My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.86.K86 Liao 2002 : Qiao qiao lao Kunming Liao Kefu she ying ji (1949 nian - 2001 nian) / Liao Kefu.  2002 1
Ds797.86.K86 Pani 1998 : Panlong Qu zhi / Kunming Shi Panlong Qu zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1998 1
Ds797.86.K86 You 2000 : You le Kunming = Exploring Kunming / [Tang Jianjun zhu bian].  2000 1
Ds797.86.K865 Kunm 2003 : Kunming Shi dui wai jing ji mao yi zhi = Kunmingshi duiwai jingji maoyizhi / Kunming Shi dui wai mao yi jing ji he zuo ju bian.  2003 1
Ds797.86.K865 Wu 2005 : Kunming di ming bo lan ci dian / Wu Guangfan zhu.  2005 1
Ds797.86.K865 Wu 2006 : Kunming gu jin di ming kao shi / Wu Guangfan zhu.  2006 1
Ds797.86.L33 Luo 2014 Gd19 : Lahu zu Kucong ren : dui Ailao Shan zhong bu yi ge ren qun sheng huo fang shi de yan jiu / Luo Chengsong zhu.  2014 1
Ds797.86.L366 Lanp 2003 : Lanping Baizu Pumizu Zizhixian zhi / zong zuan Li Jiayu ; fu zong zuan Yang Zengcai, Luo Desheng, Li Songfa ; Yunnan Sheng Lanping Baizu Pumizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2003 1
Ds797.86.L367 Lanp 2008 : Lanping Baizu Pumizu Zizhixian gai kuang = LanpingBaizuPumizuZizhixiangaikuang / "Lanping Baizu Pumizu Zizhixian gai kuang" bian xie zu, "Lanping Baizu Pumizu Zizhixian gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2008 1
Ds797.86.L5 He 1998 : Lijiang zhi lü / He Jianquan bian zhu.  1998 1
Ds797.86.L54 Lija 2000   3
Ds797.86.L545 Bai 2003 : Wu tu Lijiang : Naxi ren de xiang tu he wen hua yi guan / Bai Lang zhu.  2003 1
Ds797.86.L545 Fan 2005 : Zhongguo Lijiang gu cheng = Lijiang old city of China / Fan Yanbing bian zhu.  2005 1
Ds797.86.L545 Liji 2001 : Lijiang Naxizu Zizhixian zhi / Lijiang Naxizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zong zuan Li Ruming ; fu zong zuan He Xingui, Yang Junsheng, Zhang Yongxiang.  2001 1
Ds797.86.L545 Liji 2005 : Lijiang jin rong zhi / Lijiang jin rong zhi bian zuan wei yuan hui, Lijiang Shi di fang zhi ban gong shi bian.  2005 1
Ds797.86.L549 Linc 2004   3
Ds797.86.L66 Long 2000 : Longling Xian zhi / Longling Xian wei dang shi di fang zhi gong zuo ban gong shi bian.  2000 1
Ds797.86.L838 Ludi 1995 : Ludian Xian zhi / Yunnan Sheng Ludian Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1995 1
Ds797.86.L84 Luoy 2003 : Luoye Yizu Xiang zhi / Zhong gong Luohe Yizu Xiang wei yuan hui, Luohe Yizu Xiang ren min zheng fu bian.  2003 1
Ds797.86.L844 Lufe : Lufeng Xian zhi, 1988-2000 / Yunnan Sheng Lufeng Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
Ds797.86.L845 Baos 2001 : Baoshan Shi Lujiang Daizu Xiang zhi / Zhong gong Lujiang Daizu Xiang wei yuan hui, Lujiang Daizu Xiang ren min zheng fu bian.  2001 1
Ds797.86.L863 Luna 1996 : Lunan Yizu Zizhixian zhi / Kunming Shi Lunan Yizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Ds797.86.M355 Mali 2000 : Malipo xian zhi / Yunnan Sheng Malipo Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2000 1
Ds797.86.M355 Mali 2001 : Malipo Xian min zu zhi / Malipo Xian min zu shi wu wei yuan hui bian.  2001 1
Ds797.86.M46 Meng 1999 : Menglian Daizu Lahuzu Wazu Zizhi Xian zhi / Menglian Daizu Lahuzu Wazu Zizhi Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1999 1
