My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.56.Y374 Wei 2000 : Er shi si qiao ming yue ye : Yangzhou / Wei Minghua zhu.  2000 1
Ds797.56.Y374 Yang 2010 Gd19 : Yangzhou / "Yangzhou" bian wei hui zhu.  2010 1
Ds797.56.Y374 Zeng 2006 : Shu hai cang sang : Yangzhou ming shu = Shuhai cangsang : Yangzhou mingshu / Zeng Xuewen zhu.  2006 1
Ds797.56.Y58 Yixi 2010 : Yixing wen wu : wen wu bao hu dan wei / Yixing Shi wen wu guan li wei yuan hui bian.  2010 1
Ds797.56.Y94 Yuhu 2002 : Yuhuatai qu zhi.  2002 1
Ds797.56.Z44 Gu 1985 Gd19 : Gu cheng Zhenjiang / zhu bian Lu Jiugao.  1985 1
Ds797.56.Z446 Zhen 2015 : Zhenjiang tai xing yi zhi / Zhenjiang bo wu guan bian zhu.  2015 1
Ds797.56.Z546 Jing 1992 : Jingkou Qu zhi / Zhenjiang Shi Jingkou Qu zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Xu Jin zhu bian.  1992 1
Ds797.56.Z546 Juro 2013 Gd19 : Jurong Emaogang tu dun mu fa jue bao gao : Yin ji yu chong su Zhenjiang bo wu guan kao gu bao gao ji. 2 = JURONG EMAOGANG TUDUNMU FAJUE BAOGAO / Zhenjiang bo wu guan bian zhu.  2013 1
Ds797.56.Z546 Yin 2010 Gd19 : Yin ji yu chong su : Zhenjiang bo wu guan kao gu bao gao ji (2001-2009) / Yang Zhenghong zhu bian ; Zhenjiang bo wu guan bian.  2010 1
Ds797.56.Z546 Yu 1999   2
Ds797.56.Z546 Zhen 2017 : Zhenjiang Dingjia Cun yi zhi = Zhenjiang dingjiacun yizhi / Zhenjiang bo wu guan bian zhu.  2017 1
Ds797.57.A698 Anfu 1995 : Anfu xian zhi / zhu bian Wang Xianshun ; fu zhu bian Liu Rongchang, Zhao Congchun, Yan Zixin ; zong zuan Zhao Zongchun ; Jiangxi sheng Anfu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds797.57.A698 Anyu 1993 : Anyuan Xian zhi / Jiangxi Anyuan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.57.B366 Baji 2009 : Bajing zhen zhi / Xiong donggen, Bajing zhen zhi bian wei hui.  2009 1
Ds797.57.D495 Dexi 2010 : Dexing Shi zhi (1991-2006) / Jiangxi Sheng Dexing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2010 1
Ds797.57.F464 Feng 2008 : Fengcheng Shi zhi (1989-2006) = Feng cheng shi zhi / Fengcheng Shi zhi bian xiu wei yuan hui bian.  2008 1
Ds797.57.F856 Fuli 1999 : Fuliang Xian zhi / Fuliang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong zuan, zhu bian Feng Yunlong.  1999 1
Ds797.57.G369 Ganz 1999   2
Ds797.57.G369 Ganz 2007 : Ganzhou zhuan jia zhi / Ganzhou Shi zhuan jia lian yi hui zhu xiu.  2007- 1
Ds797.57.G836 Guan 2005 : Guangfeng Xian zhi / Guangfeng Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
Ds797.57.H836 Huan 2006 : Huangpi zhen zhi.  2006 1
Ds797.57.J563 Jing 2010 : Jingdezhen Shi Zhushan Qu zhi 1970-2003 / Bian zuan wei yuan hui.  2010 1
Ds797.57.J563 Zhon 2004 : Zhong gong Jingdezhen li shi tu zhi / Zhong gong Jingdezhen shi wei dang shi bam bian.  2004 1
Ds797.57.J564 Jing 2012   2
Ds797.57.J572 Jish 1989 : Jishui xian zhi / Jishui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
Ds797.57.J585 Jiuj 2004   4
Ds797.57.L475 Lepi 2002 : Leping Shi zhi (1985-2000)  2002 1
