My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Gn480 Boss 2015 : Quan li guan xi : Song dai Zhongguo de jia zu, di wei yu guo jia = Powerful relations : kinship, status, & the state in Sung China (960-1279) / (Mei) Bai Wenli zhu ; Liu Yunjun yi.  2015 1
Gn482.1 Wang 1999 : Zhongguo min jian de sheng yu xin yang / Wang Xiaoli zhu.  1999 1
Gn484.3 Akam 2004 : Yobai no minzokugaku, yobai no seiai-ron / Akamatsu Keisuke.  2004 1
Gn489 He 2008 : Tu teng yu Zhongguo wen hua / He Xingliang zhu.  2008 1
Gn489 Ma 2007 Gd19 : Tu teng zhu wen hua xiang zheng lun = Tutengzhu wenhua xiangzheng lun / Ma Xiaojing zhu.  2007 1
Gn489 Wang 1998 : Tu shuo Zhongguo tu teng / Wang Dayou, Wang Shuangyou zhu.  1998 1
Gn489 Wang 2016 : Zhongguo xi nan shao shu min zu tu teng yan jiu / Wang Jin zhu.  2016 1
Gn489 Wu 2002 : Miao zu tu teng yu shen hua / Wu Xiaodong zhu.  2002 1
Gn494 Ren 1990 : Zhongguo min jian jin ji / Ren Cheng.  1990 1
Gn494 Wei 1988 : Ren shi de "jin qu" : Zhongguo gu dai jin ji feng su / Zhao Jianwei zhu.  1988 1
Gn494 Wu 1990 : Zhongguo min jian jin ji yu chuan shuo / Wu Baoliang, Ma Fei.  1990 1
Gn495.4 Zhan 2009 Gd19 : Kua jie min zu yu wo guo zhou bian wai jiao = Kuajie minzu yu woguo zhoubian waijiao / Zhang Xingtang zhu.  2009 1
Gn495.6 Esun 1996 : Esunikku towa nani ka : esunishiti kihon ron bunsen / Aoyagi Machiko hen kanyaku.  1996 1
Gn495.6 Main 2002 : Mainoriti no koritsusei to kokōsei / Chūkyo Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo Purojekuto <Mainoriti kenkyū> hen  2002 1
Gn495.6 Shim 2008 : Kōkō o ikiru nyūkamā : ōsakafuritsu kōkō ni miru kyōiku shien / Shimizu Kōkichi.  2008 1
Gn495.6 Zhan 2014 Gd19 : Ru jia zu qun si xiang zai Yunnan de ying xiang yu fa zhan / Zhang Gang zhu.  2014 1
Gn496 Duom 2009 Gd19 : Duominzu gongcun yu minzu fenli yundong : Dongnanya minzu guanxi de liang ge cemian = Coexisting and separating : Aspects of Ethno-National Relations in Southeast Asia / Chen Yande zhu bian ; Chen Yande ... [et al.] zhu.  2009 1
Gn496 Ning 1995 : Min zu yu guo jia : min zu guan xi yu min zu zheng ce de guo ji bi jiao / Ningsao zhu.  1995 1
Gn562 Ochi 1988 : Raten Amerikan esunogurafiti / Ochiai Kazuyasu.  1988 1
Gn625 Chen 1991 : Dong nan Ya ge guo min zu yu wen hua = Dongnanya ge guo minzu yu wenhua / Chen Peng zhu.  1991 1
Gn635.C5 Cen 1984 : Zhongguo yuan shi she hui shi gao / Cen Jiawu zhu.  1984 1
Gn635.C5 Gold 1991 Gd19 : Jin ri xi zang mu min : Mei guo ren yan zhong de xi zang / (mei)Ge er ci tan(Goldstein, M.C.), (mei)Bi er(Beall, C.M.)Zhu ; Su wen yi.  1991 1
Gn635.C5 Guo 2010 : Xia jiang di qu gu dai zu qun hu dong yu wen hua bian qian / Guo Lixin, Xia Han zhu.  2010 1
Gn635.C5 Hsin 1995 : You mu wen hua / Xing Li zhu.  1995 1
Gn635.C5 Min 2004 Gd19 : Min zu xue ren lei xue : Guangxi min zu xue yuan min zu xue ren lei xue yan jiu suo xue shu nian kan / Luo Shujie zhu bian.  2004- 1
Gn635.C5 Minz 1981   5
Gn635.C5 Peng 2016 : Yi gong gong fu wu cu guo jia ren tong : hou you mu shi dai shao shu min zu mu min guo jia ren tong gou jian yan jiu / Peng Qingjun zhu.  2016 1
Gn635.C5 Rui 2016 : "Hu ren" yu wen ming jiao liu zong heng tan / Rui Chuanming zhu.  2016 1
