My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.35.Q252 Qian 2003 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Ti yu zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Ds797.35.Q252 Qian 2004 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 42 juan, Guang dian zhi. Di si shi san juan, Ti yu zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Ds797.35.Q2537 Qian 1987 : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Wu jing zhi / Guizhou Sheng Qianxinan Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Ds797.35.Q25437 Qian 1997 : Qianxinan Zhou jiao yu zhi / Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu bian zuan.  1997 1
Ds797.35.Q25437 Qian 2007 : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang / "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu, "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2007 1
Ds797.35.Q255 Qing 1993 : Qinglong Xian zhi / Guizhou Sheng Qinglong Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Ds797.35.Q256 Qing : Qingyan Zhen zhi / Guiyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Ds797.35.Q263 Qian 1989 : Qiannan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou zhi. Wen wu ming sheng zhi / Qiannan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.    1
Ds797.35.Q263 Qian 1993   2
Ds797.35.Q263 Qian 1999 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 25 juan, Yan cao zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Ds797.35.Q263 Qian 2000 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 26 juan, Lao dong zhi ; Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 27 juan, Min zheng zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui.  2000 1
Ds797.35.Q263 Qian 2001 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 31 juan, Qing fang gong ye zhi ; Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 32 juan, Zhong gong ye zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Ds797.35.Q263 Qian 2002   4
Ds797.35.Q263 Qian 2003 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 41 juan, Zheng quan zhi / Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Ds797.35.Q263 Qian 2004 : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 1 juan, Da shi ji.  2005 1
Ds797.35.Q27 Qian 2002 : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Xiang zhen qi ye zhi / Qianxinan Zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Ds797.35.Q536 Gu 2007 Gd19 : Gu pu shen mi jia yuan : Qiandongnan min zu wen hua cun zhen / Qiandongnan Miaozu Tongzu Zizhizhou wen hua ju bian ; Liu Biqiang zhu bian.  2007 1
Ds797.35.Q536 Qian 1988-2000 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi (xu bian), 1988 nian-2000 nian / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2001 1
Ds797.35.Q536 Qian 1999 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Shang ye zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1999 1
Ds797.35.Q536 Qian 2002   2
Ds797.35.Q536 Qian 2004 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Wen hua zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Ds797.35.Q536 Qian 2005   2
Ds797.35.Q536 Qian 2007 : Qiandongnan fei wu zhi wen hua yi chan ji jin / Qiandongnan Miaozu Tongzu Zizhizhou wen hua ju bian ; Yang Zhengquan zhu bian.  2007 1
Ds797.35.Q536 Qian 2007 Gd19 : Qiandongnan fei wu zhi wen hua yi chan ji jin / Qiandongnan Miaozu Tongzu Zizhizhou wen hua ju bian ; Yang Zhengquan zhu bian.  2007 1
Ds797.35.Q536 Wang 2008 : Leigong shan Miao zu : Xijiang qian jia Miao zhai tu xiang min zu zhi / Wang Weiwei, Wang Liangfan zhu.  2008 1
Ds797.35.Q536 Wu 2014 : Xi Jiang qian hu Miao zhai yan jiu / Wu Yubiao, Feng Guorong zhu.  2014 1
Ds797.35.Q536 Yu 2007 : Miao jiang sheng di / Yu Weiren zhu.  2007 1
Ds797.35.R66 Peng : Baibei : yi ge xi nan bian di de Miao zu cun zhai / wen Peng Zhaorong ; she ying Pan Nianying.  2004 1
Ds797.35.R66 Rong 1999 : Rongjiang Xian zhi / Guizhou Sheng Rongjiang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Ds797.35.S557 Shiq 2008 : Shiqian jian she zhi / Guizhou Sheng Shiqian Xian jian she ju bian.  2008 1
Ds797.35.S56 Sina 1992 : Sinan Xian zhi / Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Ds797.35.S563 Jiaj 1991 : Jiajing, Daoguang, Minguo Sinan Fu, Xian zhi : dian jiao ben / Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1991 1
Ds797.35.S664 Song 1987 : Songtao Miaozu Zizhixian zhi. Di li zhi / Songtao Miaozu Zizhixian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1987 1
Ds797.35.S664 Song 1996 : Songtao Miaozu Zizhixian zhi / Songtao Miaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Ds797.35.T355 Guiz 1958 : Guizhou Sheng Taijiang Xian Miao zu de jia zu / Quan guo ren min dai biao da hui min zu wei yuan hui ban gong shi bian.  1958 1
Ds797.35.T664 Tong 1991   2
Ds797.35.T664 Tong 1993 : Tongren Diqu zhi. Jian cha zhi / Guizhou Sheng jian cha yuan Tongren fen yuan bian.  1993 1
Ds797.35.T664 Tong 1999 : Tongren Diqu zhi. Zheng dang qun tuan zhi / Guizhou Sheng Tongren Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Ds797.35.T664 Tong 2000   2
Ds797.35.T667 Tong 2003   2
Ds797.35.T667 Tong 2005 : Tongren Diqu zhi. Yan cao zhi / Tongren Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Ds797.35.T667 Tong 2008 : Tongren Diqu zhi. Min zu zhi / Tongren Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2008 1
Ds797.35.T668 Tong 2003   2
Ds797.35.T669 Tong 1997   2
Ds797.35.W364 Wang 2001 : Wangmo Xian zhi / Guizhou Sheng Wangmo Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Ds797.35.W456 Shen 2006 : Shimenkan wen hua bai nian xing shuai : Zhongguo xi nan yi ge shan cun de xian dai xing jing li / Shen Hong zhu = Modernity through grassroots lens : the cultural transformation of an ethnic community in Southwestern China / Shen Hong.  2006 1
Ds797.35.W456 Wein 1997 : Weining Yizu Huizu Miaozu Zizhixian min zu zhi / Weining Yizu Huizu Miaozu Zizhixian min zu shi wu wei yuan hui bian.  1997 1
Ds797.35.W835 Wuch 2001 : Wuchuan Gelaozu Miaozu Zizhixian zhi / Guizhou Sheng Wuchuan Gelaozu Miaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Ds797.35.W838 Guiy 2007   2
Ds797.35.X5 Xife 2001 : Xifeng Xian Xiaozhaiba Zhen zhi / Guizhou Sheng Xifeng Xian Xiaozhaiba Zhen zhi bian zuan wei yuan hui, Guizhou Sheng Xifeng Xian shi zhi ban gong shi bian.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next