My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
F13554 : Zhonghua min guo li shi yu wen hua tao lun ji / [bian ji chu ban zhe Zhonghua min guo li shi yu wen hua tao lun ji bian ji wei yuan hui].  1984 1
F13555 : Zhong yang yan jiu yuan cheng li wu shi zhou nian ji nian lun wen ji.  1978 1
F13556 : Zhong yang yan jiu yuan cheng li wu shi zhou nian ji nian lun wen ji.  1978 1
F13557 : Mao Zishui xian sheng jiu wu shou qing lun wen ji / Mao Zishui xian sheng jiu wu shou qing lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1987 1
F13558 : Lao Zhenyi xian sheng qi zhi rong qing lun wen ji / Jian du xue hui bian ji bu zhu bian.  1977 1
F13559 : Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji / Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1976 1
F13560 : Dong Zuobin xian sheng shi shi shi si zhou nian ji nian kan / [bian ji zhe Dong Zuobin xian sheng shi shi shi si zhou nian ji nian kan bian ji wei yuan hui].  1978 1
F13561 : Tai Jingnong xian sheng ba shi shou qing lun wen ji / Tai Jingnong xian sheng ba shi shou qing lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1981 1
F13562 : Xu Shaonan xian sheng zeng shu mu lu / Jiang Zhenyu bian.  1966 1
F13563 : Nanyang yan jiu Zhong wen qi kan zi liao suo yin = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia 1905-1966.  1968 1
F13564 : Yuenan Han Nan wen xian mu lu ti yao / zhu bian Liu Chunyin, Wang Xiaodun, Chen Yi ; Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo bian.  2002 1
F13565 : Yuenan Han Nan wen xian mu lu ti yao / zhu bian Liu Chunyin, Wang Xiaodun, Chen Yi ; Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo bian.  2002 1
F13566 : Guan cang Nanyang yan jiu Zhong wen zi liao mu lu / Zhong wen tu shu guan bian ; [zhu bian Xu Tongyi ; bian ji Yu Xiubin]  1990 1
F13567 : Katalog der Arbeitsstelle Politik Chinas und Ostasiens des Fachbereichs Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin = Catalogue of Research Unit on Chinese and East Asian Politics, Department of Political Science, Free University Berlin / Werner Meissner.  c1978 1
F13568 : Chinese materials on microfilm available from the Library of Congress.  1971 1
F13569 : Chinese microfilms in Princeton University: a checklist of the Gest Oriental Library.  1969 1
F1357 : Guide to graduate departments of sociology.    1
F13570 : Zhongguo guo ji tu shu guan Zhong wen jiu ji mu lu = Catálogo de los libros chinos antiguos de la Biblioteca Sino-Internacional / [bian ji zhe Guo li zhong yang tu shu guan ; zhi xing bian ji Huang Yuanquan].  1984 1
F13571 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13572 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13573 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13574 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13575 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13576 : Zhongguo fen lei zhu ti ci biao / "Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa" bian wei hui bian.  1994 1
F13577 : Zhong xi mu lu pai jian fa yu zuo zhe hao ma biao / Liang Jinnan bian zhu.  1985 1
F13578 : Yan Wenyu xian sheng tu shu guan xue lun wen ji / Yan Wenyu xian sheng ba zhi hua dan qing zhu wei yuan hui bian.  1983 1
F13579 : Xu bu cang shu ji shi shi si zhong / [bian ji Bei da xue hai she cong shu bian ji bu].  1985 1
F1358 : Two years in revolutionary China, 1925-1927 / by Vera Vladimirovna Vishnyakova-Akimova. Translated by Steven I. Levine.  1971 1
F13580 : Zhongguo jin liu shi nian lai tu shu guan shi ye da shi ji, Zhang Jinlang, Huang Yuanquan he bian.  1972 1
F13581 : Zhongguo dang an nian jian = Zhongguo dangan nianjian / [Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia dang an ju bian].  1992- 1
F13582 : Zhongguo dang an nian jian = Zhongguo dangan nianjian / [Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia dang an ju bian].  1992- 1
F13583 : Jin dai Zhongguo li shi dang an yan tao hui lun wen ji = Symposium on Modern Chinese Historical Archives / [bian ji zhe jin dai Zhongguo li shi dang an yan tao hui lun en wen ji bian ji wei yuan hui].  1998 1
F13584 : Zhongguo bao kan da quan. You fa bu fen 1986 nian ban / Hu Deren, Hu Derong bian ; "Zhongguo bao kan bao" bian ji bu, You dian bu bao kan fa xing ju shen jiao.  1986 1
F13585 : Shanghai tu shu guan xi wen zhen ben shu mu / Shanghai tu shu guan bian = Shanghai Library catalog of western rare books / Shanghai Library.  1992 1
F13586 : Xin she hui.  1981 1
F13587 : Jue wu.  1980 1
F13588 : Chu ban shi liao = Chuban shiliao / [Shanghai shi chu ban gong zuo zhe xie hui "Chu ban shi liao" bian ji zu].  1983- 1
F13589 : Chu ban shi liao = Chuban shiliao / [Shanghai shi chu ban gong zuo zhe xie hui "Chu ban shi liao" bian ji zu].  1983- 1
F1359 : CAMERA OBSCURA  1946 1
F13590 : Chu ban shi liao = Chuban shiliao / [Shanghai shi chu ban gong zuo zhe xie hui "Chu ban shi liao" bian ji zu].  1983- 1
F13591 : Zhongguo chu ban fa xing ji gou he bao kan ming lu.  1985- 1
F13592 : Chu ban yin shua ye ming lu / [Yin shua gong ye chu ban she bian].  1984 1
F13593 : Guo li zhong yang tu shu guan chu ban pin mu lu / Guo li zhong yang tu shu guan bian ; Jian Yaodong zhu bian.  1993 1
F13594 : Shou Luo Xianglin jiao shou lun wen ji / Shou Luo Xianglin jiao shou lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1970 1
F13595 : Zhonghua min guo Zhong wen qi kan lian he mu lu / Guo li zhong yang tu shu guan bian.  1980 1
F13596 : Zhonghua min guo Zhong wen qi kan lian he mu lu / Guo li zhong yang tu shu guan bian.  1980 1
F13597 : Taiwan gong cang ren wen ji she hui ke xue xi wen qi kan lian he mu lu = Union catalog of western language serials in humanities and social sciences in the Republic of China / Guo li zhong yang tu shu guan bian yin.  1987 1
F13598 : Zhonghua min guo za zhi nian jian / Taiwan sheng za zhi shi ye xie hui bian yin.  1954 1
F13599 : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan guan cang Zhong wen qi kan ren wen she hui ke xue lun wen fen lei suo yin. Qing mo zhi Min guo 38 nian / Guoli zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian ji.  1979 1
F136 No 145 : Research report / University of Newcastle, Dept. of Mathematics.    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next