My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds779.4 Liu 2012 : Hua zi bi tan = Huazi bitan / Liu Jianhua zhu.  2012 1
Ds779.4 Lu 2013 Gd19 : Zhong gong shi ba da yu nei di he Xianggang / Lu Wenduan, Hao Tiechuan zhu.  2013 1
Ds779.4 Maya 2015 : Dang dai Zhongguo guo shi fang tan lu / Ma ya zhu.  2015 1
Ds779.4 Ti 2014 : Ti wen 2014 : ju jiao Zhongguo xin gai ge = Tiwen 2014 : jujiaozhongguoxingaige / "Ti wen 2014 : ju jiao Zhongguo xin gai ge" bian xie zu bian.  2014 1
Ds779.4 Zhen   2
Ds779.4 Zhen 2009 : Zhonggong zao jia lu / Zheng Yi bian zhu.  2009 1
Ds779.4 Zhon 2008 : Zhongguo jue qi : li lun yu zheng ce de shi jiao / Zhu Feng, Luobote Luosi zhu bian.  2008 1
Ds779.4 Zhon 2009 : Zhongguo bu gao xing : da shi dai, da mu biao ji wo men de nei you wai hui = Unhappy China : the great time, grand vision and our challenges / Song Xiaojun ... [et al.] zhu.  2009 1
Ds779.4 Zhon 2012 : Zhongguo 2013 : guan jian wen ti / Hu Shuli, Wang Shuo zhu bian.  2012 1
Ds779.4 Zhon Gd19 : Zhongguo bi xiao shuo geng li qi / Zhong Zukang zhu = China is stranger than fiction / Joe Chung.  2015 1
Ds779.43 Zhon 2012 : Zhongguo wen hua ruan shi li fa zhan bao gao. 2012 = Report on Development of Cultural Soft Power in China. 2012 / Zhang Guozuo zhu bian.  2013 1
Ds779.46 Ai 2011 : Guan er dai / Ai Jiabing.  2011 1
Ds779.46 Bo 2012 : Bo Xilai Zhou Yongkang mi ju yu shi ba da : Chongqing shi bian he xin wen jian zheng yi xing wen xian xu bian / Xin xi zi you guan cha gong zuo shi bian.  2012 1
Ds779.46 Bo 2014 Gd19 : Xi Li quan dou da jie mi / Bo Gong zhu.  2014 1
Ds779.46 Cao 2011 : Cao zong shi ba da / "Wai can" bian ji bu.  2011 1
Ds779.46 Chen 2006 : Zhong gong shi qi da mu qian xi / Chen Xiaoming, Yang Yun, Xie Guanping zhu.  2006 1
Ds779.46 Chen 2016 : Zhongguo zhuan xing liu wen : fu guo qiang bing zhi wai / Chen Yizhong.  2016 1
Ds779.46 Deng 2013 : Zheng ba shi ba da / Deng Shikun, Ai Huiyuan.  2013 1
Ds779.46 Duo 2013 : Xi Hu jiao jie xuan ji : zheng ju cuo zong gui mi / Duo Sheng zhu.  2013 1
Ds779.46 Fan 2013 : Zhongguo guan chang qing se / Fan Fengfeng.  2013 1
Ds779.46 Feng 2013 Gd19 : Xi Jinping da bian ju / Feng Yiyan zhu ; Xiaochong zhu bian.  2013 1
Ds779.46 Gao 2011   2
Ds779.46 Gu 2013 : Tiao zhan Xi Jinping / Gu Xiao zhu.  2013 1
Ds779.46 He 2012 : Ke yi que ding de Zhongguo wei lai / He Pin.  2012 1
Ds779.46 He 2013 Gd19 : Zhongguo, zheng gai hai shi zheng bian : dui Xi Jinping shi dai de yu yan / He Pin zhu.  2013 1
Ds779.46 Hu 2002 : Hu Jintao shi dai de tiao zhan / zhu bian Ding Sufan ; zuo zhe Shi Weimin ... et al.  2002 1
