My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds799.823 Er 1989 : Er er ba shi jian hui yi ji / Zhang Yanxian, Li Xiaofeng he bian.  1989 1
Ds799.823 Er 1991 : Er er ba shi jian zi liao ji / [zuo zhe [i.e. bian zhe] Deng Kongzhao].  1991 1
Ds799.823 Er 1992 Gd19   2
Ds799.823 Er 2004 Gd19 : Er er ba shi jian shou nan zhe jia shu chen su an diao cha bao gao / Zhao Changping ... [deng diao cha] ; [Jian cha yuan ren quan bao zhang wei yuan hui bian].  2004 1
Ds799.823 Er 2006 Gd19 : Er er ba shi jian ze ren gui shu yan jiu bao gao / zong ce hua Li Wangtai, Yang Zhenlong ; zhen xiang yan jiu xiao zu zhao ji ren Zhang Yanxian ; [zhi bi ren Zhang Yanxian ... [deng]].  2006 1
Ds799.823 Erer 2016   2
Ds799.823 Hou 2011 Gd19 : Yan jiu er er ba = Studying the 228 incident / Hou Kunhong zhu.  2011 1
Ds799.823 Huan 2007 Gd19 : Er er ba shi jian zhen xiang kao zheng gao / Huang Zhangjian zhu.  2007 1
Ds799.823 Li 1990 : Er er ba xiao shi de Taiwan jing ying / Li Xiaofeng zhu.  1990 1
Ds799.823 Li 1998 : Jie du er er ba = Interpretation on 228 / Li Xiaofeng zhu.  1998 1
Ds799.823 Lu 2004 : Zhanghua Xian er er ba shi jian dang an hui bian / Lü Xingzhong bian zhuan..  2004 1
Ds799.823 Ning 1998 : Ning shi yu xing su : Hou er er ba shi dai de li shi guan cha = Reflection and reconsideration : 2.28 commemorative exhibition / [bian ji Taibei Shi li mei shu guan zhan lan zu].  1998 1
Ds799.823 Taiw 1990 : Taiwan er yue ge ming / bian zhe Lin Mushun.  1990 1
Ds799.823 Taiw 1991 : Taiwan zhan hou shi zi liao xuan : Er er ba shi jian zhuan ji / Chen Fangming bian.  1991 1
Ds799.823 Taiw 1992 : Taiwan "er, er ba" shi jian dang an shi liao / zhu bian Chen Xingtang ; bian ji Qi Rugao, Ma Zhendu.  1992 1
Ds799.823 Wang 2017 : Zou guo Minguo chu nian de xin wen shi : lao bao ren Wang Xinming hui yi lu / Wang Xinming yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian.  2016 1
Ds799.823 Wu 2007 : Yi jia zi mi zhang : er er ba zhen xiang jie mi / Wu Zhizhang zhu.  2007 1
Ds799.823 Ye 2001 : Long Yingtai, Ma Yingjiu, er er ba / Ye Bowen kou shu ; Xu Weitai zhi bi.  2001 1
Ds799.823 Yo 1991 : Er er ba min bian : Taiwan yu Jiang Jieshi / Yang Yizhou zhu ; Zhang Liangze yi.  1991 1
Ds799.823 Zou 1991 : Zou chu er er ba de yin ying : Er er ba he ping ri cu jin yun dong shi lu, 1987-1990 / [Er er ba he ping ri cu jin hui bian].  1991 1
Ds799.83 Cai 1990 : Yong bao Taiwan / Cai Xinde.  1990 1
Ds799.83 Chen 1988   2
Ds799.83 Chen 1992 : Taiwan dang qian san da zheng zhi wen ti / Chen Yangde zhu.  1992 1
Ds799.83 Da 2005 : Da lu yan jiu yu liang an guan xi / bao chun liang deng zuo ; zhao jian min zhu bian.  2005 1
Ds799.83 Haix 1990 : Hai xia liang an guan xi wen ji / zhu bian Yang Liyu, Zhu Yongde, Chen Bozhong.  1990 1
Ds799.83 Jin 1988 : Zhongguo ren de san ge zheng zhi / Jin Yaoji zhu = The Politics of the three Chinese societies / by Ambrose Y.C. King.  1988 1
Ds799.83 Kai 1988   2
Ds799.83 Lee 2004 : Jian zheng Taiwan : Jiang Jingguo zong tong yu wo / Li Denghui bi ji ; Li Denghui kou shu li shi xiao zu bian zhu.  2004 1
Ds799.83 Li 1987 Gd19 : Taiwan dang wai yun dong / Li Da bian zhu.  1987- 1
Ds799.83 Li 1996 : Leng yan kan Taiwan / [Li Ao zhu].  1996 1
Ds799.83 Lin 1991 : Tong zhi shen hua de zhong jie / [zhu zhe Lin Zhuoshui].  1991 1
Ds799.83 Qiu 1989 : Taiwan yu Zhongguo : zou shang bu tong zheng zhi lu / Qiu Chuiliang zhu.  1989 1
Ds799.83 Shen 1985 : Sheng huo zai Taiwan = Taiwan, a way of life / Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin ; [she ying Yu Ruji ; Zhong wen zhuan shu Zhang Youguang ; Ying wen fan yi Ge Siming, Lin Pingjin].  1985 1
Ds799.83 Shi 1988 : Shi long hai shi chong : 1987 Taiwan xian shi pi pan / Boyang bian.  1988 1
Ds799.83 Shui 1987 : Shui zai shuo zhen hua : 1986 Taiwan xian shi pi pan / Boyang bian.  1987 1
Ds799.83 Tai   5
Ds799.83 Tai 1988 : Tai du yan jiu / Ma Qihua bian.  1988 1
Ds799.83 Tai 1994 : Tai hai liang an guan xi shuo ming shu / Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin.  1994 1
Ds799.83 Taiw 1988   2
Ds799.83 Zhon 1988 : Zhong gong dui Tai zheng ce yu Taiwan qian tu / Ye Yunyun zhu bian.  1988 1
Ds799.83 Zhua 1990 : Zhuan xing qi de Taiwan = Zhuanxingqi de Taiwan / zhu bian Jiang Dianming ; fu zhu bian Li Shuiwang, Xiao Jing, Zhou Zhihuai ; [Taiwan yan jiu hui bian].  1990 1
Ds799.832 Hai 2014 Gd19 : Hai wai hei ming dan xiang guan ren wu kou shu fang tan lu / Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu fang wei ji lu.  2014 1
Ds799.832 Jian 2016   2
Ds799.832 Jius 1989   4
Ds799.832 Li 1987 Gd19 : Taiwan dang wai ling xiu ren wu / Li Da bian zhu.  1987- 1
Ds799.832 Zhon 1982 Ge3 : Zhonghua min guo xian dai ming ren lu : Zhong Ying wen ban / Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin bian yin ; [zhu bian Zhang Zhaowei ; bian ji wei yuan Chen Yongzhao ... et al.].  1982 1
Ds799.832 Zhon 1991 : Zhonghua min guo xian dai ming ren lu / Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin bian yin ; [zhu bian Zhang Zhaowei].  1991 1
Ds799.832 Zhua 2000   2
Ds799.833.C44 Chen 2016   2
Ds799.833.C453 Shen 2013 : Sheng xia jiu shi ni men de shi le : xing dong si xiang jia Zheng Nanrong / Zheng Nanrong ji jin hui, ji nian guan ci hua.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next