My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ct3990.H78 Hu 2013 : Wo suo bu li jie de sheng huo / Hu Shi zhu.  2013 1
Ct3990.H78 Li 1979 : Hu Shi ping zhuan / Li Ao zhu.  1979 1
Ct3990.H78 Shen 1990 : Hu Shi zhuan / Shen Weiwei zhu.  1990 1
Ct3990.H78 Shen 1999 : Hu Shi zhuan / Shen Weiwei zhu.  1999 1
Ct3990.H78 Su 2008 : Hu Shi : wo de peng you Hu Shizhi / Su Xing, Hao Xingzi zhu.  2008 1
Ct3990.H78 Tong 1981 : Hu Shi za yi / Tang Degang zhu ; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she].  1981 1
Ct3990.H78 Tong 1999 : Hu Shi za yi / Tang Degang zhu.  1999 1
Ct3990.H78 Yu 1984 : Zhongguo jin dai si xiang shi shang de Hu Shi / Yu Yingshi zhu.  1984 1
Ct3990.H78 Yu 2012 : Chong xun Hu Shi li cheng : Hu Shi sheng ping yu si xiang zai ren shi / Yu Yingshi zhu.  2012 1
Ct3990.H78 Zi 2000 : Zi gu cheng gong zai chang shi : guan yu Hu Shi / Shen Weiwei bian.  2000 1
Ct3990.H83 Huan 1982 : Ba shi nian lai / Huang Yanpei.  1982 1
Ct3990.J36 Chen 2016 : Rao Zongyi : dong fang wen hua zuo biao / Chen Hanxi zhu.  2016 1
Ct3990.J48 Bian 2007 Gd19 : Ji Xianlin : Qing hua qi shen, Bei da qi hun / Bian Yufang zhu.  2007 1
Ct3990.J48 Ji 2006 : Ling yi zhong hui yi lu / Ji Xianlin zhu.  2006 1
Ct3990.J48 Ji 2007 : Ji Xianlin shuo zi ji : jing tou ren sheng / Ji Xianlin zhu.  2007 1
Ct3990.J48 Ji 2013 : Ji Xianlin si ren shi : yi ge guo xue da shi yan zhong de bai nian Zhongguo / Ji Xianlin zhu.  2013 1
Ct3990.K79 Gong 1988 : Guo Moruo zhuan / Gong Jimin, Fang Rennian.  1988 1
Ct3990.L58 Luo 2010   15
Ct3990.L58 Luo 20101 : Luo Zhenyu xue shu lun zhu ji / Luo Zhenyu zhu ; Luo Jizu zhu bian ; Wang Tongce fu zhu bian.  2010 1
Ct3990.L589 Ouya 2016 : Liu Xianxin si xiang tan wei / Ouyang Zhenren zhu.  2016 1
Ct3990.M59 Miyo 2007 : Teikō no ba e : arayuru kyōkai o koeru tame ni Masao Miyoshi mizukara o kataru = Site of resistance / Masao Miyoshi, Yoshimoto Mitsuhiro.  2007 1
Ct3990.M6 Mo 2014 : Mo Youzhi ri ji / Mo Youzhi zhu ; Zhang Jian zheng li.  2014 1
Ct3990.Q254 Qian 2017 : 1977-2005 : jue di shou wang = 1977-2005 : guarding faith in despair / Qian Liqun.  2017 1
Ct3990.Q26 Yu 1994 : Qian Mu yu Zhongguo wen hua / Yu Yingshi zhu.  1994 1
Ct3990.Q28 Qu 2006 : Qu Wanli xian sheng bai sui dan chen guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo jia tu shu guan, Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi zhu bian ; Xing zheng yuan wen hua jian wei yuan hui zhi dao.  2006 1
Ct3990.T36 Tan 2012   13
Ct3990.T36 Tan 2012 Gd19 : Zhongguo wen xue jin hua shi ; shi ge zhong de xing yu miao xie / Tan Zhengbi zhu.  2012 1
Ct3990.T77 Jin 1994 : Cai Yuanpei jiao yu si xiang yan jiu / Jin Linxiang zhu.  1994 1
Ct3990.T77 Zai 1985 : Zai Yuanpei zheng zhi lun zhu / Gao Pingshu bian.  1985 1
Ct3990.W3523 Wang 2014 : Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Wang Guowei juan / Peng Lin bian.  2014 1
Ct3990.W353 Xion 2015 : Wei Yuan jia shi yu shi you kao / Xiong Yan zhu.  2015 1
Ct3990.W36 Cohe 2016 : Zai chuan tong yu xian dai xing zhi jian : Wang Tao yu wan Qing gai ge / (Mei) Kewen zhu ; Lei Yi, Luo Jianqiu yi = Between tradition and modernity : Wang T'ao and reform in late Ch'ing China / Paul A. Cohen.  2016 1
Ct3990.W77 Liu 2016 : Wu Mi he Minguo wen ren / Liu Shuling zhu.  2016 1
Ct3990.Y46 Yan 1988 : Si xiang zi zhuan / Yan Jiaqi.  1988 1
Ct3990.Y827 Yu 2013 : Xue si da wen : Yu Yingshi fang tan ji / Peng Guoxiang bian.  2013 1
Ct9990 Wang 1995 : Xian Qin liang Han de yin yi / Wang Renxiang.  1995 1
Ctbr   4
Ctime-Nz Glen : Some fires and emergencies, greater Auckland / compiled by Noel Glen.  1974 1
Ctp1-2/2010 : Contemporary Transport Planning Practice Course Guide    1
Cts   231
Cts V.12 : The Consolidated treaty series. / Edited and annotated by Clive Parry.  c1981 1
Cuala Elbo : Elbow room / by Oliver St. John Gogarty.  1939 1
Cuala Flor : Florence Farr, Bernard Shaw and W. B. Yeats / edited by Clifford Bax.  1941 1
Cuala Kilt : The Kiltartan poetry book / prose translations from the Irish by Lady Gregory.  1918 1
Cuala Love : Love's bitter-sweet : translations from the Irish poets of the sixteenth and seventeenth centuries / by Robin Flower.  1925 1
Cuala Onth : On the boiler / by W. B. Yeats.  1938 1
Cuala Seve : Seven poems and a fragment / by William Butler Yeats.  1922 1
Cuala Wild : The wild bird's nest / poems from the Irish by Frank O'Connor ; with an essay on the character in Irish literature by A. E.  1932 1
Cub   7
Cubitt : Two tapleby boys / by Mrs. Neville Cubitt.  1909 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next