My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds793.K8 Guiz   11
Ds793.K8 Guiz 1968 : Guizhou tong zhi : 46 juan, juan shou 1 juan / Jing Daomo deng zuan ; Zhang Guangsi deng xiu.  1968 1
Ds793.K8 Guiz 1982 : Guizhou gu dai shi / Zhou Chunyuan ... [et. al.] bian zhu.  1982 1
Ds793.K8 Guiz 1984   2
Ds793.K8 Guiz 1985   46
Ds793.K8 Guiz 1985 V.1 : Guizhou Sheng zhi. Jiao tong zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1991 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.10 : Guizhou Sheng zhi. Da shi ji, 1949-1985 / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989? 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.11 : Guizhou Sheng zhi. Wu zi zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.12 : Guizhou Sheng zhi. Dian li gong ye zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.13 : Guizhou Sheng zhi. Tong ji zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.14 : Guizhou Sheng zhi. Jun shi zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.15 : Guizhou Sheng zhi. You dian zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.17 : Guizhou Sheng zhi. Shui li zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.18 : Guizhou Sheng zhi. Min zheng zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.19 : Guizhou Sheng zhi. Qing fang gong ye zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1993 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.2 : Guizhou Sheng zhi. Shang ye zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.20 : Guizhou Sheng zhi. Tie dao zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.21 : Guizhou Sheng zhi. Lao dong zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.3 : Guizhou Sheng zhi. Shen ji zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1993 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.4 : Guizhou Sheng zhi. Hei se ye jin gong ye zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1989 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.5 : Guizhou Sheng zhi. Liang shi zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.6 : Guizhou Sheng zhi. Ming sheng zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1987 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.7 : Guizhou Sheng zhi. Jiao yu zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.8 : Guizhou Sheng zhi. Ke xue ji shu zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
Ds793.K8 Guiz 1985 V.9 : Guizhou Sheng zhi. Cai zheng zhi / [Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1993 1
Ds793.K8 Guiz 1990 : Guizhou sheng di li / Guizhou shi fan da xue di li xi bian.  1990 1
Ds793.K8 Guiz 1993 Gd19 : Guizhou Yi xue : Guizhou sheng Yi xue yan jiu hui shou jie Yi xue ke yan cheng guo ping jiang huo jiang lun wen xuan ji / Yu Hongmo, An Wenxin, Li Pingfan bian.  1993 1
Ds793.K8 Guiz 2001 : Guizhou tong zhi. Huan ji zhi / ["Guizhou tong zhi" bian wei hui bian zuan ; Guizhou Sheng wen shi yan jiu guan dian jiao].  2004 1
Ds793.K8 Guiz 2003   5
Ds793.K8 Guiz 2004   3
Ds793.K8 Guiz 2006 : Guizhou wen wu jing hua / zhu bian Guizhou Sheng wen hua ting.  2006 1
Ds793.K8 Guiz 2007 V.63 : Guizhou Sheng zhi. Da shi ji / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2007 1
Ds793.K8 Guiz 2008   2
Ds793.K8 Guiz 2008 Gd19   6
Ds793.K8 Guiz 2009 Gd19   2
Ds793.K8 Guiz 2010 Gd19   4
Ds793.K8 Guiz 2014 Gd19 : Guizhou tian ye kao gu bao gao ji : 1993-2013 / Guizhou Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian.  2014 1
Ds793.K8 Guiz 2015 : 2003-2013 Guizhou ji jian kao gu zhong yao fa xian / Guizhou Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2015 1
Ds793.K8 Guiz 2017 V.4 : Guizhou Sheng zhi (1978-2010). Juan 4, Ren kou he ji hua sheng yu / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2017 1
Ds793.K8 Hou 2005 : Qian shi lun cong / Hou Shaozhuang zhu.  2005 1
Ds793.K8 Huan 1985 : Buyi zu min su zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui ; Huang Yiren, Wei Lianzhou bian zhuan.  1985 1
Ds793.K8 Kai 2000 : Guizhou zhi lü / Kai Xuan, Hong Zhuan bian zhu.  1999 1
Ds793.K8 Lin 2010 Gd19 : Chu mo Yelang gu guo / Lin Qimo bian zhu.  2010 1
Ds793.K8 Ling 1946 : Qing dai Guizhou ming xian xiang zhuan / Ling Ti'an bian zhu.  1946 1
Ds793.K8 Liu 2001 : Guizhou kai fa shi hua = Guizhokaifashihua / Liu Xuezhu zhu.  2001 1
Ds793.K8 Luo 1847 : Qian nan zhi fang ji lüe : [9 juan] / Luo Raodian ji.  1974 1
Ds793.K8 Luod 1989 : Luodian xian zhi, min zu zhi / Luodian xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
Ds793.K8 Miao 1986   2
Ds793.K8 Ming 1983 : "Ming shi lu" Guizhou zi liao ji lu / Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian.  1983 1
Ds793.K8 Ming 2012 Gd19 : Ming Qing shi qi Guizhou min zu di qu she hui li shi fa zhan yan jiu : Yi Qingshui Jiang wei zhong xin, li shi di li de shi jiao / Lin Qian deng zhu.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next