Ds797.86.M46 Meng 2008 : Menglian Daizu Lahuzu Wazu Zizhixian gai kuang / "Menglian Daizu Lahuzu Wazu Zizhixian gai kuang" bian xie zu, "Menglian Daizu Lahuzu Wazu Zizhixian gai kuang" xiu ding ben bian xie zu bian.  2008 1
Ds797.86.M464 Meng 1995 : Mengzi Xian zhi / Mengzi Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds797.86.M538 Midu 1993 : Midu xian zhi / Midu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.86.M655 Moji 2002 : Mojiang Hanizu Zizhixian zhi / Mojiang Hanizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2002 1
Ds797.86.N364 Nanh : Nanhua Xian zhi, 1986-2002 / Yunnan Sheng Nanhua Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
Ds797.86.N564 Chen 2012 : Yongning Mosuo ren hun yin jia ting bian qian yan jiu / Chen Liu zhu.  2012 1
Ds797.86.N564 Ning 1993 : Ninglang Yizu Zizhixian zhi / Ninglang Yizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds797.86.N85 Nuji 2006   2
Ds797.86.P56 Ping 1999 : Pingbian Miaozu Zizhixian zhi / Yunnan Sheng Pingbian Miaozu Zizhixian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1999 1
Ds797.86.Q24 Qili 2014 : Qilin Qu qing tong shi dai mu di chu tu wen wu jing cui / Zhong gong Qujing Shi Qilin Qu wei xuan chuan bu, Qujing Shi Qilin Qu wen hua chan ye ban gong shi, Qujing Shi Qilin Qu wen hua ti yu ju bian.  2014 1
Ds797.86.Q258 Qiub 1999 : Qiubei Xian zhi / Yunnan Sheng Qiubei Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Zhengrong, Chen Xingnian.  1999 1
Ds797.86.Q855 Quji : Qujing Shi zhi xu zhi (1983-1997) / Qujing Shi zhi xu bian bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2004 1
Ds797.86.S45 Ship : Shiping Xian zhi (1986-2000) / Yunnan Sheng Shiping Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2005 1
Ds797.86.S452 Shid 1997 : Shidian xian zhi / Yunnan sheng Shidian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
Ds797.86.S455 Shil : Shilin Yizu Zizhixian zhi : 1989-2000 / Shilin Yizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
Ds797.86.S458 Shiz 2016   2
Ds797.86.S458 Shiz 2017 : Shizhai Shan fa xian 60 zhou nian ji nian wen ji = Anthology for the 60th anniversary of the archeological discovery of Shizhaishan / Yunnan Sheng bo wu guan bian.  2017 1
Ds797.86.S458 Yunn 2009 : Jinning Shizhai Shan : di wu ci fa jue bao gao / Yunnan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Kunming Shi bo wu guan, Jinning Xian wen wu guan li suo bian zhu.  2009 1
Ds797.86.S458 Zhan 1998 : Jinning Shizhai Shan / Zhang Zengqi zhu.  1998 1
Ds797.86.S485 Shui 1996 : Shuifu Xian zhi / Shuifu Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
Ds797.86.S554 Shid : Shidian Xian zheng xie zhi, 1984.3-2005.3 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Yunnan Sheng Shidian Xian wei yuan hui.  2006 1
Ds797.86.S556 Ba 2013 Gd19 : Xiang zheng de xian ying : Yi zu Sani ren Ashima wen hua de chuan mei ren lei xue yan jiu = The development of symbol media anthropology study of the Ashima culture / Ba Shengchao zhu.  2013 1
Ds797.86.S855 Suij 1994 : Suijiang xian zhi / Suijiang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds797.86.T464 Teng 1995 : Tengchong Xian zhi / Tengchong Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1995 1
Ds797.86.T464 Teng 2002 : Tengyue Ting zhi : dian jiao ben / Chen Zonghai zuan xiu ; Zhao Duanli tong xiu ; Peng Wenwei [and others] dian jiao.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next