My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Gb10.T5 Diqi 1981 : Di qiu ke xue ming ci ci dian = English-Chinese dictionary of physical geography / Wang Ying zhu bian ; bian ji Cai Shujuan ... [et al.].  1981 1
Gb1138.T858 Zhon 2006 No.2 Gd19 : Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu Tulufan pen di di xia shui zi yuan ke chi xu li yong yan jiu xiang mu. Zui zhong bao gao shu gai yao / Guo ji hang ye zhu shi hui she ; du li xing zheng fa ren Riben guo ji xie li ji gou ; Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu shui li ting, Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu shui wen shui zi yuan ju, Zhonghua Renmin Gongheguo Tulufan Diqu shui li ju.  2006 1
Gb1138.T858 Zhon 2006 No.3 Gd19   2
Gb1138.T858 Zhon 2006 No.4 Gd19 : Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu Tulufan pen di di xia shui zi yuan ke chi xu li yong yan jiu xiang mu. Zui zhong bao gao shu / Guo ji hang ye zhu shi hui she ; du li xing zheng fa ren Riben guo ji xie li ji gou ; Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu shui li ting, Zhonghua Renmin Gongheguo Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu shui wen shui zi yuan ju, Zhonghua Renmin Gongheguo Tulufan Diqu shui li ju.  2006 1
Gb1198.4.C5 Tong 1974 : Yunnan wen quan zhi bu : [4 juan] / Tong Zhenzao zuan ji.  1974 1
Gb1207 Huan 1997 : Huang He duan liu yu liu yu ke chi xu fa zhan : Huang He duan liu sheng tai huan jing ying xiang ji dui ce yan tao hui lun wen ji / Guo jia huan jing bao hu ju zi ran bao hu si bian.  1997 1
Gb1337 Chen 1983 : Wo guo de he liu / Cheng Songlin bian zhu.  1983 1
Gb1337 Li 1965 : Shui jing zhu / Li Daoyuan zhu.  1965 1
Gb1337 Li 2003   2
Gb1337 Tian 2007 : Shui dao xun wang : Tianjin tu shu guan cang Qing dai yu tu xuan / Tianjin tu shu guan bian.  2007 1
Gb1337 Zhu 2010 : Zhongguo shui xi tu dian / Zhu Daoqing bian zuan.  2010 1
Gb1337.S53 Shi 1987 : Shui jing zhu bei lu / Shi Zhecun zhuan.  1987 1
Gb1338 Cao 2014 : Hai he liu yu shui xun huan duo wei lin jie zheng ti tiao kong yu zhi yu mo shi yan jiu / Cao Yinbai, Gan Hong, Wang Lin deng zhu.  2014 1
Gb1338.H5 Hena 1994 Gd19 : Henan Sheng zhi hong qu ji ben zi liao hui bian / [Henan Sheng fang xun kang han zhi hui bu ban gong shi].  1994 1
Gb1338.K86 Huan 1974 Gd19 : Yunnan sheng cheng liu he tu shuo / Huang Shijie zhuan.  1974 1
Gb1338.Y44 He 2006 : Huanghe Sanjiaozhou di zhi huan jing yu ke chi xu fa zhan / He Qingcheng ... [et al.] zhu.  2006 1
Gb1356.5 Hai 2009 Gd19 : Hai, he yu Taiwan ju luo bian qian : bi jiao guan dian / zong bian ji Huang Fusan.  2009 1
Gb1356.52.Z48 Zhan 2014 Gd19 : Zhuoshui Xi san bai nian : li shi, she hui, huan jing / Zhang Subin zhu.  2014 1
Gb1394.5.C6 Zhan 1993 : Zhongguo da hong zai : 1991 nian Zhongguo te da hong lao zai hai zhi shi / Zhang Xikun, Yan Shuangjun zhu.  1993 1
Gb1399.5.C6 Huan 1996 : Huang He liu yu shui han zai hai / Huang He liu yu ji xi bei pian shui han zai hai bian wei hui.  1996 1
Gb1399.5.C6 Zhon 2006 : Zhongguo li shi da hong shui diao cha zi liao hui bian / zhu bian, Luo Chengzheng ; fu zhu bian, Chen Shu'e, Zhou Yimin.  2006 1
