My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.86.X533 Shui 2003 : Shuimu Shan zhi / Qiu Xuanchong zhu bian.  2003 1
Ds797.86.X536 Xiao 2003 : Xiaojie Zhen zhi / Xiaojie Zhen zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
Ds797.86.X538 Xich 1996 : Xichou Xian zhi / Yunnan Sheng Xichou Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
Ds797.86.X57 Xish 2006 : Xishuangbanna Daizu Zizhizhou min zu zong jiao zhi / Xishuangbanna Daizu Zizhizhou min zu zong jiao shi wu ju bian.  2004? 1
Ds797.86.X574 Xish 2006 : Xishuangbanna Daizu Zizhizhou zheng xie zhi / "Xishuangbanna Daizu Zizhizhou zheng xie zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
Ds797.86.X836 Xuan 1999 : Xuanwei Shi zhi / Zhong gong Xuanwei Shi wei shi zhi ban gong shi bian zuan ; [zhu bian Meng Degang].  1999 1
Ds797.86.X864 Xund 1999 : Xundian Huizu Yizu Zizhixian zhi / Yunnan Sheng Xundian Huizu Yizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1999 1
Ds797.86.X864 Xund 2008 : Xundian Huizu Yizu Zizhixian gai kuang = Xundianhuizuyizuzizhixiangaikuang / "Xundian Huizu Yizu Zizhixian gai kuang" bian xie zu ; "Xundian Huizu Yizu Zizhixian gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2008 1
Ds797.86.X95 Xiy 2001 : Xiyi Xiang zhi / Zhong gong Xiyi Xiang wei yuan hui, Xiyi Xiang ren min zheng fu bian.  2001 1
Ds797.86.Y356 Yang 2000 : Yangbi Yizu Zizhixian zhi / Yangbi Yizu Zizhixian di fang hi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2000 1
Ds797.86.Y356 Yang 2005 : Yangbi Yizu Zizhixian min zu zong jiao zhi / Yangbi Yizu Zizhixian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2005 1
Ds797.86.Y36 Yans 2000 : Yanshan Xian zhi / Yanshan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2000 1
Ds797.86.Y455 Yili 1995 : Yiliang Xian zhi / Yunnan sheng Yiliang Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1995 1
Ds797.86.Y563 Xuxi 1997 : Xu xiu Yimen Xian zhi / Yuxi Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian ; zhu bian Liang Yaowu ; zuan xiu Yan Tingjue ; dian jiao Liang Yaowu, Li Yaping.  1997 1
Ds797.86.Y663 Yong 2001 : Yongchang Zhen zhi / Zhong gong Yongchang Zhen wei yuan hui, Yongchang Zhen ren min zheng fu bian.  2001 1
Ds797.86.Y664 Yong 2006 : Yongping Xian min zu zhi = Yongpingxian minzuzhi / Yongping Xian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2006 1
Ds797.86.Y834 Liu 1968 : Yuanjiang zhi gao, [Liu Dawu, Lou Jitai zuan xiu ; Huang Yuanzhi zhu xiu]  1968 1
Ds797.86.Y868 Yunx : Yun Xian zhi, 1991-2000 / Yunnan Sheng Yun Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
Ds797.86.Y882 Xinx 1999 : Xinxing Zhou zhi.  1999 1
Ds797.86.Y882 Yuxi 1997 : Yuxi fang zhi ti yao / Yuxi Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian ; zhu bian Wu Mingkai ; fu zhu bian Liang Yaowu, Li Yaping.  1997 1
Ds797.86.Z435 Zhan 2003 : Zhanyi Xian zhi / Zhanyi Xian di fang zhi, nian jian bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2003 1
Ds797.86.Z436 Zhao 1978-2005   2
Ds797.86.Z436 Zhao 2000 : Zhaotong Shi zhi / Zhaotong Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2000 1
Ds797.86.Z45 Zhen 2002 : Zhenxiong xian tu di zhi / "Zhenxiong xian tu di zhi" bian zuan wei yuan hui [bian].  2002? 1
Ds797.88 H364 Xu 2009 : Nan song Linan gong shang ye / Xu Jijun zhu.  2009 1
Ds797.88 Shen 2001 : Shui xiang Shaoxing / wen Shen Fuxi ; she ying Li Yuxiang.  2001 1
Ds797.88.D564 Ding 1994 : Dinghai xian zhi / Dinghai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds797.88.D668 Lin 2006 : Jiang nan da zhai men : Lu zhai / zhuan wen Lin Yu ; she ying Shen Yicheng, Yuan Yinchang.  2006 1
Ds797.88.F893 Jian 2011 : Fuyang Shi zhi : 1991-2005 / Jiang Shounan zhu bian; Fuyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
Ds797.88.H355 An 2007 : Hangzhou de na xie ren na xie shi / An Feng zhu.  2007 1
Ds797.88.H355 Hang 2003 Gd19   2
Ds797.88.H355 Lin 2003 : Lao jie man bu. Hangzhou = Laojiemanbu / [Lin Zhi wen ; Xue Huake tu].  2003 1
Ds797.88.H355 Wang 2001 : Xi Hu xin meng xun : Hangzhou / Wang Xufeng zhu.  2001 1
Ds797.88.H358 Haiy 2006   5
Ds797.88.H36 Chen 2005 Gd19 : Hangzhou jie xiang / Chen Jianyi zhu bian.  2005 1
Ds797.88.H36 Marc 2016 : Maerzhi mi yue ri ji : (yi jiu er wu nian qi yue - ba yue si ri) de Mei ling lan zi / Xie Xiaopei, Zhang Qian yi.  2016 1
Ds797.88.H36 Nan 2013 Gd19   2
Ds797.88.H36 Tang 2009 Gd19 : Nan Song Lin'an cheng kao gu / Tang Junjie, Du Zhengxian zhu.  2008 1
Ds797.88.H364 Fang 2008 Gd19 : Nan Song Lin'an da shi ji / Fang Jianxin zhu.  2008 1
Ds797.88.H364 Fu 2005 : Xi shuo Nan Song jing cheng yu Xi Hu / Fu Xinmin bian zhu.  2005 1
Ds797.88.H364 Gu 2006 : Hangzhou yun he feng su / Gu Xijia [zhu].  2006 1
Ds797.88.H364 Hang : Hangzhou yan jiu. 2005 / Shi Jiwei zhu bian.  2006 1
Ds797.88.H364 Hang 2002   6
Ds797.88.H364 Hang 2004 : Hangzhou de kao gu / Ma Shiyong zhu bian.  2004 1
Ds797.88.H364 Hang 2006   8
Ds797.88.H364 Hang 2014   10
Ds797.88.H364 Hanh 2010 : Hangzhou min zu, zong jiao zhi / "Hangzhou min zu, zong jiao zhi" bian zuan wei yuan hui bian zhu.  2010 1
Ds797.88.H364 Jini 2008 : Ji nian Nan Song ding du Hangzhou 870 zhou nian : Nan Song huang cheng yi zhi bao hu yu zong he li yong yan tao hui lun wen ji / Lin Zhengqiu zhu bian.  2008 1
Ds797.88.H364 Lao 2008   2
Ds797.88.H364 Li 2000 : Lao Hangzhou : hu shan ren jian / Li Hangyu zhu wen ; [Zhongguo di er li shi dang an guan, Zhejiang Sheng dang an guan gong gao].  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next