My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
G2308.S43e15 Zhon 2006 Ge3   3
G2308.S43e2 Shan 2004 : Shanxi Sheng ren kou di tu ji / Shanxi Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui bian zhi.  2004 1
G2308.S43f4 Shan 2005 : Shanxi Sheng di tu ji / Shanxi Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui bian ji bu bian zhi.  2005 1
G2308.S43s37 Shan 2010 : Shanxi lao di tu = Shanxilaoditu / Shanxi Sheng tu shu guan bian.  2010 1
G2308.S4s5 Shan 2005 : Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi].  2005 1
G2308.S5 Xian 1991 Ge3 : Shanxi sheng di tu ce / [Xi'an di tu chu ban she bian zhi].  1991 1
G2308.S55 Sich 2001 : Sichuan Sheng di tu ji = Sichuan Sheng dituji / [Sichuan Sheng ce hui ju bian zhi]  2001 1
G2308.S55 Sich 2013 : Sichuan Sheng di tu ce = Sichuan Sheng dituce / [Zhongguo di tu chu ban she zhu]  2013 1
G2308.S5g3 Shan 1999 : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
G2308.S5p2 Shan 2013 Ge3 : Xi bei di qu gong lu li cheng di tu ce. Shanxi Sheng : 2013 quan xin sheng ji / Ren min jiao tong chu ban she zhu.  2013 1
G2308.S9 Sich 2002 Ge3 : Sichuan sheng di tu ce.  2002 1
G2308.T7e1 Zhon 1996 Ge3 : Zhongguo wen wu di tu ji. Qinghai fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Qinghai sheng wen hua ting bian zhi].  1996 1
G2308.W895 Wuxi 2000 : Wuxi Shi di tu ji / Wuxi Shi di tu ji bian zuan wei yuan hui.  2000 1
G2308.X6 Xinj 2004 : Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di tu ji = Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dituce / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu ce hui ju bian.  2004 1
G2308.X6 Xinj 2013 : Xinjiang Weiwuer Zizhiqu di tu ce = Xinjiang Uygur Zizhiqu dituce / [Zhongguo di tu chu ban she zhu]  2013 1
G2308.X6 Xinj 2013 Ge3 : Xi bei di qu gong lu li cheng di tu ce, Xinjiang weiwuer zizhiqu : 2013 quan xin sheng ji / Ren min jiao tong chu ban she zhu.  2013 1
G2308.Y8 E15 Zhon 2001 Ge3 : Zhongguo wen wu di tu ji. Yunnan fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Yunnan Sheng wen hua ting bian].  2001 1
G2308.Y8 Yunn 1995 Ge3 : Yunnan sheng jiao tong tu ce / [Chengdu di tu chu ban she bian zhi].  1995 1
G2308.Y8 Yunn 2001 : Yunnan Sheng di tu ce / [Yunnan Sheng ce hui ju di san ce hui da dui bian zhi].  2001 1
G2308.Y8 Yunn 2001 Gd19 : Yunnan Sheng di tu ce / [Yunnan Sheng ce hui ju di san ce hui da dui bian zhi].  2001 1
G2308.Y8e15 Zhon 2001 Ge3   2
G2308.Z5 Zhej 1989 Ge3 : Zhejiang Sheng di tu ce / Zhejiang Sheng ce hui ju bian hui.  1989 1
G2308.Z5 Zhej 2008 : Zhejiang Sheng di tu ji = Zhejiang Sheng dituji / bian zhi, Zhejiang Sheng di yi ce hui yuan ; "Zhejiang sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui.  2008 1
G2308.Z5 Zhej 2013 : Zhejiang Sheng di tu ce = Zhejiang Sheng dituce / [Zhongguo di tu chu ban she bian zhu]  2013 1
G2308.Z5s1 Zhej 2005   2
G2308.Z5s1 Zhej 2011   2
G2308.Z5s4 Zhej 2005   2
G2309 Shan 2001 : Shanghai shi di tu ce (gong zhong cha xun tu) / Tang Jianjun zhu bian.  2001 1
G2309.A1 Zhan 2004 : Zhongguo cheng shi lao di tu = Zhongguo chengshi laoditu / Zhang Xichang bian zhu.  2004 1
