My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds793.F7582 Fush 1993 : Fushun xian zhi / Sichuan sheng Fushun xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Ds793.F7585 Fusu 1989 : Fusui xian zhi / Fusui xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.,  1989 1
Ds793.F759 Fuso 1974   2
Ds793.F767 Fuya 1993 : Fuyang xian zhi / Fuyang xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Wenzhi ; fu zhu bian Xu Deyu.  1993 1
Ds793.F77 Fuyu 1990 : Fuyu xian zhi / zhu bian Jiang Chenghou, Ji Yongchang.  1990 1
Ds793.F78 Fuyu 1993 : Fuyuan xian zhi / Zhong gong Fuyuan xian wai shi zhi gong zuo wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.F8 Chen 1964 : Fujian tong zhi lie zhuan xuan / Chen Yan zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1964 1
Ds793.F8 Fuch 1995 : Fuchuan Yaozu Zizhixian zhi / Fuchuan Yaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.F8 Fuji   20
Ds793.F8 Fuji 1969   5
Ds793.F8 Fuji 1992   6
Ds793.F8 Fuji 1993   2
Ds793.F8 Fuji 1994 : Fujian sheng zhi. Cai shui zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.F8 Fuji 1995   6
Ds793.F8 Fuji 1995 11 : Fujian sheng zhi. Wei sheng zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds793.F8 Fuji 1996   5
Ds793.F8 Fuji 1997   5
Ds793.F8 Fuji 1998 : Fujian ming ci / [zhu bian Zhang Lizhou, Xie Shuishun].  1998 1
Ds793.F8 Fuji 2000   2
Ds793.F8 Fuji 2010 : Fujian Jinjiang liu yu kao gu diao cha yu yan jiu / Fujian Jinjiang liu yu kao gu diao cha dui bia zhu.  2010 1
Ds793.F8 Fuji 2011 : Fujian kao gu zi liao hui bian (1953-1959) / Fujian bo wu yuan bian.  2011 1
Ds793.F8 Fuji 2012 : Fujian Sheng zhi. Tong ji zhi 1996-2005 / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
Ds793.F8 Fuji 2012 Gd19   2
Ds793.F8 Fuji 2017   3
Ds793.F8 Min 2000 : Min dong She zu zhi / zhu bian Lan Yunquan, Miao Pinmei.  2000 1
Ds793.F8 Min 2009 : Min nan wen hua bai ke quan shu / Chen Zhiping, Xu Hong zhu bian.  2009 1
Ds793.F8 Min 2012 Gd19   2
Ds793.F8 Min 2016 : Min nan di fang wen hua gai lan / Wu Songqing zhu bian ; Qiu Shihua fu zhu bian.  2016 1
Ds793.F8 Ming 1993 : Ming shi lu lei zuan. Fujian Taiwan juan / zhu bian Li Guoxiang, Yang chang ; Xue Guozhong, Wei Hong bian.  1993 1
Ds793.F8 Pan 2011 Gd19 : Liang an tong gen tong yuan de wen hua zhan yan yan jiu : Yi Taiwan min su cun he Min Tai yuan bo wu guan wei li / Pan Feng zhu.  2011 1
Ds793.F8 She 1987 : She zu yan jiu lun wen ji / Shi Lianzhu zhu bian.  1987 1
Ds793.F8 Xie 2002 : Min xi Kejia / wen Xie Chongguang ; she ying Li Yuxiang.  2002 1
Ds793.F8 Zhon 1995 Gd19 : Zhonghua Renmin Gongheguo di ming ci dian. Fujian sheng / zhu bian Fu Zude.  1995 1
Ds793.F8 Zhu 1985   2
Ds793.F81 Xiam   13
Ds793.G2 Xuji 2006 Gd19 : Xujianian si wa wen hua mu di : 1980 nian Gansu Zhuanglang Xu jia nian kao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  2006 1
Ds793.G37 Gaot 1993 : Gaotai xian zhi / Gaotai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.G6 Hedi 2009 : Cong Zi jin cheng dao Loulan : Siwen Heding zui hou yi ci sha mo tan xian / Siwen Heding zhu ; Wang Mingye yi.  2009 1
Ds793.G64 Da 2007 : Da yun he yu Yangzhou : The grand canal and Yangzhou / Zhu Zhenghai zhu bian.  2007 1
Ds793.G64 Jing 1992 : Jing Hang Yunhe / [zong bian ji Cai Fan ; tu pian bian ji Deng Lili ; she ying Bao Kun, Zhang Haibo, Yu Zhixin ; zhuan gao Zheng Liandi ... [et al.].  1992 1
Ds793.G64 Mao 2011 Gd19 : Kong jian xin xi ji shu zai Jing Hang da yun he wen hua yi chan bao hu zhong de ying yong / Mao Feng, Zhou Wensheng, Huang Jianxi zhu.  2011 1
Ds793.G64 Wang 2016 : Shui dao hua juan : Qing dai Jing Hang da yun he yu tu yan jiu = The painted maps of the grand canal : a study of the ancient maps of the grand canal in Qing dynasty / Wang Yao zhu.  2016 1
Ds793.G64 Wens 2011 Gd19 : Wenshang Nanwang : Jing Hang Da Yunhe Nanwang fen shui shu niu gong cheng ji long wang miao gu jian zhu qun diao cha yu fa jue bao gao / Shandong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ... [et al.] bian zhu.  2011 1
Ds793.G64 Zhe 2006 : Zhe dong gu yun he : Shaoxing yun he tu / Qiu Zhirong zhu bian.  2006 1
Ds793.G65 Quan 1995 : Tang Song di guo yu Yun He / Quan Hansheng zhu.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next