My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.59.C538 Chan 1993 : Changling Xian zhi / zhu bian Su Guoqing ; fu zhu bian Jiang Changchun, Sui Chenglin, Jiang Hong ; Changling Xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.59.D664 Dong 1994 : Dongfeng Xian zhi / [Dongfeng Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1994 1
Ds797.59.D864 Dunh 1991 : Dunhua shi zhi / Dunhua shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wen Dacheng.  1991 1
Ds797.59.F87 Fuso 1994 : Fusong Xian zhi / Fusong Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds797.59.F89 Fuyu 1993 : Fuyu xian zhi / Songyuan shi Fuyu qu shi zhi gong zuo wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.59.H45 Helo 1992 : Helong xian zhi / Helong xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong bian Xu Zhenghao ; zong shen Wang Guoxiang.  1992 1
Ds797.59.H833 Huad 1995 : Huadian Xian zhi / Huadian Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Bo ; fu zhu bian Zhang Shuhai, Zhang Min, Xin Fuyu.  1995 1
Ds797.59.H86 Hunj 1994 : Hunjiang Shi zhi / Hunjiang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds797.59.J5 Tian 2008 : Tian ye kao gu ji cui : Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo cheng li er shi wu zhou nian ji nian / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian.  2008 1
Ds797.59.J534 Jian 2004 : Ji'an Gaojuli wang ling : 1990-2003 nian Ji'an Gaojuli wang ling diao cha bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; zhu bian Fu Jiaxin ; fu zhu bian Wang Hongfeng.  2004 1
Ds797.59.J534 Wand 2004 Gd19 : Wandushan Cheng : 2001-2003 nian Ji'an Wandushan Cheng diao cha shi jue bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; zhu bian Jin Xudong ; fu zhu bian Li Guangri.  2004 1
Ds797.59.J55 Jili 1983 : Jilin Shi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jilin Sheng Jilin Shi wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.    1
Ds797.59.J555 Dong 2015 : Jilin wen wu kao gu wen ji. Xu ji / Dong Xuezeng zhu.  2015 1
Ds797.59.L536 Liao 1995 : Liaoyuan shi zhi / Liaoyuan shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1995 1
Ds797.59.L57 Lish 1992 : Lishu xian zhi / Lishu Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Ds797.59.N66 Nong 1993 : Nong'an Sian zhi / Nong'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Ds797.59.S58 Shua 1992 : Shuangyang xian zhi / Shuangyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Ds797.59.T66 Tong 1994 : Tongyu Xian zhi / Tongyu Xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Zhao Fushan ; fu zhu bian Ma Xiangdong.  1994 1
Ds797.59.Y36 Yanb 1996   2
Ds797.59.Y66 Yong 1994 : Yongji xian zhi / Yongji xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Ds797.59.Y76 Yush 1993 : Yushu Xian zhi / [Yushu Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1993 1
Ds797.59.Z446 Zhen 2016 : Zhenlai wen wu jing cui / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Zhenlai Xian wen wu guan li suo, Zhenlai Xian bo wu guan bian zhu.  2016 1
Ds797.62.C43 Chan 1984 : Changhai Xian zhi / ["Changhai Xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1984 1
Ds797.62.C43 Chan 1988 : Changtu Xian zhi / Changtu Xian di fang zhi bian shen wei yuan hui ban gong shi.  1988 1
Ds797.62.C53 Niuh 2012   3
Ds797.62.C536 Chao 2007 : Chaoyang bei ta : kao gu fa jue yu wei xiu gong cheng bao gao / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Chaoyang Shi bei ta bo wu guan bian ; zhu bian Wang Jingcheng, Dong Gao, Du Bin.  2007 1
Ds797.62.C536 Chao 2010 : Chaoyang yuan tai zi : Zhan guo Xi Han yi zhi he Xi Zhou zhi shi liu guo shi qi mu zang = Yuantaizi in Chaoyang : Liaoning provincial institute of cultural relies and archaeology and Chaoyang municipal museum / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Chaoyang Shi bo wu guan bian zhu.  2010 1
Ds797.62.D355 Dali : Dalian kao gu wen ji.    1
Ds797.62.D355 Dali 1999   2
Ds797.62.D355 Dali 2000 : Dalian jiu ying = Old photos of Dalian = Mukashi no Dairen / [bian ji Li Yuanqi ; zhuan wen Ji Fulin ; Ying wen fan yi Chen Yingxuan ; Ri wen fan yi Luo Yuquan].  2000 1
Ds797.62.D355 Dali 2003   2
Ds797.62.D355 Dali 2004 : Dalian Shi zhi. Min su zhi / Dalian Shi shi zhi ban gong shi bian.  2004 1
Ds797.62.D355 Dali 2010 : Dalian tu yang gao su gong lu fa jue bao gao ji / Dalian Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu ; zhu bian Han Jianhong.  2010 1
Ds797.62.D355 Gai 2009   2
Ds797.62.D355 Lush 2015 : Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan = Museum of Lvshun Prison / Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan bian.  2015 1
Ds797.62.D355 Shah 2003 : Shahekou Qu zhi / Dalian Shi Shahekou Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003- 1
Ds797.62.D355 Zhon 1996 : Zhongguo Dalian / [Dalian Shi ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian].  1996 1
Ds797.62.D355 Zhon 1998 : Zhongguo Dalian / [Dalian Shi ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian].  1995 1
Ds797.62.F876 Daih 2013 Gd19 : Daihai mu di / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2013 1
Ds797.62.F895 Guan 2011 Gd19 : Guanshan Liao mu / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2011 1
Ds797.62.F896 Fuxi 1993 : Fuxin Shi zhi / Fuxin Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian.  1998 1
Ds797.62.F896 Xin 2012   3
Ds797.62.H664 Hong 2003 : Hongqi Zhen zhi / Hongqi Zhen zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
Ds797.62.J56 Jinx 1990 : Jinxian zhi / Jinxian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Ds797.62.L537 Liao 1993 : Liaozhong Xian zhi, 1906-1985 = Liao zhong Xian zhi / Shenyang shi Liaozhong Xian ren min zheng fu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.62.S546 Liao 2007 : Shengjing feng wu : Liaoning Sheng tu shu guan cang Qing dai li shi tu pian ji / Liaoning Sheng tu shu guan bian.  2007 1
Ds797.62.S546 Liao 2010   16
Ds797.62.S546 Liu 2001 : Shenyang cheng wang shi / Liu Jing zhu.  2001 1
Ds797.62.S546 Liu 2004 : Shengjing si guan miao tang / Liu Changjiang bian zhu.  2004 1
Ds797.62.S546 Lu 2004 : Shengjing Yong Ling / Lu Haiyingbian zhu.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next