M3 Wang 2016 : Mile fo yu yao shi fo / zhu zhe Wang Huimin.  2016 1
Bq4690.M34 Buda 2003 Gd19 : Budai he shang yu Mile wen hua / He Jingsong zhu bian.  2003 1
Bq4695 Wei 2004 Gd19 : Dunhuang pu sa man tan / Wei Yingchun zhu.  2004 1
Bq4710.A84 Xing 1999 : Huaxia zhu shen. Kuanyin juan / Xing Li zhu.  1999 1
Bq4832 Cham 1981 : Jie cheng wei zhu / yuan zhu zhe Zhangbosi ; fan yi zhe Jiang Huang Xinmei.  1981 1
Bq4865 Li 1998   3
Bq4865 Qing 2006   2
Bq4865 Yun 2012 Gd19 : Quan cai wu bai luo han zhi mi = Wu bai luo han zhi mi / Yun Yi bian zhu.  2012 1
Bq4875 Li 1991 : Wu bai luo han / Li Zengxin, Gao Shouxian zhuan wen ; Shi Jun, Xiao Xue, Wen Li bian hui.  1991 1
Bq5020 Bokh 2005 : Sōgi to butsudan : senzo saishi no minzokugakuteki kenkyū / Yorun Bokuhoben cho.  2005 1
Bq5060.T55 Dong 2003 : Zang chuan fo jiao mi zhou zong ji / Dongzhucairang zhu.  2003 1
Bq5070 Foji 1993 : Fo jiao chu chuan nan fang zhi lu : wen wu tu lu = Bukkyō shoden nanpō rūto / [bian zhe He Yun'ao and others].  1993 1
Bq5070 Xian 1985 : Fo jiao chang yong "bai qi, qi wu, fu zhuang" jian shu / Xiangyun fa shi zhu.  1985 1
Bq5115.C5 Ye 1992 : Zhongguo fo jiao tu xiang jie shuo / Ye Luhua zhuan wen ; Zhang Debao, Xu Youwu hui tu.  1992 1
Bq5125.D4 Li 1995 : Zhuan fa lun / Li Hongzhi.  1995 1
Bq5125.D4 Li 1996 : Fa lun da fa yi jie / Li Hongzhi zhu.  1996 1
Bq5395 Guan 1970z : Guangqin lao he shang kai shi lu / [Guangqin lao he shang kai shi].    1
Bq5395 Guo 1990 : Hui yan guan shi jie / Guo Zhaoming zhu.  1990 1
Bq5395 Nan 1991 : Ru he xiu zheng fo fa / Nan Huaijin jiang shu.  1991 1
Bq5395 Nian 1999 : Nian Fo gan ying ji / Lin Cichao ji lu.  1999 1
Bq5395 Xing 1991 : Fo jiao de fu shou guan / Xingyundashi jiang.  1991 1
Bq5395 Zhen 1992 : Gai zao ming yun de fang fa. Di 3 ji / bian shu Zheng Fumei.  1992 1
Bq5405 Ciro 1996 : Wo kan Meiguo ren : "Pu men" za zhi "fa xing ren de hua" / Cirongfashi zhu.  1996 1
Bq5405 Hyem 2016 : Wanbyŏk haji anŭn kŏttŭl e taehan sarang : onjŏnhan na rŭl wihan Hyemin Sŭnim ŭi ttattŭthan ŭngwŏn / Hyemin chiŭm ; Yi Ŭng-gyŏn kŭrim.  2016 1
Bq5405 Hyem 2017 : Mŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl : Hyemin Sŭnim kwa hamkke hanŭn nae maŭm tasi pogi / Hyemin chiŭm ; Yi Yŏng-ch'ŏl kŭrim.  2017 1
Bq5405 Lin 1991 : Sui xi pu ti / Lin Qingxuan zhu.  1991 1
Bq5405 Pomn 2013 : Insaeng suŏp : chal multŭn tanp'ung ŭn pomkkot poda arŭmdapta / Pŏmnyun chiŭm ; Yu Kŭn-t'aek kŭrim.  2013 1
Bq5450 Shao 2015 : Song dai fu nü de fo jiao xin yang yu sheng huo kong jian / Shao Yuxin zhu.  2015 1
Bq5670 Xian 1999 : Xian dai huang yan : Li Hongzhi wai li xie shuo ping xi = Xiandai huangyan Lihongzhi wailixieshuo pingxi / ben shu bian xie zu bian.  1999 1
Bq5670 Zhan 1999 : Fa lun gong chuang shi ren Li Hongzhi ping zhuan / Zhang Weiqing, Qiao Gong.  1999 1
Bq572 Xion 2016 : Si lu fo feng : Xiyu fo jiao shi / Xiong Jiangning zhu.  2016 1
Bq5743 Xie 2000 Gd19 : Ling yi sheng ji : Dunhuang bi hua shi ji gu shi / Xie Shengbao bian zhu.  2000 1
Bq5775.J3 Liu 2016 : "Riben ling yi ji" dui Zhongguo wen xue de jie shou yan jiu : dong Ya wen hua jiao liu de shi jiao / Liu Jiuling zhu.  2017 1
Bq6065 Yiji 1995 : Nan Hai ji gui nei fa zhuan jiao zhu / Yijing yuan zhu ; Wang Bangwei jiao zhu.  1995 1
Bq626 Chen 2005 : Zhongguo fo jiao shi ji gai lun / Chen Yuan zhuan.  2005 1
Bq626 Gao 1986   3
Bq626 Guo 1990 : Zhongguo fo jiao jian shi / Guo Peng zhu.  1990 1
Bq626 Guo 1993 : Zhongguo fo jiao shi / Guo Peng zhu.  1993 1
Bq626 Ji 1996 : Ji Xianlin xue shu wen hua sui bi / Ji Xianlin zhu.  1996 1
Bq626 Jian 2007 : Zhongguo fo jiao shi / Jiang Weiqiao zhuan.  2007 1
Bq626 Kama 1982 : Zhongguo fo jiao shi / Liantian Maoxiong zhu ; Guan Shiqian yi.  1982 1
Bq626 Li 1997 : Zhongguo fo jiao yu min jian she hui / Li Silong zhu ; Ye Lang shen ding.  1997 1
Bq626 Lian 2017 : Zhongguo fo jiao shi / Liang Qichao zhu ; Longyin fa shi bian.  2017 1
Bq626 Lu 1979 : Zhongguo fo xue yuan liu lue jiang / Lü Cheng zhu.  1979 1
Bq626 Ma 1994 : Zhongguo fo jiao zhu shen / [Ma Shutian zhu].  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next