G2309.B4p2 Beij 2004 Ge3 : Beijing li jiao qiao xing che shi yi tu shou ce / Beijing zhong hai chang fang shu ma dian li ji shu you xian gong si.  2004 1
G2309.B4s1 Beij 2005   4
G2309.B4s1 Beij 2008 : Beijing Xuannan li shi di tu ji / zhu bian Hou Renzhi, Yue Shengyang ; xiang mu zhu chi Zhong gong Beijing Shi Xuanwu Qu wei xuan chuan bu, Beijing Shi Xuanwu Qu dang an guan.  2008 1
G2309.B4s1 Beij 2016   2
G2309.B4s1 Zhon 2010 : Beijing gu di tu ji / Zhongguo guo jia tu shu guan, Ce hui chu ban she bian zhu = Beijing in ancient maps / compiled by National library of China, Surveying and mapping press.  2010 1
G2309.C415a4 Chan 2005 : Changchun shu zi ying xiang di tu ji = Chang Chun shu zi ying xiang di tu ji / Jilin Sheng ce hui ju, Jilin Sheng di li xi gong cheng yuan bian zhi.  2005 1
G2309.C54 Chen 1998 Ge3 : Chengdu Shi di tu ce / [Chengdu di tu chu ban she bian zhi].  1998 1
G2309.G8 Guan 1996 Ge3 : Guangzhou shi di tu ce / [bian zhi Guangdong sheng di tu chu ban she].  1996 1
G2309.G8 Guan 1997 Ge3 : Guangzhou jing ji shang yong di tu ji / Guangzhou shi jing ji yan jiu yuan, Guangdong sheng di tu chu ban she he bian.  1997 1
G2309.G8 Guan 1999 Ge3 : Guang zhou jie xiang da quan tu ce / Guang dong sheng di tu chu ban she bian zhi.  1999 1
G2309.G8 Guan 2003 : Guangzhou li shi di tu jing cui [cartographic material] / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Guangzhou Shi dang an ju (guan), Guangzhou Shi Yuexiu Qu ren min zheng fu bian zhu.  2003 1
G2309.G8 Guan 2004 Ge3 : Guangzhou Shi di ming tu ce / Guangzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi, Guangdong Sheng ce hui ji shu gong si he bian.  2001 1
G2309.G8 Xin 2011 Qb4 : Xin bian Guangzhou jie xiang da quan di tu ce = Xinbian Guangzhou jiexiang daquan dituce / Guangdong sheng di tu chu ban she bian.  2011 1
G2309.H2 Hang 2004 : Hangzhou Shi di tu ji [cartographic material] / Hangzhou Shi ren min zheng fu ban gong ting, Hangzhou Shi gui hua ju, Hangzhou Shi kan ce she ji yan jiu yuan lian he bian zhi.  2004 1
G2309.H2a4 Hang 2004 : Hangzhou Shi shu zi ying xiang di tu ji = Digital photomap atlas of Hangzhou / Zhejiang Sheng di yi ce hui yuan bian zhi.  2004 1
G2309.H2s1 Hang 2007 : Hangzhou gu jiu di tu ji / Hangzhou shi dang an guan bian zhu.  2007 1
G2309.H2s6 Lang 2008 : Hangzhou du tu di tu ji 1931-1934 / Lang Jianhua zhu bian.  2008 1
G2309.H3 Haer 2000 : Haerbin Shi shu zi ying xiang di tu ji = Harbin shi shuzi yingxiang dituji / Heilongjiang Sheng di li xin xi zhong xin bian zhi.  2000 1
G2309.H7g1 Xue 2010 : Xianggang fa zhan di tu ji [cartographic material] / Xue Fengxuan bian zhu = Hong Kong : 160 years' development in maps / by Victor F.S. Sit.  c2010 1
G2309.H7p2 Two 2005 Ge3 : 2006 Xianggang jie dao tu [cartographic material] = 2006 Hong Kong city guide / [bian hui Wan li bian tu zu].  2005 1
G2309.H88 Huzh 2009 : Huzhou gu jiu di tu ji = The atlas of ancient Huzhou / Huzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi bian ; Liu Hongwei bian.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next