My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hc430.I5 Yunn 2009 Gd19 : Yunnan cheng xiang ju min shou zhi he jia ge zi liao (1978-2008) / Guo jia tong ji ju Yunnan diao cha zong dui bian.  2009 1
Hc430.I5 Zhon : Zhongguo ju min shou ru fen pei nian du bao gao.  2005- 1
Hc430.I5 Zhon 1999 : Zhongguo ju min shou ru fen pei zai yan jiu : jing ji gai ge he fa zhan zhong de shou ru fen pei / Zhao Renwei, Li Shi, Ka'er Lisiqin zhu bian.  1999 1
Hc430.I5 Zhon 2002 : Zhongguo cheng zhen ju min shou ru cha ju yan jiu / zhu bian Li Shuang ; fu zhu bian Chang Xinghua, Yang Yiyong.  2002 1
Hc430.I5 Zhon 2003 : Zhongguo xian jie duan shou ru fen pei cha ju wen ti yan jiu = Zhongguo xianjieduan shouru fenpei chaju wenti yanjiu / Lu Jiarui deng zhu.  2003 1
Hc430.I5 Zhon 2005 : Zhongguo ju min shou ru fen pei : li lun yu zheng ce / zhu bian Kong Jingyuan ; fu zhu bian Hu Deqiao.  2005 1
Hc430.I5 Zhon 2006 : Zhongguo zhuan gui shi qi shou ru cha ju yu pin kun = Income inequality and poverty in transition China / Cai Fang, Wan Guanghua zhu bian.  2006 1
Hc430.I5 Zhon 2009 : Zhongguo ju min shou ru fen pei nian du bao gao.  2005- 1
Hc430.I5 Zhon 2010 : Zhongguo ju min shou ru fen pei nian du bao gao.  2005- 1
Hc430.I5 Zhon 2011 Gd19 : Zhongguo jing ji zeng zhang yu shou ru cha ju : li lun yu shi zheng yan jiu / Zou Wei ... [et al.] zhu.  2011 1
Hc430.I5 Zhu 2002 : Zhongguo de pin fu cha ju yu zheng fu kong zhi / Zhu Guanglei zhu.  2002 1
Hc430.I52 Gong : Gong ye qi ye ke ji huo dong tong ji zi liao = statistics on science and technology acctivities of industrial enterprises.    1
Hc430.I52 Jian 2013 Gd19 : Quan min kuan yu lun = Quanmin kuanyu lun / Jiang Jianping zhu.  2013 1
Hc430.I52 Liu 2014 Gd19 : Xiao lü yu xiao yi : Zhongguo gong ye sheng chan lü de wen ti / Liu Yuanzhang zhu.  2014 1
Hc430.I52 Zhon   2
Hc430.I52 Zhon 1995 : Zhongguo sheng chan li zong ti bu ju yan jiu / zhu bian Liu Zaixing ; fu zhu bian Jiang Qinghai, Hou Jingxin ; [bian wei Wang Qingyun ... et al.].  1995 1
Hc430.I52 Zhon 2012 Gd19 : Zhongguo sheng chan li cu jin zhong xin fa zhan bao gao (2002-2012) / Zhonghua ren min gong he guo ke xue ji shu bu gao xin ji shu fa zhan ji chan ye hua si bian.  2012 1
Hc430.I55 Zhon 2003 : Zhongguo : mian dui hu lian wang shi dai de "xin jing ji" = China : embracing the era of new economy / Wang Xiangdong deng zhu.  2003 1
Hc430.I57 Liu 2012 Gd19 : Zhongguo 2007 nian 30 sheng qu shi qu yu jian tou ru chan chu biao bian zhi li lun yu shi jian / Liu Weidong ... [et al.] zhu.  2012 1
Hc430.P6 Gao 2016 : Pin kun shi bie, yan jin yu jing zhun fu pin yan jiu = The research on poverty identification, evolution and precisely poverty alleviation / Gao Shuai zhu.  2016 1
Hc430.P6 Gong 2013 Gd19 : Quan guo lian pian te kun di qu qu yu fa zhan yu fu pin gong jian gui hua yan jiu / Gongji zhu.  2013 1
Hc430.P6 Jian 2016 : Zhongguo cheng xiang kun nan jia ting she hui zheng ce zhi chi xi tong jian she xiang mu chou yang diao cha shu ju tu ji / Jiang Zhiqiang, Wang Weijin zhu.  2016 1
Hc430.P6 Lan 2013 : Zhongguo shao shu min zu di qu pin kun wen ti yan jiu = Zhongguo shaoshu minzu diqu pinkun wenti yanjiu / Lan Hongxing zhu.  2013 1
Hc430.P6 Li 2012 Gd19 : Zhongguo cheng xiang ju min jia ting pin kun cui ruo xing yan jiu / Li Li zhu.  2012 1
Hc430.P6 Nong 2006 : Nong min gong fan pin kun : cheng shi wen ti yu zheng ce dao xiang / Huang Ping, Dumingnake zhu bian.  2006 1
Hc430.P6 Wang 2004 : Zhongguo pin kun ren kou yan jiu / Wang Zhuo zhu.  2004 1
