My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds799.82.C437 Chia 2012 Gd19 : Xiang li shi jiao dai : Jiang Jingguo zi shu / Zeng Jingzhong, Yang Tianshi xuan bian.  2012 1
Ds799.82.C437 Hu 2005 : Sheng ming de wu dao : Jiang Jingguo yu Zhang Yaruo zhi lian / Hu Xin zhu.  2005 1
Ds799.82.C437 Ji 2000 : Ji yi ye shi li shi / [cai fang zhuan gao Xu Xiangjun, Xu Weifang, Luo Xiaowei ; Yang Kangning ce hua].  2000 1
Ds799.82.C437 Jian 2010 Gd19   2
Ds799.82.C437 Jian 2015 : Jiang Jingguo shou zha (minguo 39 nian - 52 nian) / bian ji Xu Ruihao, Zhou Meihua, Liao Wenshuo, Chen Shiju.  2015 1
Ds799.82.C437 Li 1993 : Jiang Jingguo de Taiwan shi dai = Chiang Ching-kuo and Taiwan / [Li Songlin zhu].  1993 1
Ds799.82.C437 Li 2006 : Jiang Jingguo yan jiu = Jiangjingguo yanjiu / Li Ao zhu.  2006 1
Ds799.82.C437 Ma 2009 Gd19   3
Ds799.82.C437 Qi 1991 : Jiang Jingguo de yi sheng / [zhu zuo zhe Qi Gaoru].  1991 1
Ds799.82.C437 Qi 1998 : Jiang Jingguo ping zhuan : wo shi Taiwan ren / Qi Gaoru zhu.  1998 1
Ds799.82.C437 Tayl 2010 : Jiang Jingguo zhuan : Taiwan min zhu yu xian dai hua de tui shou / Tao Han zhu ; Lin Tiangui yi.  2016 1
Ds799.82.C437 Yong 1989 Gd19 : Yong yuan yu guo ren tong zai : Jingguo xian sheng shi shi zhou nian ji nian zhuan ji / Zhong yang ri bao gong ji bian yin.  1989 1
Ds799.82.C437 Yong 2010 Gd19 : Yong xu Jingguo : Jiang gu zong tong Jingguo xian sheng bai nian dan chen ji nian te zhan tu lu = A leader of vision : Chiang Ching-Kuo's centenary / zong bian ji Zhu Chongsheng.  2010 1
Ds799.82.C437 Zhou 1990 : Jiang Jingguo yu Zhang Yaruo / Zhou Yukou zhu, Liu Fangzhi she ying.  1990 1
Ds799.82.C438 Jian 2008 : Jiang weiguo kou shu zi zhuan / Jiang Weiguo kou shu ; Liu Fenghan zheng li.  2008 1
Ds799.82.C5 Zhao 1970 Gd19 : Zhao Lianfang bo shi hui yi lu : yi ge fen dou de ren sheng / [Zhao Lianfang zhu].  1970 1
Ds799.82.F19 Zhao 1977 : Fei xiang bai ri qing tian : [Fan Yuanyan de gu shi] / Zhao Yuming zhu.  1977 1
Ds799.82.K82 Peng 2014 Gd19 : Gu Zhenggang xian sheng nian pu / bian zhu zhe, Peng Jinsheng, Zhan Yaqi.  2014 1
Ds799.82.L42 Li 1988 : Li Denghui yu Taiwan / Li Da bian zhu.  1988 1
Ds799.82.L48 Li 2011 Gd19 : Zhi ji? yi ji? Gang Tai zhi shi ren : Li Wanju yu Li Nanxiong fu zi de Zhongguo ren shi / Li Jiahui zhu.  2011 1
Ds799.82.L535 Yan 2012 : Zai ben tu ren tong yu pu shi ren tong zhi jian xuan ze : cong Liao Wenkui dao Liao Guangsheng de Zhongguo guan / Yan Beiyu zhu.  2012 1
Ds799.82.L567 Liu 1991 : Liu Anqi xian sheng fang wen ji lu / fang wen Zhang Yufa, Chen Cun'gong ; ji lu Huang Mingming.  1991 1
Ds799.82.L64 Luo 1994 : Luo Youlun xian sheng fang wen ji lu / fang wen Zhu Hongyuan, Zhang Ruide ; ji lu Cai Shuoli, Pan Guangze.  1994 1
Ds799.82.S55 Jian 2012 Gd19 : Shi Ming de Taiwan ren lun yu Zhongguo ren shi / Jiang Zonghan zhu.  2012 1
Ds799.82.S55 Zhen 2013 : Mu qin de liu shi nian yang cai sui yue / Zheng Hongsheng zhu.  2013 1