Gb1399.9.C6 Huan 1997 : Huang He xia you di shang he fa zhan qu shi yu huan jing hou xiao / Ye Qingchao ... [et al.] deng bian zhu.  1997 1
Gb144 Nan 2007 Gd19 : Nan Meizhou on a shoestring / Danny Palmerlee ... [et al.]  2007 1
Gb144 Nan 2007 Ge3 : Nan Meizhou on a shoestring / Danny Palmerlee ... [et al.]  2007 1
Gb1738.Q56 Geng 2003 : Xue yu sheng hu : Qinghai Hu de ren wen yu zi ran / Geng Zhankun.  2003 1
Gb318.A5 Shan 1986 Qc3 : Shanxi Sheng Ankang Diqu di li zhi / Shanxi shi fan da xue di li xi "Ankang Diqu di li zhi" bian xie zu.  1986 1
Gb318.D35 Dali 1993 : Dalian Shi zhi. Zi ran huan jing zhi, shui li zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [bian].  1993 1
Gb318.G836 Guan 1994 : Guangxi tong zhi. Zi ran di li zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Gb318.K9 Chen 1978 : Guangdong di zhi / Chen Zhengxiang zhu.  1978 1
Gb318.K9 Guan 2001 : Guangdong zi ran di li / Zeng Zhaoxuan, Huang Weifeng zhu bian ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2001 1
Gb318.T76 Qing 1997 : Qingdao shi zhi. Zi ran di li zhi, qi xiang zhi / Qingdao shi shi zhi ban gong shi bian.  1997 1
Gb478.7 Zeng 1981 Gd19 : Mei li fu rao de nan hai zhu dao / Zeng Zhaoxuan, Wu Yuwen, Liu Nanwei.  1981 1
Gb5011.7 Er 1999 : Er shi shi ji Zhongguo chong zai bai lu / Qian Gang, Geng Qingguo zhu bian.  1999 1
Gb5011.7 Er 2001   2
Gb5011.7 Guo 2014 Gd19 : 1966-1976 Zhongguo shi nian tian zai bei huang shi / Guo Anning zhu.  2014 1
Gb5011.7 Huan 1997 : Huang He liu yu zai hai huan jing zong he zhi li dui ce / Su Renqiong, Yang Qinye, Guan Zhihua deng bian zhu.  1997 1
Gb5011.7 Huna 2011 Gd19 : Hunan zhu yao qi xiang zai hai / Liao Yufang ... [et al.] bian zhu.  2011 1
Gb5011.7 Jian 1958 : Jian guo yi lai zai qing he jiu zai gong zuo shi liao / Zhonghua Renming Gongheguo nei wu bu nong cun fu li si bian.  1958 1
Gb5011.7 Meng 1999 : Zhongguo zai huang shi ji / Meng Zhaohua zhu.  1999 1
Gb5011.7 Wang 2005 : Zai hai, she hui yu xian dai hua : yi Su bei Minguo shi qi wei zhong xin de kao cha = Disaster, society and modernization : a case study on Northern Jiangsu in period of Republican China / Wang Hanzhong zhu.  2005 1
Gb5011.7 Wenc 2008 : 5.12 Wenchuan da di zhen : xin wen bao dao yan jiu / Yu Yunquan, Jiang Jialin zhu bian.  2008 1
Gb5011.7 Zhon 1986 : Zhongguo li dai tian zai ren huo biao / Chen Gaoyong deng bian.  1986 1
Gb5011.7 Zhon 1986 Ge3 : Zhongguo li dai tian zai ren huo biao / Chen Gaoyong deng bian.  1986 1
Gb5011.7 Zhon 1994   2
Gb5011.7 Zhon 1995 : Zhongguo zai qing bao gao, 1949-1995 / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju, Zhonghua Renmin Gongheguo min zheng bu bian.  1995 1
Gb5011.7 Zhon 2007 : Zhongguo zai hai da shi ji, 2004 / Zhongguo zai hai fang yu xie hui bian.  2007 1
Gb5011.7 Zhon Ge3   5
Gb5011.77 Nish 2009 : Shashin kiroku, Nihon no saigai / Nishikawa Yasushi hencho ; [kanshū Kokuritsu Bōsai Kagaku Gijutsu Sentā].  2009 1
Gb5011.77 Saig   2
Gb5014 Tian 2008 : Tian zai : Wei xie ren lei sheng cun de 16 da zi ran zai hai / Liu Xueli bian zhu.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next