My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds731.Y5 Huan 2016 : Liangshan Yi zu ju luo jing guan zhong de wen hua = Liangshan yizu juluo jingguan zhong de wenhua / Huang Qi zhu.  2016 1
Ds731.Y5 Lian 1962 : Liangshan Yizu Zizhizhou Ganluo Xian Yutian Xiang she hui diao cha bao gao (chu gao).  1962 1
Ds731.Y5 Peng 2013 Gd19 : Yi zu shen mei wen hua = Yizu shenmei wenhua / Peng Weihong zhu.  2013 1
Ds731.Y5 Sich 1963 : Sichuan Yi zu jin xian dai shi diao cha zi liao ji (chu gao) / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu.  1963 1
Ds731.Y5 Wang 2010 Gd19 : Yi zu chuan tong xin yang wen xian yan jiu / Wang ji chao, zhang he ping, yu hai, bi jie di qu min zu zong jiao shi wu ju, gui zhou sheng min wei.  2010 1
Ds731.Y5 Wusa 2012 Gd19 : Wusa Yi zu li su dian ji / Lu Zhiyi zhu bian ; "Wusa Yi zu li su dian ji" bian wei hui bian.  2012 1
Ds731.Y5 Xi 1991   3
Ds731.Y5 Xiao 2012 : Yi jia xin sheng huo : Sichuan Yi jia xin zhai lue ying / Sichuan Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Sichuan Sheng fu pin he yi min gong zuo ju, Sichuan Sheng da xiao Liangshan zong he fu pin kai fa ling dao xiao zu ban gong shi bian zhu ; [Jing Quanlin zhu bian] = New life of the Yi people : a glimpse of new villlages of the Yi people in Sichuan.  2012 1
Ds731.Y5 Xina 2010 : Xi nan Yi zhi. 15-16.  2010 1
Ds731.Y5 Yi 1963 : Yi zu jian zhi : chu gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu li shi diao cha zu bian.  1963 1
Ds731.Y5 Yi 2000 Gd19   2
Ds731.Y5 Yizu 1985 : Yi zu wen hua yan jiu wen ji / Yunnan she hui ke xue yuan Chuxiong Yi zu wen hua yan jiu suo.  1985 1
Ds731.Y5 Zhon 2010 Gd19 : Zhongguo shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Guizhou Yi Zu juan Bijie Diqu / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi.  2010 1
Ds731.Y83 Zhon Gd19   2
Ds731.Y9 Shan 1994 : Shanghang xian Yu zu zhi / Huang Jiliang zhu bian.  1994 1
Ds732 Bi 2014 : Bi jiao, jie jian yu qian zhan : guo ji yi min shu xin yan jiu = Comparison, exchange and new perspectives : international symposium on transnational migration letters / Liu Jin zhu bian.  2014 1
Ds732 Chen 2014 : Zhongguo hai wai yi min shi / Chen Lite zhu.  2014 1
Ds732 Chin 2007 Gd19 : 1982-2007: silver jubilee celebrations / Chinese Association of Victoria.  2007 1
Ds732 Dong 2011 Gd19 : Hua gong shi hua = A brief history of Chinese laborers aborad / Dong Conglin zhu.  2011 1
Ds732 Dong 2013 Gd19 : Dong fang li shi ping lun = Oriental history review. 02 / Xu Zhiyuan zhu bian ; Lü Cha zhi xing zhu bian.  2013 1
Ds732 Feng 2007 Gd19 : Feng yu ren sheng bao guo lu : Shanxi gui qiao kou shu lu / zhu bian Lin Xiaodong ; fu zhu bian Huang Chengsheng.  2007 1
Ds732 Hai : Hai wai hua qiao hua ren zhuan ye ren shi bao gao = Report on overseas Chinese professionals.    1
Ds732 Hai 1998 Ge3 : Hai wai Hua ren bai ke quan shu = The encyclopedia of the Chinese Overseas / zhu bian Pan Ling ; bian yi Cui Guiqiang.  1998 1
Ds732 Hai 2005 : Hai wai Hua ren yan jiu lun wen ji / Xia Chenghua zhu bian.  2005 1
Ds732 Haiw 1998 : Hai wai Hua ren bai ke quan shu / zhu bian Pan Ling ; bian yi Cui Guiqiang.  1998 1
Ds732 He 2016 : Zhong wen gu ji zhong Guangdong Hua qiao shi liao hui bian / He Xinhua bian.  2016 1
Ds732 Hela 2016 : Helan wen Sulinan Yue ji Hua qiao shi liao bian yi / Xu Xiaodong.  2016 1
Ds732 Hua   4
Ds732 Hua 1981 : Hua qiao ge ming shi / Hua qiao ge ming shi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1981 1
Ds732 Hua 1988   8
Ds732 Hua 1990 : Hua qiao Hua ren da guan / Zhang Xinghan [and others] zhu bian.  1990 1
Ds732 Hua 1998   7
Ds732 Hua 1999   4
Ds732 Hua 2000   5
Ds732 Hua 2001   4
Ds732 Hua 2002 : Hua ren zai wu zhou / zhu bian Zhao Shuhui.  2002 1
Ds732 Hua 2003   3
Ds732 Hua 2004   2
Ds732 Hua Ge3   4
Ds732 Huan 1989   2
Ds732 Huan 2003 : Hai wai yi min he Mei ji Hua ren = Oversea emigrants and American Chinese / Huang Runlong bian zhu.  2003 1
Ds732 Huaq 1986   2
Ds732 Jin 2014 : Jin dai yi lai Ya Zhou yi min yu hai yang she hui / Yuan Ding zhu bian.  2014 1
Ds732 Kuhn 2016 : Ta zhe zhong de Hua ren : Zhongguo jin xian dai yi min shi = Chinese among others : emigration in modern times/ (Mei) Kong Feili zhu ; Li Minghuan yi ; Huang Mingfen jiao.  2016 1
Ds732 Liu 2002 : Guangdong Hua qiao Hua ren shi / Liu Quan zhu.  2002 1
Ds732 Liu 2013 : Qiao qing bian hua yu qiao wu zheng ce / Liu Guofu zhu.  2013 1
Ds732 Liu 2015 : Hai wai Hua qiao Hua ren yu Zhongguo de gong gong wai jiao : zheng ce ji zhi, shi zheng fen xi, quan qiu bi jiao / Liu Hong bian zhu.  2015 1
Ds732 Min 2007 : Min nan hai wai yi min yu Hua qiao Hua ren / zhu bian Chen Yande, Bian Fengkui.  2007 1
Ds732 Ming 2014 Gd19 : Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Er bian, Hua qiao juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao.  2014 1
Ds732 Qiao   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next