Hc430.P6 Wang 2016 : Shao shu min zu pin kun wen ti yan jiu / Wang Sangui, Zhang Weibin, Yang Long.  2016 1
Hc430.P6 Yang 2010 Gd19 : Zhongguo pin kun qun ti diao cha = Zhongguo pinkun qunti diaocha / Yang Xumeng zhu.  2010 1
Hc430.P6 Yang 2015 : Xin shi qi wo guo jing zhun fu pin ji zhi chuang xin lu jing = Chinese accurate poverty alleviation mechanism innovation in the new period / Yang Daotian zhu.  2017 1
Hc430.P6 Zhan 2011 Gd19 : Fa zhan xing she hui zheng ce yu wo guo nong cun fu pin = Fazhanxing shehuizhengce yu woguonongcun fupin / Zhang Xinwen zhu.  2011 1
Hc430.P6 Zhan 2013 Gd19 : Chan ye fu pin mo shi yu shao shu min zu she qu fa zhan = Mode of industry poverty alleviation and ethnic minorities / Zhang Qi, Wang Jianmin deng zhu.  2013 1
Hc430.P6 Zhid 2006 : Zhi du yu pin kun : yi zhi du yan jin cu di shou ru ren qun shou ru zeng chang / Hong Lan zhu bian.  2006 1
Hc430.P6 Zhon   8
Hc430.P6 Zou 2016 : Zhongguo lü se pin kun wen ti ji zhi li yan jiu : yi quan guo ji zhong lian pian te kun qu wei li = Zhongguo luse pinkun wenti ji zhili yanjiu : yi quanguo jizhong lianpian tekunqu weili / Zou Bo zhu.  2016 1
Hc430.P63 Shan 2018 : Shang shu = The book of historical documents / zhu zhe, yi ming ; yi zhe, James Legge ; bai hua wen, Wang Fengli, Yan Ruiqing.  2018 1
Hc430.T4 Guo : Guo jia chuang xin ti xi fa zhan bao gao : guo jia chuang xin ti xi yan jiu.    1
Hc430.T4 Yi 2012 Gd19 : Qu yu zi zhu chuang xin lian meng yan jiu : liang xing she hui he di tan jing ji shi jiao xia de qu yu chuang xin xuan ze = Research on regional independent innovation alliance : regional innovation choice based on two-oriented society and low-carbon economy / Yi Weiyi, Yu Bo zhu.  2012 1
Hc430.T4 Zhon   4
Hc430.T4 Zhon 2013 : Zhongguo zhan lüe xing xin xing chan ye fa zhan bao gao. 2012 / Xiao Zhixing zhu bian.  2013 1
Hc430.W4 Zhon 2002 : Zhongguo cai fu bao gao : zhuan xing qi yao su fen pei yu shou ru fen pei / "Zhongguo gai ge yu fa zhan bao gao" zhuan jia zu zhu.  2002 1
Hc441 Dong 1981 : Dong nan Ya wu guo jing ji / Xiamen da xue Nanyang yan jiu suo.  1981 1
Hc441 Shen 2015 Gd19 : Dong nan Ya de gong ye hua, wai guo zhi jie tou zi yu ke ji jin bu = Southeast Asian industrialization, foregin direct investment and technological advance / Shen Hongfang, He Junming, Lin Mei, Fan Hongwei deng zhu.  2015 1
Hc441.Z9 Suwa 1996 : Hakai :bNippon ODA 40-nen no tsumeato / Suwa Masaru.  1996 1
Hc445.8 Gu 2005 Gd19 : Hu Wenhu bao ye wang guo : cong xing sheng dao shuai luo / Gu Yuliang [zhu].  2005 1
Hc445.8 Xin 2010 Gd19 : Xin Zhong she hui fa zhan dui bi yan jiu / Lian Yingzhou ji nian jiang xue jin li shi hui ji xiang mu ban gong shi bian ; [zuo zhe Qiu Yong ... et al.].  2010 1
Hc445.8 Xinj 1994 : Xinjiapo fa zhan jing yan : Dang dai Xinjiapo de kuai ji ren li zi yuan yu jing ji guan li de qian yan lun ti tan suo / Xinjiapo Nanyang li gong da xue Yazhou shang ye yu jing ji yan jiu zhong xin zhu bian ; Zhongguo Yazhou Taiping yang di qu jing ji yan jiu suo yi shen.  1994 1
Hc445.8.C47 Chen 2014 : Nan qiao hui yi lu / Chen Jiageng zhu.  2014 1
Hc460.5 Higa 2007 : Higashi Ajia no gurōbaruka to chiiki tōgō./ Hirakawa Hitoshi (hoka) hencho.  2007 1
Hc460.5 Seic 1991 : Seichōsuru Ajia to Nihon sangyō = Asia Japan / Aida Toshio, Kobayashi Hideo hen.  1991 1
Hc460.5 Tera 1995 : Te ni toru yō ni Ajia no koto ga wakaru hon : Ajia keizai no zenbō ga miete kuru / Terashima Shunsei cho.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next