My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds753.2 Wum 2008 : Shao bing ge zhong de li shi / Liu Bowen zhu ; Wumanlanjiang ping shi.  2008 1
Ds753.2 Yang 2004 Gd19 : Ming Qing huang shi yu fang shu / Yang Qiqiao zhu.  2004 1
Ds753.2 Yu 2010 Gd19 : Ming chao jing ying Baiyi yan jiu = Mingchao jingying baiyi yan jiu / Yu Xiuqing zhu.  2010 1
Ds753.2 Zhan 2001 Gd19 : Ming chao dian zhang zhi du / Zhang Dexin zhu.  2001 1
Ds753.2 Zhan 2005 Gd19 : Ming dai Nanzhili fang zhi yan jiu = Researches in Nanzhili local history of Ming dynasty / Zhang Yingpin zhu.  2005 1
Ds753.2 Zhon 2006 : Zhongguo de cheng shi sheng huo / Li Xiaoti bian.  2006 1
Ds753.2.C53 Chen 1988 : Jiao jiao san qu de mu sha : Ming dai wen hua li cheng xin shuo / Chen Baoliang zhu.  1988 1
Ds753.5 Gao 2004 : Ming mo si gong zi / Gao Yang zhu.  2004 1
Ds753.5 Guo 1982 Gd19 : Guo chu qun xiong shi lüe / Qian Qianyi zhuan ; [Zhang Dexin, Han Zhiyuan dian jiao]  1982 1
Ds753.5 Hu 2003 : Zeng bu jing yin san zhong he ke / (Qing) Hu Changxin yuan ji ; Ren Shixie zeng zuan.  2003 1
Ds753.5 Liao 2004 Gd19 : Tian zi zhuan. Ming / Liao Xinyi zhu.  2004 1
Ds753.5 Lin 1994 Gd19 : Zhongguo di wang hou fei wai zhuan. Ming dai zhi bu / Lin Yanqing, He Xiaorong.  1994 1
Ds753.5 Ma 2016   2
Ds753.5 Ming 1991 : Ming chao shi liu di / Xu Daling, Wang Tianyou zhu bian.  1991 1
Ds753.5 Shao 1961 : Dong nan ji shi / Shao Tingcai ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin.  1961 1
Ds753.5 Wang 1993 : Ming chao bai jia xiao zhuan : Beijing da xue tu shu guan cang shan ben / [Wang Jiexi zuan ; Zhou Zheng ji].  1993? 1
Ds753.5 Zhan 1988 : Da Ming ying hao zhuan / Zhang Jungu [Zhang Guojun] zhu ; Liao Weilin tu.  1988 1
Ds753.5 Zhan 2016 : Ming chao da bai ju / Zhang Xianfa zhu.  2016 1
Ds753.6 Ming 1976 : Zhu Yuanzhang zhuan / Wu Han zhu.  1976 1
Ds753.6 Ming 1991 : Zhu Yuanzhang / Zhuang Wei chu.  1991 1
Ds753.6 Wu 1965 : Zhu Yuanzhang zhuan / Wu Han.  1965 1
Ds753.6. L53 Lian 2007   2
Ds753.6.C43 Qiu 1989 : Du cai liang xiang : Zhang Juzheng / bian zhu Qiu Zhonglin ; zong jiao ding Wang Mingsun.  1989 1
Ds753.6.C43 Wei 2017   2
Ds753.6.C43 Zhan 1987 : Zhang Juzheng ji / zhu bian Zhang Shunhui ; fu zhu bian Wu Liangkai ; Wu Liangkai, Cui Shuting, Li Guoxiang jiao zhu.  1987- 1
Ds753.6.C48 Chua 2005 : Chuan cheng wen ming, zou xiang shi jie, he ping fa zhan : ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan lun wen ji = Carry on civilization, open to the world, for peace and development : proceedings of International Academic Forum in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He's Expedition / Jiangsu Sheng ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian huo dong chou bei ling dao xiao zu bian.  2005 1