Ds799.82.S585 Shi 2016 : Shi Ming hui yi lu : zhui qiu li xiang bu hui tou / Shi Ming zhu.  2016 1
Ds799.82.S86 Chen 2007 Gd19 : Sun liren an xiang guan ren wu fang wen ji lu / Chen Cungong fang wen ; Wan Lijuan deng ji lu.  2007 1
Ds799.82.S86 Xu 1989   2
Ds799.82.S86 Zhug 1985 : Sun Liren shi jian shi mo ji / Zhuge Wenwu bian zhu.  1985 1
Ds799.82.T37 Tang 1991 : Zai Jiang Jieshi shen bian ba nian : shi cong shi gao ji mu liao Tang Zong ri ji / Gong an bu dang an guan bian zhu.  1991 1
Ds799.82.T536 Tian 2015 : Tian Baodai hui yi lu / Zhang Li bian ji jiao ding.  2015 1
Ds799.82.W46 Wen 1997 : Wen Haxiong xian sheng fang wen ji lu / fang wen Liu Fenghan ; ji lu Li Yuqing.  1997 1
Ds799.82.X8 Cai 2014 Gd19 : Yong yuan de Xu Shixian : yi wei ju ren dao ji shi jie guan de nü xing min zhu xian qu = Dr. Kuo Sie-Hien : a leader of woman empowerment / Cai Shujuan zhu.  2014 1
Ds799.82.X8 Nu 2014 Gd19 : Nü xing xian qu Xu Shixian bo shi ji nian guan zhuan ji = Dr. Kuo Sie-Hien: a leader of woman empowerment / zong bian ji Hou Jiazheng.  2014 1
Ds799.82.Y34 Yang 1997 : Yang Quesu xian sheng quan ji.  1977 1
Ds799.82.Y46 Yan 2013 : Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu / zhu bian Chen Liwen ; fang wen ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng.  2013 1
Ds799.823 Baom 2015   2
Ds799.823 Chen 1990 : Jin ji, yuan zui, bei ju : xin sheng dai kan Er er ba shi jian / Chen Lifu bian zhu.  1990 1
Ds799.823 Chen 2013 Gd19 : Jie ma 228 : jie kai er er ba shi jian chu li da gang de li shi mi tuan = Decoding 228 : unraveling the historical mystery around the "32/42 demands for political reform" in the 228 indcident / Chen Junkai.  2013 1
Ds799.823 Chen 2014 Gd19 : Ji nian zhi wai : er er ba shi jian, chuang shang yu xing bie cha yi de mei xue / Chen Xiangjun zhu ; Chen Jiali [and others] shen jiao ; Zhou Lingzhi, Xiang Yourong yi  2014 1
Ds799.823 Chen 2017 : Chong gou er er ba : zhan hou Mei Zhong ti zhi, Zhongguo tong zhi mo shi yu Taiwan / Chen Cuilian zhu.  2017 1
Ds799.823 Chu 2011   2
Ds799.823 Du 2012 Gd19 : Lie huo zhong de er er ba / hui zhu Du Fuan.  2012 1
Ds799.823 Er 1989 : Er er ba shi jian hui yi ji / Zhang Yanxian, Li Xiaofeng he bian.  1989 1
Ds799.823 Er 1991 : Er er ba shi jian zi liao ji / [zuo zhe [i.e. bian zhe] Deng Kongzhao].  1991 1
Ds799.823 Er 1992 Gd19   2
Ds799.823 Er 2004 Gd19 : Er er ba shi jian shou nan zhe jia shu chen su an diao cha bao gao / Zhao Changping ... [deng diao cha] ; [Jian cha yuan ren quan bao zhang wei yuan hui bian].  2004 1
Ds799.823 Er 2006 Gd19 : Er er ba shi jian ze ren gui shu yan jiu bao gao / zong ce hua Li Wangtai, Yang Zhenlong ; zhen xiang yan jiu xiao zu zhao ji ren Zhang Yanxian ; [zhi bi ren Zhang Yanxian ... [deng]].  2006 1
Ds799.823 Erer 2016   2
Ds799.823 Hou 2011 Gd19 : Yan jiu er er ba = Studying the 228 incident / Hou Kunhong zhu.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next