My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ct3730 Niho 2002   2
Ct3730 Niho 2006   3
Ct3990.A2 Chen 2009 : Shan he pan duan bi jian tou / Chen Jie zhu.  2009 1
Ct3990.A2 Liu 2006 : Da shi de ling yu : Chen Yinke, Hu Shi he Lin Yutang de yi xie gui bao yi zhen / Liu Guangding zhu.  2006 1
Ct3990.A2 Qing 2014   2
Ct3990.A2 Wang 2005 : Wang Meng : bu cheng yang zi de huai nian = Wangmeng : bucheng yangzi dehuainian / Wang Meng zhu.  2005 1
Ct3990.A2 Yue 2016 : Na shi de xian sheng : 1940-1946 Zhongguo wen hua de gen zai Lizhuang / Yue Nan zhu.  2016 1
Ct3990.A2 Zhon 2014 Gd19 : Zhongguo wen xue jia bian nian shou ce / Shanghai ci shu chu ban she bian.  2014 1
Ct3990.C4 Sun 2016 : Man di jiang hu wu shang zai : Zhang Taiyan yu jin dai Zhongguo (1895-1916) / Sun Depeng zhu.  2016 1
Ct3990.C4 Tao 2016 : Dao jian shang de wu zhe : Zhang Taiyan yu Liang Qichao / Tao Fangxuan zhu.  2016 1
Ct3990.C4 Zhan 1986 : Zhang Taiyan xian sheng zi ding nian pu / Zhang Taiyan zhu.  1986 1
Ct3990.C4 Zhan 2016   2
Ct3990.C42 Chao 2002 : Zhao Yuanren quan ji / Zhao Yuanren zhu.  2002- 1
Ct3990.C45 Zhen 1984 : Wo de xue tu sheng huo / Zheng Xuejia zhu.  1984 1
Ct3990.C455 Cai 2009 Gd19 : Ji Xianlin zhuan / Cai Degui zhu.  2009 1
Ct3990.C455 Ji 2008 : Ji Xianlin zi shu : wo zhe yi sheng / Ji Xianlin zhu ; Meng Zhaoyi xuan bian.  2008 1
Ct3990.C455 Zhan 2003 : Ji Xianlin xian sheng / Zhang Guanglin zhu.  2003 1
Ct3990.C47 Dai 2016 : Qian Binsi xian sheng yu xian dai Zhongguo xue shu / Dai Jingxian zhu.  2016 1
Ct3990.C47 Han 2005   6
Ct3990.C47 Qian 1995 : Qian Binsi xian sheng bai ling ji nian hui xue shu lun wen ji.  2003 1
Ct3990.C47 Yu 2006 : Qian Mu yu xian dai Zhongguo xue shu / Yu Yingshi zhu.  2006 1
Ct3990.G86 Xie 1999 : Guo Moruo xue shu si xiang ping zhuan / Xie Baocheng zhu.  1999 1
Ct3990.H617 He 2013 : Shang xue ji / He Zhaowu kou shu ; Wen Jing zhi bi.  2013 1
Ct3990.H78 Bai 1993 : Hu Shi zhuan / Bai Ji'an zhu.  1993 1
Ct3990.H78 Hu 1959   2
Ct3990.H78 Hu 1981 : Hu Shi kou shu zi zhuan / Tang Degang yi zhu ; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she].  1981 1
Ct3990.H78 Hu 1984   10
Ct3990.H78 Hu 1985 : Hu Shi de ri ji / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua Minguo shi yan jiu shi bian.  1985 1
Ct3990.H78 Hu 1986   25
Ct3990.H78 Hu 1989   18
Ct3990.H78 Hu 1990 : Hu Shi yu ta de peng you / Li Youning zhu bian.  1999 1
Ct3990.H78 Hu 1991 : Hu Shi xuan ji / Hu Ming bian xuan.  1991 1
Ct3990.H78 Hu 1995 : Hu Shi zao nian wen cun / Zhou Zhiping zhu bian.  1995 1
Ct3990.H78 Hu 1997 : Hu Shi yin xiang / Gao Yuanbao bian.  1997 1
Ct3990.H78 Hu 1998 : Fan xing yu chang shi : Hu Shi ji / Zhu Wenhua bian xuan.  1998 1
Ct3990.H78 Hu 1999   2
Ct3990.H78 Hu 2013 : Wo suo bu li jie de sheng huo / Hu Shi zhu.  2013 1
Ct3990.H78 Li 1979 : Hu Shi ping zhuan / Li Ao zhu.  1979 1
Ct3990.H78 Shen 1990 : Hu Shi zhuan / Shen Weiwei zhu.  1990 1
Ct3990.H78 Shen 1999 : Hu Shi zhuan / Shen Weiwei zhu.  1999 1
Ct3990.H78 Su 2008 : Hu Shi : wo de peng you Hu Shizhi / Su Xing, Hao Xingzi zhu.  2008 1
Ct3990.H78 Tong 1981 : Hu Shi za yi / Tang Degang zhu ; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she].  1981 1
Ct3990.H78 Tong 1999 : Hu Shi za yi / Tang Degang zhu.  1999 1
Ct3990.H78 Yu 1984 : Zhongguo jin dai si xiang shi shang de Hu Shi / Yu Yingshi zhu.  1984 1
Ct3990.H78 Yu 2012 : Chong xun Hu Shi li cheng : Hu Shi sheng ping yu si xiang zai ren shi / Yu Yingshi zhu.  2012 1
Ct3990.H78 Zi 2000 : Zi gu cheng gong zai chang shi : guan yu Hu Shi / Shen Weiwei bian.  2000 1
Ct3990.H83 Huan 1982 : Ba shi nian lai / Huang Yanpei.  1982 1
Ct3990.J36 Chen 2016 : Rao Zongyi : dong fang wen hua zuo biao / Chen Hanxi zhu.  2016 1
Ct3990.J48 Bian 2007 Gd19 : Ji Xianlin : Qing hua qi shen, Bei da qi hun / Bian Yufang zhu.  2007 1
Ct3990.J48 Ji 2006 : Ling yi zhong hui yi lu / Ji Xianlin zhu.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next