My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds736 Guo 1961 : Wen shi lun ji / Guo Moruo zhu.  1961 1
Ds736 Han 2009 : Han Tang jing shen = Spirit of Han-Tang dynasty ; zhi mian li shi yu jing dian de 13 tang ke / Qian Wenzhong, Meng Man deng zhu.  2009 1
Ds736 He 2006 : He Changqun ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan.  2006 1
Ds736 Jian 1980 : Zhongguo li shi gai yao / Jian Bozan, Shao Xunzheng, Hu Hua bian zhu.  1980 1
Ds736 Jing 2012 Gd19 : Jing dian yu wen xian / zhu bian Zhang Yahui ; fu zhu bian Su Faxiang, Qi Jinyu.  2012 1
Ds736 Li 1982   3
Ds736 Li 1990 : Zhongguo ming yan jiu / [zhu zhe Li Ao zhu]  1990 1
Ds736 Li 2003 : The Summer Palace long corridor pictures : a collection of stories portrayed by them = Yihe yuan chang lang hua gu shi ji / by Li Nianpei.  2003 1
Ds736 Li 2015 : Da dao kuo fu xiu hua zhen / Li Lng = Be bold and delicate : a collection of essays / by Li Ling.  2015 1
Ds736 Lin 1979   2
Ds736 Lin 1991 : Da lu yu Taiwan de li shi yuan yuan / Lin Renchuan zhu.  1991 1
Ds736 Liu 1973 : Shi shuo xin yu / Liu Yiqing zhuan ; Liu Xiaobiao zhu.  1973 1
Ds736 Liu 2000 : Shi shuo xin yu / Cao Ying, Jin Chuan zhu shi.  2000 1
Ds736 Ll 2010 Gd19 : Li shi, huan jing yu bian jiang : 2010 nian Zhongguo li shi di li guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhou Changshan, Lin Qiang zhu bian.  2012 1
Ds736 Lu 1990 : Li dai dian gu ci dian / Lu Zunwu, Li Zhijiang bian zhu.  1990 1
Ds736 Luo 2015 : Wen shi qu tan / Luo Bingying zhu.  2015 1
Ds736 Mao 1988   2
Ds736 Qian 1979 : Li shi yu wen hua lun cong / Qian Mu zhu.  1979 1
Ds736 Shi 2016 : Shi hai xin tan / Beijing ri bao li lun bu bian.  2016 1
Ds736 Tao 1963 : Chuo geng lu / [Tao Zongyi zhuan].  1963 1
Ds736 Wang 1983 : Lai wu ji / Wang Yuquan zhu.  1983 1
Ds736 Wang 2013 : Guo shi si shi si jiang / Wang Guowei [and others] zhu.  2013 1
Ds736 Wang 2013 Gd19 : Tu shuo bai nian Zhongguo (1911-2012) / Wang Xu, Zhang Kaiyuan, Zhang Jing zhu.  2013 1
Ds736 Wu 1998 : Shi jing guan kui / Wu Han zhu.  1998 1
Ds736 Xie 1978 : Zhonghua li shi tu jian / Bian zhu zhe Xie Mincong.  1978 1
Ds736 Xin 1983 : Yihe yuan chang lang hua gu shi ji / Xin Wensheng bian [xie] ; [she ying Yang Yin].  1983 1
Ds736 Yang 1983 : Guo shi tan wei / Yang Liansheng zhu.  1983 1
Ds736 Yi 1990   3
Ds736 Zhan 1979 : Hai Rui bao en / Zhang Xikong, Shao Ruizhi bian xie.  1979 1
Ds736 Zhon 1977 : Zhongguo chao dai de bian qian / Zhong wai chu ban she li shi bian xie zu.  1977 1
Ds736 Zhon 1980 : Zhongguo tong shi gang yao / Bai Shouyi zhu bian ; Yang Zhao ... [et al.] fen zuan.  1980 1
Ds736 Zhon 1991 : Zhongguo li shi wei jie zhi mi / Ding Fenglin, Jin Weixin zhu bian.  1991 1
Ds736 Zhon 2003   2
Ds736 Zhua 1989 : The strategies of 'Thirty six plans' eng  1989 1
Ds736.C538 Zhon 1981 : Zhongguo jian shi / Tianjin shi fan xue yuan li shi xi <Zhongguo jian shi> bian xie zu bian.  1980 1
Ds736.K737 Gu 1986 Gd19   2
Ds736.L5363 Shi 1981 : "Shi shuo xin yu" xuan : zhu yi ben / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi "Shi shuo xin yu" xuan zhu yi zu.  1981 1
Ds736.L5363 Yu 1983 : Shi shuo xin yu jian shu / Yu Jiaxi zhuan ; Zhou Zumo, Yu Shuyi zheng li.  1983 1
Ds736.L56 Chen 1991 : Pin ren ming jing : "Shi shuo xin yu" bai hua ban / Liu Yiqing [yuan] zhu ; Chen Renhua [fan yi jie du].  1991 1
Ds737 Beij 2007   22
Ds737 Chen 2015 : Cheng Suiying jiang"liu da gu du" / Cheng Suiying zhu.  2015 1
Ds737 Dang 1991 : Dang dai Zhongguo di fang zhi zhong yao wen xian hui bian / Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990? 1
Ds737 Gu 1984 : Li dai zhai jing ji / Gu Yanwu zhu.  1984 1
Ds737 Jia 2012 Gd19 : Xi bu wang guo chuan qi. Han xue ma de yan lei : Dawan wang guo chuan qi / Jia Chenliang zhu.  2012 1
Ds737 Lin 2015 : Zhongguo gu dai jiang yu yan jiu zi xuan ji = Zhongguo gudai jiangyu yanjiu zixuanji / Lin Ronggui zhu.  2015 1
Ds737 Liu 1991 : Zhongguo di fang zhi / Liu Weiyi zhu ; Fu Zhenlun shen ding.  1991 1
Ds737 Liu 2015 : Gu du wen dao / Liu Qingzhu zhu.  2015 1
Ds737 Lu 1991 Gd19 : Zhongguo bei bu bian jiang shi yan jiu / Lü Yiran zhu.  1991 1
Ds737 Ma 1998 : Zhongguo cheng shi li shi di li / Ma Zhenglin bian zhu.  1998 1
Ds737 Ma 2016 : Dang dai Zhongguo bian jiang yan jiu (1949-2014) = The borderland studies in contemporary China / Ma Dazheng zhu.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next