My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds733 Zhon 1992   4
Ds733 Zhon 1993 Ge3 : Zhong wai li shi ci hai.  1993 1
Ds733 Zhon 2000   2
Ds733 Zhon 2002 : Zhongguo li shi nian biao / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian zhi.  2002 1
Ds733.E74 Er 1993   3
Ds734 Aixi 2004   2
Ds734 Bai 1984 : Bai dai ying jie.  1984 1
Ds734 Ban 1964 : Qian Han shu / [Ban Gu zhu] ; Zhuang Shi xuan zhu.  1964 1
Ds734 Chen 1959 : Qing dai bei zhuan wen tong jian, Chen Naiqian bian.  1959 1
Ds734 Chen 1991 : Zhongguo gu dai de wang wei geng ti / Chen Jianzhi, Chen Jianxian, Chen Jianlin bian zhu.  1991 1
Ds734 Chen 1992 : Zhongguo yi bai hou fei tu / Chen Huaxin bian wen ; Zou Li hui hua.  1992 1
Ds734 Chen 1993 Suppl. Ge3 : Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian. Xu bian / Chen Yutang bian zhu.  2001 1
Ds734 Chug 1978 Ge3 : Chūgoku jinmei jiten : jōko-kinsei / Nanba Tsuneo, Hayakawa Junzaburō, Suzuki Kōzō hen.  1978 1
Ds734 Deng 2016   2
Ds734 Er 1961 : Er shi wu shi ren ming suo yin / [bian zhu zhe Taiwan kai ming shu dian]  1961 1
Ds734 Gu 1987 Gd19 : Gu dai li shi ren wu lun ping / "She hui ke xue zhan xian" bian ji bu bian.  1987 1
Ds734 Gu 1994 : Gu gong zhen cang ren wu zhao pian hui cui / Liu Beisi , Xu Qixian zhu bian.  1994 1
Ds734 Guo 1951 : Li shi ren wu / Guo Moruo zhu.  1951 1
Ds734 Hash 1940 Ge3 : Chūgoku bunkakai jinbutsu sōkan / [Hashikawa Tokio hensan].  1940 1
Ds734 He 1981 : Zhongguo ming ren zhuan ji / Hefan, Yan Zu he bian.  1981 1
Ds734 Heli 2004 : Yin bi de li shi di wang jiang xiang de bo yi zhen xiang / Helianbobodawang (Meiyi) zhu.  2004 1
Ds734 Huax 1983 : Huaxia ying jie bai ren zhuan / [cha tu Hua Qimin].  1983 1
Ds734 Jian 1961 : Li dai ren wu nian li bei zhuan zong biao : xian dai bu fen wei kan gao / Jiang Liangfu zhu.  1981? 1
Ds734 Jian 1976   2
Ds734 Jian 1989 : Shi da ming xiang / Jiang Fan zhu bian.  1989 1
Ds734 Jiao 1991 : Jiao dian Hua ren : jie zai yi xiang de guo shi = Chinese in the spotlight : blossoming in foreign lands / Guang hua hua bao za zhi she bian zhu ; [zuo zhe Guang hua za zhi bian ji bu].  1991 1
Ds734 Li 1991 : Li shi de dun cuo : dun cuo, gu Zhongguo de bei ju. Ren wu juan / Fan Jiong zhu bian.  1991 1
Ds734 Li 2001 : Li dai ming ren bing cheng ci dian / [bian zhu zhe Long Qian'an, Li Xiaosong, Huang Hun].  2001 1
Ds734 Lian 1969 Ge3 : Li dai ming ren sheng zu nian biao : fu suo yin / Liang Tingcan zhuan.  1969 1
Ds734 Lida 2015 : Li dai di wang miao shi mai / Beijing li dai di wang miao guan li chu bian zhu.  2015 1
Ds734 Liu 1984   2
Ds734 Long 1981 : Gai bian Zhongguo li shi de zai xiang / Wang Shizhen zhu.  1981 1
Ds734 Men 1989 : Zhongguo hou fei de sheng si ge ku / Men Kui.  1989 1
Ds734 Ming 2015 : Ming Qing huang di jiang xue lu / Kong miao he Guo zi jian bo wu guan bian.  2015 1
Ds734 Mou 1993 : Zhonghua nü jie zhi zui / Mou Yangzhu, Yang Hongtai bian xie.  1993 1
Ds734 Peng 1983 Ge3 : Gu jin tong xing ming da ci dian / Peng Zuozhen ji zhu.  1983 1
Ds734 Qin 2016 : Mao xiang ji : ying xiang zha ji ji qi ta / Qin Ying zhu.  2016 1
Ds734 Qing 1982 : Qing dai di wang ling qin / Zhongguo di 1 li shi dang an guan bian ; zhu bian Zhu Jinfu ; bian ji Liu Tong, Li Wei, Wu Jianqun ; she ying Liu Tong ... [et al.].  1982 1
Ds734 Qing 1995 Gd19 : Qing dai huang gong ling qin / Qing dai gong shi yan jiu hui bian.  1995 1
Ds734 Shi 1990 : Shi da tai jian / ben she bian.  1990 1
Ds734 Sosh 1968 Gd19 : Sōjin denki sakuin / Sōshi Teiyō Hensan Kyōryoku Iinkai.  1968 1
Ds734 Su 1991   2
Ds734 Tao 1969 Ge3 : Li dai ming ren sheng zu nian biao bu : fu suo yin / Tao Rong, Yu Shixiong he zuan.  1969 1
Ds734 Wang 1981 : Gai bian Zhongguo li shi de huang di / Wang Shizhen zhu.  1981 1
Ds734 Wu 1981 Ge3 : Zhongguo li shi ren wu sheng zu nian biao / Wu Hailin, Li Yanpei bian.  1981 1
Ds734 Wu1983 Ge3 : Zhongguo li shi ren wu ci dian / Wu Hailin, Li Yanpei bian.  1983 1
Ds734 Xin 1983 : Zhongguo li shi ren wu / [Xin Anting].  1983 1
Ds734 Yan 1966 : Wei ren wei ye Yan Zu zhu.  1966 1
Ds734 Yang 1992 : Yi dai tian jiao / Yang Quan bian xie.  1992 1
Ds734 Yi 2006 : Pin ren lu / Yi Zhongtian zhu.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next