My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds796.S75 Huai 2001 : Huaihai Lu bai nian xie zhen / [bian zhe Shanghai shi Luwan Qu dang an ju (guan), Shanghai shi Luwan Qu di fang zhi ban gong shi].  2001 1
Ds796.S78 Sipi 1993   2
Ds796.S85 Fan 1986 : Wu jun zhi / Fan Chengda zhuan ; [Lu Zhenyu jiao dian].  1986 1
Ds796.S86 Suiz 1988 : Suizhou zhi / Hubei sheng Suizhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1988 1
Ds796.T1208 Jin 2008 : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
Ds796.T213 Daan 1991 : Da'an Qu zhi / Zigong Shi Da'an Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Ds796.T2138 Tach 1995 : Tacheng shi zhi / Tacheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Yao Kewen ; fu zhu bian Di Feng, Tang Zhenling.  1995 1
Ds796.T2139 Daqi   12
Ds796.T214 Daqi 1988 : Daqing shi zhi / Daqing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian zuan.  1988 1
Ds796.T226 Dawu 1989 : Dawu zhi lüe / Dawu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
Ds796.T228 Dayo 1991 : Dayong shi lan = Da yong shi lan / Dayong shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Ds796.T229 Taia 1998 : Tai'an shi zhi / Tai'an shi Taishan qu, Jiaoqu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Ds796.T3 Chon 1983 V.9   3
Ds796.T3 Taiw 1983   3
Ds796.T3 Xu 1983 V.11   4
Ds796.T3 Xu 1983 V.12   2
Ds796.T3 Xu 1984 V.10   4
Ds796.T314 Shan 1990 : Shanxian Daying cun zhi / bian zhu Shanxian Daying cun zhi bian wei hui ; ze ren bian ji Wei Yazhou.  1990 1
Ds796.T317 Danj 1993 : Danjiangkou shi zhi / [Zhang Erjiang zhu bian].  1993 1
Ds796.T318 Danx 1996 : Danxian zhi / Hainan sheng Danzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Ds796.T32 Dand 1993   3
Ds796.T323 Taiy 1991 : Taiyuan fu zhi / Guan Tingfang zhuan ; Zhang Shenyan xiu ; Yang Huai dian jiao ; Tian Jun shen ding ; Taiyuan shi di fang zhi ban gong shi.  1991 1
Ds796.T33 Dong 1994 : Dongkuang qu zhi / Dongkuang qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds796.T33 Qian 2005 : Tangshan da di zhen : san shi zhou nian ji nian ban / Qian Gang zhu.  2005 1
Ds796.T33 Qian 2008 : Tangshan da di zhen = The great earthquake of Tangshan / Qian Gang zhu.  2008 1
Ds796.T33 Tang 1993 : Tangshan shi Xin Qu zhi / Tangshan Shi Xin Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Ds796.T337 Dans 1983 V.15   4
Ds796.T39 Teng 2005   2
Ds796.T45 Tian 1826 : Tianhe xian zhi / Lin Guangli deng zuan xiu.  1967 1
Ds796.T493 Tief 1992 : Tiefa shi zhi / zhu bian Li Deyun.  1992 1
Ds796.T496 Tian 1989 : Tianmen xian zhi / Hubei sheng Tianmen shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
Ds796.T5 Ba 1980 : Ba guo lian jun zai Tianjin / Tianjin she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian ; Xu Yifan deng yi.  1980 1
Ds796.T5 Daga 1994 : Dagang qu zhi / Tianjin shi Dagang qu di fang shi zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  1994 1
Ds796.T5 Dong 1996 : Dongli qu zhi / Tianjin shi Dongli qu di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  1996 1
Ds796.T5 Hang 1995 : Han'gu qu zhi / Tianjin shi Han'gu qu di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu ; [zhu bian Shao Zhenpeng].  1995 1
Ds796.T5 Hedo 2001 : Hedong qu zhi / Tianjin Shi Hedong Qu di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  2001 1
Ds796.T5 Jin 1992 : Jin dai Tianjin tu zhi / Tianjin shi li shi bo wu guan deng he bian.  1992 1
Ds796.T5 Jing 1995 : Jinghai xian zhi / Jinghai xian zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  1995 1
Ds796.T5 Liqi 1999 : Liqizhuang Xiang zhi / Tianjin Shi Xiqing Qu Liqizhuang Xiang di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  1999 1
Ds796.T5 Tang 1996 : Tanggu qu zhi / Tianjin shi Tanggu qu di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  1996 1
Ds796.T5 Tian   5
Ds796.T5 Tian 1978   42
Ds796.T5 Tian 1983 : Tianjin wen shi cong kan.  1983? 1
Ds796.T5 Tian 1989 Gd19 : Tianjin gu dai cheng shi fa zhan shi / zhu bian Guo Yunjing ; fu zhu bian Tu Zongtao ; zuo zhe Lin Chunye [and others].  1989 1
Ds796.T5 Tian 1991 : Tianjin jian zhi / Tianjin shi di fang zhi bian xiu wei yuan hui bian.  1991 1
Ds796.T5 Zhon 1994 Gd19 : Zhonghua ren min gong he guo di ming ci dian. Tianjin shi / "Tianjin shi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Yulin.  1994 1
Ds796.T543 Lin 1998 : Lao Tianjin : Jin men jiu shi / Lin Xi zhu wen.  1998 1
Ds796.T543 Tian 2010 : Tianjin Shi di yi pi fei wu zhi wen hua yi chan ming lu tu dian = Tian jin Shi di yi pi fei wu zhi wen hua yi chan ming lu tu dian / [Tianjin Shi wen hua guang bo ying shi ju bian].  2010 1
Ds796.T547 Tian 2013   2
Ds796.T55 Ting 1994 : Tingxin xiang zhi / Jinshan xian Tingxin xiang ren min zheng fu bian ; zhu bian Wang Runqian ; fu zhu bian Yu Shaolin.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next