Ds797.57.L532 Liu 2016 : Dong bei gu du Kaiyuan / Liu Xingye zhu.  2016 1
Ds797.57.L545 Ling 1997 : Lingbei Zhen zhi / bian zuan Zhong Ronghan, Zhong Jianrui.  1997 1
Ds797.57.L55 Qian 1999 : Qian gu di yi cun : Liukeng / [zhu bian Zhou Luanshu].  1999 1
Ds797.57.L865 Luok 2006 : Luokou Zhen zhi / Luokou Zhen ren min zheng fu, Ningdu Xian shi zhi ban gong shi [bian].  2006 1
Ds797.57.L87 Lu 2003 Gd19 : Lu Shan = Lushan mountain / [zhu bian, Ouyang Quanhua ; she ying, Luo Keheng deng ; Zhongguo lü you chu ban she, Lu Shan feng jing ming sheng qu guan li ju bian].  2003 1
Ds797.57.L876 Lush 2004 : Lushan Qu zhi / Jiangxi Sheng Jiujiang Shi Lushan Qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Ds797.57.L885 Luxi 2006 : Luxi Xian zhi = Luxixianzhi / Luxi Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Chen Mingxun ; Song Diwei, Liu Jiafu zhu xiu.  2006 1
Ds797.57.N36 Nanc 1997   7
Ds797.57.N36 Nanc 2003 : Nanchang Shi you zheng zhi / Nanchang Shi you zheng ju bian.  2003 1
Ds797.57.N36 Nanc 2004 : Nanchang jian zhi / Nanchang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Ds797.57.N36 Sun 2013 Gd19 : Jin dai Zhongguo ren kou you hua de qi shi : Minguo zhong qi de Nanchang Shi ren kou / Sun Wei zhu.  2013 1
Ds797.57.N36 Xihu 2002 : Xihu Qu zhi / zhu xiu Ling Xueren, Wu Zhiming ; fu zhu xiu Bo Chengcheng, Meng Lingyuan ; Zhu bian Meng Lingyuan, Xie Qiling ; fu zhu bian Cai Qiaosheng, Jiang Zhuo ; Jiangxi Sheng Nanchang Shi Xihu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Ds797.57.N364 Nanc 2006 : Nanchang Xian zhi (1986-2004) / "Nanchang Xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
Ds797.57.N365 Nank 1993 : Nankang xian zhi / Nankang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wen Kaijin, Zhu Youguo.  1993 1
Ds797.57.N365 Nank 2006 : Nankang Shi jin rong zhi / Nankang Shi jin rong zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
Ds797.57.Q836 Quan 1989   3
Ds797.57.W366 Wann 2000 : Wannian Xian zhi = Wan nian Xian zhi / Wannian Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Zheng Weiping ; fu zhu bian Li Sheng'an, Zhou Fangquan, Xu Hao.  2000 1
Ds797.57.W865 Ming 2009 : Ming Qing Wuning Xian zhi hui bian / Wuning Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2009 1
Ds797.57.W865 Wuni 1990 : Wuning xian zhi / Jiangxi sheng Wuning xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Tu Zhaoqing, Zhang Jingyuan.  1990 1
Ds797.57.W865 Wuni 2009 : Wuning Xian zhi = Wuning Xianzhi / Wuning Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2009 1
Ds797.57.W898 Wuyu 2006 : Wuyuan Xian zhi, 1987-2001 / Wuyuan Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2006 1
Ds797.57.X564 Shan 2006 : Shang dai Jiang nan : Jiangxi Xin'gan Dayangzhou chu tu wen wu ji cui / Zhongguo guo jia bo wu guan, Jiangxi Sheng wen hua ting bian ji.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next