My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hc430.5 Taiw 1993 : Taiwan jing yan. 1, Li shi jing ji pian / Song Guangyu bian.  1993 1
Hc430.5 Taiw 2011 Gd19   6
Hc430.5 Taka 1995 : Gendai Taiwan keizairon, Takahashi Kamekichi cho.  1995 1
Hc430.5 Wang 2009 Gd19   2
Hc430.5 Xu 1991 : Taiwan de Ya Tai zhan lüe / Xu Jielin, Li Wenzhi, Xiao Quanzheng.  1991 1
Hc430.5 Yana 1997 : Teikoku shugika no Taiwan / Yanaihara Tadao.  1997 1
Hc430.5 Zhan 1989 : Zhan hou Taiwan jing ji / Duan Chengpu zhu bian.  1989 1
Hc430.5 Zhon   2
Hc430.5.A1 Zhon Ge3 : Zhonghua min guo cai jing ming ren lu = Who's who of Commercial Times, Republic of China / Gong shang shi bao bian ji bu.  1988 1
Hc430.5.Z9 Guo 20005 : Guo min suo de tong ji nian bao / Xing zheng yuan zhu ji chu bian = National income statistics yearbook / Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Republic of China.  2005- 1
Hc430.5.Z9 Guo 2010 : Guo min suo de tong ji nian bao / Xing zheng yuan zhu ji chu bian = National income statistics yearbook / Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Republic of China.  2005- 1
Hc430.5.Z9 One 2013 Gd19 : 102 nian guo jia fa zhan ji hua / Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui bian zhu.  2013 1
Hc430.5.Z9 Zhon : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2005 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2006 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2007 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2008 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2009 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.5.Z9 Zhon 2010 : Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao = Yearbook of industrial production statistics Taiwan area, the Republic of China.    1
Hc430.C3 Xu 2006 : Xu ni zi ben ji lei yu jing ji zeng zhang : li lun fen xi ji Zhongguo de shi zheng yan jiu = Xuni ziben jilei yu jingji zengzhang / Xu Zhangyong zhu.  2006 1
Hc430.C6 Chen 2010 Gd19 : Zhong guo xian jie duan xiao fei xu qiu yu shou ru cha ju yan jiu / Chen Feng zhu.  2010 1
Hc430.C6 Cui 2013 Gd19 : Xi guan xing cheng yu Zhongguo cheng xiang ju min xiao fei xing wei / Cui Haiyan zhu.  2013 1
Hc430.C6 Gert 2011 : Zhongguo xiao fei de jue qi = As China goes, so goes the world / Ge Kai zhu ; Cao Bin yi.  2011 1
Hc430.C6 He 2016 : Song dai xiao fei shi : xiao fei yu yi ge wang chao de sheng shuai / He Hui zhu.  2016 1
Hc430.C6 Jumi 2000 : Ju min xiao fei yu Zhongguo jing ji fa zhan / zhu bian Fan Jianping ; fu zhu bian Yang Dakan.  2000 1
Hc430.C6 Li 2012 Gd19 : Wo guo nong cun ju min xiao fei de fei shou ru ying xiang yin su yan jiu / Li Xiang zhu.  2012 1
Hc430.C6 Lian 2017 : Da zao xiao fei tian tang : bai huo gong si yu jin dai Shanghai cheng shi wen hua / Lian Lingling zhu.  2017 1
Hc430.C6 Tian 2011 Gd19 : Zhongguo ju min xiao fei xu qiu bian qian ji ying xiang yin su yan jiu / Tian Qing zhu.  2011 1
Hc430.C6 Wang 2013 Gd19 : Zhongguo xiao fei lü wen ti yan jiu = China consumption rate research / Wang Xuefeng zhu.  2013 1
Hc430.C6 Wu 2005 : She chi de nü ren : Ming Qing shi qi jiang nan fu nü de xiao fei wen hua / Wu Renshu zhu.  2005 1
Hc430.C6 Zhon   8
Hc430.C6 Zhon 1988 : 2000 nian Zhongguo de ren min xiao fei.  1988 1
Hc430.C6 Zhon 2003 : Zhongguo cheng shi de xiao fei ge ming = Zhongguochengshi de xiaofeigeming / Daihuisi, Lu Hanlong yi zhu.  2003 1
Hc430.C6 Zhon 2005   2
Hc430.C6 Zhon 2010 : Zhongguo cheng shi wen hua xiao fei bao gao. Zong juan = Report on urban cultural consumption of China. Overview volume / Fan Zhou ... [et al.] zhu.  2010 1
Hc430.C85 Zhon   3
Hc430.C85 Zhon 2002 : 2001-2002 nian : Zhongguo wen hua chan ye fa zhan bao gao / zhu bian Jiang Lansheng, Xie Shengwu ; zhi xing zhu bian Zhang Xiaoming, Hu Huilin, Zhang Jian'gang.  2002 1
Hc430.C85 Zhon 2004 : Zhongguo wen hua chan ye nian du fa zhan bao gao / [bian zhuan dan wei Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu ... deng].  2003- 1
Hc430.C85 Zhon 2005 : Zhongguo wen hua chan ye nian du fa zhan bao gao / [bian zhuan dan wei Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu ... deng].  2003- 1
Hc430.C85 Zhon 2006 : Zhongguo wen hua chan ye nian du fa zhan bao gao / [bian zhuan dan wei Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu ... deng].  2003- 1
Hc430.D45 Gan 2005 : Gan han zai hai dui wo guo she hui jing ji ying xiang yan jiu / zhu bian Liu Yingqiu ; fu zhu bian Song Jianjun, Zhang Qingjie.  2005 1
Hc430.D5 Li 2016 : Chan ye zhuan yi yu Zhongguo qu yu kong jian jie gou you hua = Industrial transfer and optimization of regional spatial structure in China / Li Guoping deng zhu.  2016 1
Hc430.D5 Ma 2009 : Zhongguo qu ji chan ye zhuan yi yu di fang zheng fu de zheng ce xuan ze = Zhongguo qiji chanye zhuanyi yu difang zhengfu de zhengce xuanze / Ma Zihong zhu.  2009 1
Hc430.D5 Zhon 2007- 2008 : Zhongguo chan ye ji qun fa zhan bao gao 2007-2008 / zhu bian Liu Shijin ; fu zhu bian Ren Xingzhou, Wang Hui, Li Zuojun.  2008 1
Hc430.E36 Fei 2000 : Fei Xiaotong lun xiao cheng zhen jian she / Fei Xiaotong zhu.  2000 1
Hc430.E44 Yu 2010 : Zhongguo jing ji kai fa qu tou zi huan jing zong he ping jia / Yu Huayin, Zhang Huanming zhu.  2010 1
Hc430.E5 Guo 2007 : Guo jia ke chi xu fa zhan shi yan qu bao gao (1986-2006) = China national sustainable communities review report (1986-2006) / Ke xue ji shu bu she hui fa zhan ke ji si, Zhongguo 21 shi ji yi cheng guan li zhong xin zhu.  2007 1
Hc430.E5 Jie 2012 Gd19 : Jie neng jian pai yu ke zai sheng neng yuan zhi shi shou ce / Xi Wenhua zhu bian.  2012 1
Hc430.E5 Ju 2013 Gd19 : Zhongguo lü se jing ji fa zhan yan jiu / Ju Yuhong zhu.  2013 1
Hc430.E5 Lei 2011 Gd19 : Di tan jing ji fa zhan mo shi lun / Lei Peng zhu.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next