My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hc427 Zhon 1990 : Zhongguo chan ye zheng ce yan jiu = The research on industrial policies of China / Zhou Shulian, Pei Shuping, Chen Shuxun zhu bian.  1990 1
Hc427.5 .H755 Xie 1995 : Ren kou, zi yuan, huan jing : Zhongguo mian lin di san da wen ti / Xie Xiaofan, Xie Yizhen, Xie Hefeng bian zhu.  1995 1
Hc427.5 Qi 2001 Gd19 : Xinjiang wu chan zi yuan / Qi Wanliang zhu.  2001 1
Hc427.5 Wu 2011 Gd19 : Ji yu xiao fei shui ping de Zhongguo ren kou dui zi yuan huan jing ying xiang yan jiu / Wu Wenheng zhu.  2011 1
Hc427.5 Zhan 2006 : Min zu di qu de zi yuan li yong yu huan jing bao hu lun / Zhang Juyong bian zhu.  2006 1
Hc427.6 Chen 2015 : Ming Qing da yi min yu Chuan Shan kai fa / Chen Liangxue zhu.  2015 1
Hc427.6 Fu 1986 : Ming dai jiang nan shi min jing ji shi tan / Fu Yiling zhu.  1986 1
Hc427.6 Ming 1989 : Ming shi lu jing ji zi liao xuan bian / Guo Hou'an bian.  1989 1
Hc427.6 Ming 2004   2
Hc427.6 Song 1992 : Han dai shou gong ye / Song Zhimin zhu.  1992 1
Hc427.6 Wang 1984 : Li dai shi huo zhi zhu shi / Wang Leiming bian zhu.  1991 1
Hc427.6 Zhon 2016 : Zhongguo gu dai nong shang, fu min she hui yan jiu / Lin Wenxun, Zhang Jinpeng zhu bian.  2016 1
Hc427.7 Jin 1991 : Jin dai Zhongguo / zhu bian Ding Richu ; fu zhu bian Chen Jiang ; Shen Zuwei ; Shanghai Zhongshan xue she zhu ban.  2002 1
Hc427.7 Jin Gd19   3
Hc427.7 Ma 2013 Gd19 : Qu yu she hui jing ji yu she hui sheng tai / Ma Junya zhu.  2013 1
Hc427.7 Wang 2003   3
Hc427.7 Yang 2004 : Zhongguo jing ji shi xin lun, 1840-1949 / Yang Decai zhu.  2004 1
Hc427.7 Zhan 1992 : Jin dai Zhongguo gong ye fa zhan shi, 1860-1916 / Zhang Yufa zhu.  1992 1
Hc427.7 Zhon 2016   3
Hc427.8 Er 2006   3
Hc427.8 Ke 1982 : Zhongguo pin qiong wen ti / Ke Xiangfeng bian zhu.  1982? 1
Hc427.8 Ming 2010   3
Hc427.8 Zhan 2010   2
Hc427.9 Bo 1991   2
Hc427.9 Da 2008 : "Da yue jin" qin li ji / Wang Mengchu bian.  2008 1
Hc427.9 Da 2009   2
Hc427.9 Diyi 1955 : Di yi ge wu nian ji hua de yi xie ming ci jie shi / Shi shi shou ce bian ji bu.  1955 1
Hc427.9 Gai 2010 : Gai ge yu gai zao : leng zhan chu qi liang an de liang shi, tu di yu gong shang ye bian ge / Xie Guoxing zhu bian.  2010 1
Hc427.9 Huan 2004 : Guangdong tang bao wen bu qu han pian / Huang Chunsheng bian zhu.  2004 1
Hc427.9 Jian 2008 : Jian guo yi lai guo min jing ji he she hui fa zhan wu nian ji hua zhong yao wen jian hui bian = Jianguoyilaiguominjingjiheshehuifazhan wunianjihuazhongyaowenjianhuibian / Quan guo ren da cai zheng jing ji wei yuan hui ban gong shi, Guo jia fa zhan he gai ge wei yuan hui fa zhan gui hua si bian.  2008 1
Hc427.9 Jing : Jing ji nian bao / Jing ji dao bao she.  1954- 1
Hc427.9 Jueh 2010 Gd19 : Bu ke wang ji Mao Zedong : yi wei Xianggang jing ji xue jia de ling lei kan fa / Kuo Yiyao.  2010 1
Hc427.9 Li 1999 : Zhonghua renmin gongheguo jing ji shi : 1949-1999 / Li Zongzhi, Zhang Runjun bian zhu.  1999 1
Hc427.9 Liu 2016 : Xin Zhongguo qian san shi nian de jing ji : 1950-1980 nian de guo min jing ji ji hua / Liu Rixin bian zhu.  2016 1
Hc427.9 Sun 1956 : Wo guo guo du shi qi de she hui zhu yi jing ji gui lü / Sun Yang zhu.  1956 1
Hc427.9 Ulan 1999   2
Hc427.9 Wei 2000 : Zhongguo guo fu lun : jing ji Zhongguo de di san zhi shou = The wealth of nations : a Chinese version / Wei E zhu.  2000 1
Hc427.9 Wen 2014 Gd19 : Ba ci wei ji : Zhongguo shi jing ji wei ji he ying dui / Wen Tiejun zhu.  2014 1
Hc427.9 Wo 1967 : Wo guo guo min jing ji quan mian xin yue jin.  1967 1
Hc427.9 Wogu 1967 : Wo guo guo min jing ji quan mian xin yue jin.  1967 1
Hc427.9 Xian 1982 Ge3 : Xian dai Zhongguo jing ji shi dian / zhu bian Ma Hong.  1982 1
Hc427.9 Xin 1975 Gd19 : Xin Zhongguo er shi wu nian.  1975 1
Hc427.9 Yang 1956 : Zhonghua Renmin Gongheguo hui fu he fa zhan guo min jing ji de cheng jiu / Yang Jianbai zhu.  1956 1
Hc427.9 Yiji 2016 : 1966-1976 nian Zhongguo guo min jing ji gai kuang / Chen Donglin zhu bian.  2016 1
Hc427.9 Zhon 1998 : Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji dang an zi liao xuan bian, 1953-1957. Gu ding zi chan tou zi yu jian zhu ye juan / Zhongguo she hui ke xue yuan, Zhong yang dang an guan bian.  1998 1
Hc427.9 Zhon 2013 : Zhongguo wan shan she hui zhu yi shi chang jing ji ti zhi 10 nian (2003-2013) = China's 10 years' improving the socialist market economic system (2003-2013) / zhu bian Zou Dongtao ; fu zhu bian Ouyang Rihui.  2013 1
Hc427.9 Zuoj 1956 : Wu nian ji hua song / Zuo jia chu ban she bian ji bu bian ; Ding Ling deng zhu.  1956 1
Hc427.9.X27 Xin 1999 : Xin Zhongguo jing chi fa zhan shi (1949-1998) / Cong Shuhai, Zhang Heng zhu bien.  1999 1
Hc427.92 Ang 2018 : Zhongguo ru he tiao chu pin kun xian jing / Hong Yuanyuan (Yuen Yuen Ang) zhu ; Ma Liang yi.  2018 1
Hc427.92 Brah 2012 : Zhu Rongji zhuan : Zhu Rongji yu xian dai Zhongguo de zhuan xing = Zhu Rongji and the transformation of modern China / Long Anzhi (Laurence J. Brahm) zhu ; Ding Li yi.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next