Ds753.6.C48 Fan 1982 : Zheng He xia xi yang / Fan Zhongyi, Wang Zhenhua ; [cha tu Chen Yadan].  1982 1
Ds753.6.C48 Tera 1988 : Zheng He : Lian jie Zhongguo yu Yisilan shi jie de hang hai jia / Sitian Longxin zhu ; Zhuang Jinghui yi.  1988 1
Ds753.6.C48 Zhen 1980 : Zheng He xia xi yang zi liao hui bian / Zheng hesheng, Zheng Yijun bian.  1989 1
Ds753.6.C48 Zhen 1985   5
Ds753.6.C48 Zhen 1985 Qc3 : Zheng He jia shi zi liao / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui.  1985 1
Ds753.6.C58 Chao 2016 : Chongzhen di da zhuan / Chao Zhongchen zhu.  2016 1
Ds753.6.H6 He 1987 : Jiajing huang di Zhu Houcong / He Baoshan zhu.  1987 1
Ds753.6.H86 Xu 1991 : Xu Xiake lü xing lu xian kao cha tu ji / zhu bian dan wei Hua dong shi fan da xue di li xi ; zhu bian Zhu Shaotang = The atlas of Xu Xiake's travels / compiled by Department of Geography, East China Normal University ; chief editor Chu Shao-tang.  1991 1
Ds753.6.K6 Chen 1978 : Xi shuo Ming Zheng / Chen Ze bian zhu ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian yin.  1978 1
Ds753.6.K6 Huan 1975 : Zheng Chenggong shi shi yan jiu / Huang Dianquan zhu.  1975 1
Ds753.6.K6 Taiw 1982 : Taiwan Zheng Chenggong yan jiu lun wen xuan / Zheng Chenggong yan jiu xue shu tao lun hui xue shu zu bian.  1982 1
Ds753.6.K6 Zhen 1982   2
Ds753.6.K6 Zhen 1987 Gd19 : Zheng Chenggong Man wen dang an shi liao xuan yi / Xiamen da xue Taiwan yan jiu suo, Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ji bu zhu bian ; Zhongguo di yi li shi dang an guan Man wen bu xuan yi.  1987 1
Ds753.6.K6 Zhou 1989 : Ni zi gu jun : Zheng Chenggong / zhu zhe Zhou Zongxian ; zong jiao ding Wang Mingsun.  1989 1
Ds753.6.L48 Li 1986 : Li Zicheng nian pu / Li Dengdi bian zhu.  1986 1
Ds753.6.L48 Li 1987 Gd19 : Li Zicheng xun nan yu Hubei Tongshan shi zheng / Hao Fuyi zhu bian ; bian ji dan wei Hubei sheng she hui ke xue lian he hui ... [et al.].  1987 1
Ds753.6.L48 Taib 1986 Gd19 : Taibei Shi li mei shu guan = Taipei Fine Arts Museum / [zhu bian: Chen Shuling ; fan yi: Noah Sauvè]  2010 1
Ds753.6.M36 Mao 1986 : Dongjiang shu jie tang bao jie chao / Mao Chengdou ji. Dongjiang ke wen / Wu Guohua zhuan. Dongjiang yi shi / Wu Qian ji.  1986 1
Ds753.6.M426 Lin 1993 : Tianqi huang di da zhuan / Lin Jinshu, Gao Shouxian zhu.  1993 1
Ds753.6.M43 Chao 1993 : Ming Chengzu juan / Chao Zhongchen zhu.  1993 1
Ds753.6.M43 Shan 1989 : Yongle huang di / Shang Chuan.  1989 1
Ds753.6.M45 Fan 1997 : Chongzhen zhuan / Fan Shuzhi zhu.  1997 1
Ds753.6.M45 Zhan 1993 : Chongzhen huang di da zhuan / Zhang Dexin, Tan Tianxing zhu.  1993 1
Ds753.6.M49 Hu 2004 : Jiajing zhuan / Hu Fan zhu.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next