Ds779.46 Hu 2005 Gd19 : Hu Jintao yu liang an guan xi xin si wei / Guo Weifeng zhu bian ; zhou Jianmin fu zhu bian.  2005 1
Ds779.46 Hu 2012 : Hu Jingtao de wu duo jin hua : Hu Jintao de qin xin he hong yan zhi ji -- Liu Yandong, Shen Yueyue, Sun Chunlan, Wu Aiying, Song Xiuyan de gu shi / Hu Min zhu.  2012 1
Ds779.46 Huan 2013 Gd19 : Zhongnanhai de chong tu / Huang Yangyang.  2013 1
Ds779.46 Ji 2013   2
Ds779.46 Jia 2014 : Xi Jinping you da nan / Jia Nalun zhu.  2014 1
Ds779.46 Jian 2014 : Jiang Zemin jiao chu Zhou Yongkang / bian zhe Guoburan.  2014? 1
Ds779.46 Jimu 2010 : Jie ban nei mu : Zhong gong zheng ju da po jie / bian zhu Jimu ; ping zhu Huang Yonghong.  2010 1
Ds779.46 Ke 2012 : Zhong gong huan dai : cong di si dai dao di wu dai / Ke Yuqian.  2012 1
Ds779.46 Li 2012 : Dao Bo feng bao bei hou : Jiang Zeming Xi Jinping Wen Jiabao lian shou da ji Hu Jintao Bo Xilai / zuo zhe Li Liqing.  2012 1
Ds779.46 Li 2013 Gd19 : Zhong gong xin yi lun nei dou / Li Honghong.  2013 1
Ds779.46 Lin 2010 : Zhonghua jue qi wei ? : quan qiu hua shi dai zhong ruan shi li de jing sai / Lin Chuizhou.  2010 1
Ds779.46 Liu 2009 : Da guo chen lun : xie gei Zhongguo de bei wang lu / Liu Xiaobo.  2009 1
Ds779.46 Liu 2010 Gd19 : Zhongguo meng : hou Meiguo shi dai de da guo si wei yu zhan lüe ding wei / Liu Mingfu zhu.  2010 1
Ds779.46 Liu 2011 : Zhui xun zi you : Liu Xiaobo wen xuan / Liu Xiaobo zhu.  2011 1
Ds779.46 Liu 2012 : Wang Lijun shuo chu de mi mi : bei guan fang shen mai de an jian mu hou xi jie / Liu Changhao.  2012 1
Ds779.46 Ma 2013 Gd19 : Zhong gong sheng si cun wang / Ma Boen.  2013 1
Ds779.46 Ma 2014 Gd19 : San zhong quan hui jie ben / Ma Jisi zhu.  2014 1
Ds779.46 Mine 2015 : Zhan shang shi san yi ren de ding duan : Xi Jinping zhang quan zhi lu = Jūsan'okubun no ichi no otoko : Chugoku kotei o meguru jinrui saidai no kenryoku toso / Fengcun Jiansi zhu ; Lu Di yi.  2016 1
Ds779.46 Miya 2003 : Hu Jintao, Zhongguo de xin ba quan zhan lüe / Gongqi Zhenghong zhu ; Xiao Zhiqiang yi.  2003 1
Ds779.46 Mo 2010 : Shi ba da quan zheng de chou ma : Zhongguo jing ji xin ban tu / Mo Ming bian zhu.  2010 1
Ds779.46 Mo 2013 : 2013 zhi bian / Mo Zhaoji.  2013? 1
Ds779.46 Ouya 2011 : Shi ba da zong li zheng duo zhan / Ouyang Jia zhu.  2011 1
Ds779.46 Ping 2012 : Shi ba da jun wei xi wei zheng duo zhan / Ping Kefu zhu.  2012 1
Ds779.46 Qiu 2013 Gd19 : Xianggang min zhu bu neng shi qu Zhongguo / Qiu Liben.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next