My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds715 Luo 2001 : Wei Jin Nan Bei chao kao gu / Luo Zongzhen zhu.  2001 1
Ds715 Luo 2013 : Gu wen wu cheng wei tu dian : xiu ding ban / Luo Xizhang, Luo Fangxian zhu.  2013 1
Ds715 Luoy 2009 : Luoyang Han Wei ling mu yan jiu lun wen ji / Luoyang Shi di 2 wen wu gong zuo dui bian.  2009 1
Ds715 Meng 1991 Ge3 : Han Ying wen wu ci hui yu tu lu / Meng Jun bian yi ; Gao Guopei jiao ding = A Chinese-English glossary and illustrations of antique / translated by Meng Run ; edited by Gao Guopei.  c1991 1
Ds715 Nan 2013 Gd19 : Nan guo Chu bao jing cai jue yan : Chu wen wu zhen pin zhan = Treasures from the State of Chu of the Eastern Zhou Period / Qin shi huang di ling bo wu yuan bian ; Cao Wei zhu bian.  2013 1
Ds715 Nanj 2003 Gd19 : Nanjing bo wu yuan wen wu bo wu guan kao gu wen ji / zhu bian Xu Huping ; fu zhu bian Gu Jianxiang, Zhang Min.  2003 1
Ds715 Pei 1990 Gd19 : Pei Wenzhong ke xue lun wen ji.  1990 1
Ds715 Qian 2012 : Qian Handong kao gu wen xuan / Qian Handong.  2012 1
Ds715 Qian 2016 : Wen wu san lun = Wenwu sanlun / Qian Jibo zhu ; Fu Hongxing zhu bian.  2016 1
Ds715 Qin 2004 : Song Yuan Ming kao gu / Qin Dashu zhu.  2004 1
Ds715 Qin 2014 Gd19 : Qin Han qi wu wen hua shi ying / Zeng Weihua zhu bian.  2014 1
Ds715 Qing 2012 : Qing zhu Su Bai xian sheng jiu shi hua dan wen ji / Zhongguo kao gu xue hui, Shenyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian.  2012 1
Ds715 Raws 2011 : Zu xian yu yong heng : Jiexika Luosen Zhongguo kao gu yi shu wen ji = Ancestors and eternity : essays on Chinese archarology and art / Jiexika Luosen zhu ; Deng Fei ... [et al.] yi.  2011 1
Ds715 Ribe 1990 : Riben kao gu xue yan jiu zhe : Zhongguo kao gu xue yan jiu lun wen ji / Higuchi Takayasu chu pien ; Cai Fengshu fan yi.  1990 1
Ds715 Rong 1984 : Yin Zhou qing tong qi tong lun / Rong Geng, Zhang Weichi ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian.  1984 1
Ds715 San Gd19   5
Ds715 Shan   11
Ds715 Shan 2005 : Zhongguo kao gu di tu = The map of China archaeology / Shang Long, Yang Fei bian zhu.  2005 1
Ds715 Shan 2013   3
Ds715 Shen   16
Ds715 Shen 1994 Gd19 : Hua hua duo duo, tan tan guan guan : Shen Congwen wen wu yu yi shu yan jiu wen ji / [Shen Congwen zhu.].  1994 1
Ds715 Shi : Shi qian yan jiu / Xi'an Banpo bo wu guan bian.  2000- 1
Ds715 Sich 2001 : Sichuan da xue kao gu zhuan ye chuang jian si shi zhou nian ji Feng Hanji jiao shou bai nian dan chen ji nian wen ji / Sichuan da xue li shi wen hua xue yuan kao gu xue xi bian.  2001 1
Ds715 Sich 2013 Gd19 : Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan qing nian kao gu wen ji / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian.  2013 1
Ds715 Sino 2006 : Zhongguo kao gu xue yu Ruidian kao gu xue : Di yi jie Zhong Rui kao gu xue lun tan wen ji / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Ruidian guo jia yi chan wei yuan hui kao gu yan jiu suo bian.  2006 1
Ds715 Song 2014 Gd19 : Gu dai qi wu su yuan / Song Zhaolin zhu.  2014 1
Ds715 Su 1984 Gd19 : Su Bingqi kao gu xue lun shu xuan ji.  1984 1
Ds715 Su 2009   3
Ds715 Su 2011 Gd19 : Wei Jin Nan Bei chao Tang Song kao gu wen gao ji cong / Su Bai zhu.  2011 1
Ds715 Su 2012 : Kao gu fa xian yu zhong xi wen hua jiao liu / Su Bai zhu.  2012 1
Ds715 Su 2014 : Zhan guo Qin Han kao gu : Bei da wei kan jiang gao / Su Bingqi zhu.  2014 1
Ds715 Su 2016 : Man tian xing dou : Su Bingqi lun yuan gu Zhongguo / Su Bingqi zhu ; Zhao Tingyang, Wang Xing xuan bian.  2016 1
Ds715 Sun 1991 : Han dai wu zhi wen hua zi liao tu shuo / Sun Ji zhu ; Zhongguo li shi bo wu guan bian ji.  1991 1
Ds715 Sun 2008 : Han dai wu zhi wen hua zi liao tu shuo. Zeng ding ben / Sun Ji zhu.  2008 1
Ds715 Sun 2016 : Cong li shi zhong xing lai : Sun Ji tan Zhongguo gu wen wu / Sun Ji zhu.  2016 1
Ds715 Tang 1990 Gd19 : Tang Yunming kao gu lun wen ji.  1990 1
Ds715 Tang 2007 : Tang Daming gong yi zhi kao gu fa xian yu yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Xi'an Shi Daming gong yi zhi qu gai zao bao hu ling dao xiao zu bian.  2007 1
Ds715 Tao 2016 : Tao Zhenggang kao gu wen ji / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  2016 1
Ds715 Tian 2006 Gd19 : Tian gong bao wu : ba qian nian li shi chang he / [zhu bian Ji Ruoxin].  2006 1
Ds715 Tian 2016 : Cai tong ji : Tian Likun kao gu wen gao / Tian Likun zhu.  2016 1
Ds715 Tu 2004 : Tu shuo kao gu : zhui su wen ming de xing he / Yu Haiguang zhu bian.  2004 1
Ds715 Wang 1994 : Dong yi wen hua yu Huai yi wen hua yan jiu / Wang Xun zhu.  1994 1
Ds715 Wang 2005 : Zhong Ri liang guo kao gu xue, gu dai shi lun wen ji / Wang Zhongshu zhu.  2005 1
Ds715 Wang 2008 : Wang Xueli Qin Han kao gu wen xuan = WangXueliQinHankaoguwenxuan / Wang Xueli zhu.  2008 1
Ds715 Wang 2014   4
Ds715 Wang 2016   2
Ds715 Wen   4
Ds715 Wen 1991 Gd19 : Wen wu kao gu gong zuo shi nian, 1979-1989 / Wen wu bian ji wei yuan hui bian.  1991 1
Ds715 Wen 1997 Gd19 : Wen wu kao gu wen ji / Wang Guanghao zhu bian.  1997 1
Ds715 Wen 2002 Ge3 : Wen wu shou cang tu jie ci dian / gu wen Li Xueqin ; zhu bian Li Jinyun, Yu Bingwen.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next