Gn635.C5 Shi 2004 : Zu guo zhi jian : Zhongguo xi nan min zu de shen fen ce lüe / Shi Zhiyu zhu.  2004 1
Gn635.C5 Zhan 2014 Gd19 : She hui wen hua ren lei xue de Zhongguo hua yu xue ke hua = Shehui wenhua renleixue de Zhongguohua yu xuekehua / Zhang Liming, Ma Xuefeng, Su Min zhu.  2014 1
Gn635.C5 Zhon 1989 : Zhonghua min zu duo yuan yi ti ge ju / Fei Xiaotong deng zhu.  1989 1
Gn635.C5 Zhon 2005 : Zhongguo de min zu shi bie : 56 ge min zu de lai li = Zhongguo de minzu shibie / Huang Guangxue, Shi Lianzhu zhu bian.  2005 1
Gn635.C6 Kaog 2017 : Kao gu xue min zu xue jiao xue yu yan jiu = Teaching and research of archaeology and ethnology / Liu Zaicong, Hu Xiaopeng zhu bian.  2017 1
Gn635.C6 Nie 2014 Gd19 : Min zu xue yu she hui xue Zhongguo hua yan jiu : yi Yunnan Sheng wei li (1937-1945 nian) = Minzuxue Yu Shehuixue Zhongguohua Yanjiu : Yi Yunnansheng Weili (1937-1945 nian) / Nie Pusheng zhu.  2014 1
Gn635.T28 Yang 2009 Gd19 : Ting jian "Naluwan" (Na-lu-wan) : jin wu shi nian Taibei xian du shi yuan zhu min min yao de xing cheng yu liu chuan wen hua shi / Yang Shifan.  2009 1
Gn665 Zhou 2006 : Xun meng Aozhou tu zhu / Zhou Xiaoping zhu.  2006 1
Gn666 Madd 1986 : Ōsutoraria no genjūmin : shakai jinruigakuteki sobyō / K. Madokku ; Matsumoto Hiroyuki yaku.  1986 1
Gn666 Shin 1979 : Yasei to bunmei : Ōsutoraria senjūmin no aida de / Shinpo Mitsuru.  1979 1
Gn667.W5 Morg 1995 : Hei yu bai = Black and white / Sali Mogen zhu ; Pan Xiaofen yi.  1995 1
Gn738 Arts 1956 : Kao gu xue tong lun / A.B. A'ercihefusiji zhu ; Lou Yudong ... [et al.] heyi ; Zou Rushan jiao.  1956 1
Gn740 Yang 1992 : Yuan shi wen hua yu yu yan / Yang Guozhang zhu.  1992 1
Gn743 Ren 1983 : Ren lei de li ming / Jia Lanpo zhu bian ; fu zhu bian Zhen Shuonan ; bian xie Shi Mozhuang ... [et al.] ; hui tu Liu Zeng ... [et al.] ; she ying Wang Zhefu, Zhong Zhixin.  1983 1
Gn770.32.J3 Toky 2002 : Tōkyō-to Sumida-ku Honjo okura-ato Rikugun Hifukushō-ato : NTT-G Sumida Biru (kashō) kensetsu ni tomonau Sumida-ku Yokoami itchōme iseki daini chiten hakkutsu chōsa hōkokusho / henshū Sumida-ku Yokoami Itchōme Maizō Bunkazai Chōsakai.  2002 1
Gn772.32.C6 Anhu 2009 Gd19 : Anhui Fanchang Renzidong : zao qi ren lei huo dong yi zhi / Jin Changzhu, Liu Jinyi zhu bian.  2009 1
Gn772.32.C6 Huas 2008 Gd19 : Huashilang. II. Luonan Huashilang Longya Dong yi zhi fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Luonan Xian bo wu guan bian zhu = Huashilang. Vol. II. Longyadong Palaeolithic Cave site in the Luonan Basin, china / Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, Museum of Luonan County.  2008 1
Gn772.32.C6 Shen 2015 : Shenyang di qu jiu shi qi kao gu fa xian yu yan jiu / Shenyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Jilin da xue bian jiang kao gu yan jiu zhong xin bian zhu.  2015 1
Gn772.32.J3 Anbi 2011 : Nihon Rettō Sekki jidai shi e no chōsen / Anbiru Masao, Teshigawara Akira.  2011 1
Gn772.32.J3 Anza 2007 : Zenki kyūsekki saihakkutsu : netsuzō jiken sonogo / Anzai Masahito.  2007 1
Gn776.2.M35 Wang 2016 : Majiayao cai tao wen hua tan yuan / Wang Zhi'an zhu.  2016 1
Gn776.3.H58 Bao 2016 : Wen ming shu guang : Hongshan zhu wen hua zong heng tan / Bao Heping, Huang Shiji zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next