My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hd7230 Zhon 2018 : Zhongguo qi ye she bao bai pi shu. 2018 = China enterprise social insurance white paper. 2018.  2018 1
Hd7230 Zhou 2018 : Zhongguo she hui yang lao bao xian cai zheng fu dan yan jiu / Zhou Fengzhen, Wu Lingling zhu.  2018 1
Hd7250.4 Nyuj 1999 : Nyūjīrando ōsutoraria / Komatsu Ryūji, Shionoya Yūichi hen.  1999 1
Hd7287.3 Yao 2003 : Zhongguo gong gong zhu fang zheng ce mo shi yan jiu / Yao Lingzhen zhu.  2003 1
Hd7287.6.J3 Foto 2015 : Foto ākaibu Shōwa no kōdan jūtaku : danchi shinbun "The Key" "The New key" no kishatachi ga kirokushita sokuseki / Haseda Ippei hen.  2015 1
Hd7288.78.C6 Yan 2016 : Zhongguo gong gong zu lin zhu fang de fa zhan yu rong zi wen ti yan jiu / Yan Yan zhu.  2016 1
Hd7362.A3 Kawa 1989 : Ajia no minka : inasaku to takadoko no kuni / Kawashima Chūji cho.  1989 1
Hd7367.A3 Koda 2017 : Kyojū no hinkon to "chintai sedai" : kokusai hikaku de miru jūtaku seisaku / Kodama Tōru.  2017 1
Hd7367.A3 Kyoj 1996 : Kyojū to hō, seiji, keizai / Hayakawa Kazuo, Yokota Kiyoshi hen.  1996 1
Hd7368 Li 2014 : Xin xing cheng zhen hua jin cheng zhong de bao zhang fang jian she = Xinxing chengzhenhua jinchengzhong de baozhangfang jianshe / Li Wanfeng zhu.  2014 1
Hd7368.A3 Chen 2004 : Cheng shi zhu zhai ke chi xu fa zhan ruo gan wen ti de tiao cha yan jiu / Huang Yiru, Chen Bingzhao [and others] zhu.  2004 1
Hd7368.A3 Dai 1991 : Fang gai mu biao, mo shi yu yun xing : lun "ti zu bu tie" mo shi / Dai Xiang, Sun Wuzhi zhu.  1991 1
Hd7368.A3 Fa : Fa zhan Zhongguo gong gong zu lin zhu fang ji zhi he dui ce yan jiu / Shanghai she hui ke xue yuan fang di chan ye yan jiu zhong xin, Shanghai Shi fang chan jing ji xue hui bian.  2010 1
Hd7368.A3 Liu 2011 : Wo guo cheng zhen zhu fang bao zhang zhi du yan jiu / Liu Lin .... [et al.] deng zhu.  2011 1
Hd7368.A3 Wang 2007 : Zhongguo zhu zhai shi chang de jia ge bo yi yu zheng fu gui zhi yan jiu / Wang Azhong zhu.  2007 1
Hd7368.A3 Zhai 2010 : Zhai ji : er shi nian Zhongguo zhu fang bian qian zhi min jian guan cha / Luo Deyin, Wan Junzhe zhu bian.  2010 1
Hd7368.A3 Zhao 2007 : Zhongguo cheng zhen zhu zhai shi chang gong xu jie gou yan jiu = Research on town housing supply and demand structure in China / Zhao Zhenyu zhu.  2007 1
Hd7368.A3 Zhon   9
Hd7368.A3 Zhon 1988 : Zhongguo chuan tong min ju yu wen hua : Zhongguo min ju xue shu hui yi lun wen ji / Lu Yuanding zhu bian.  1996 1
Hd7368.A3 Zhon 1996 : Zhongguo cheng zhen zhu zhai zhi du gai ge / Zhongguo she hui ke xue yuan cai mao jing ji yan jiu suo ; Meiguo Niuyue gong gong guan li yan jiu suo.  1996 1
Hd7368.A4 Chen 1995 : Cheng shi zhu zhai jing ji xue / Zhang Yueqing zhu bian.  1995 1
Hd7368.A4 Wang 2013 Gd19 : Cheng shi jiao qu zheng di chai qian yi min zhi huan yu bu chang an zhi = Role transformation, value replacement and compensation of affected persons by resettlement in suburban areas / Wang Huijuan, Shi Guoqing zhu.  2013 1
Hd7368.B455 Li 2017 : Beijing de zhu fang bian qian yu zhu fang zheng ce = The housing changes and housing policies in Beijing / Li Junfu zhu.  2017 1
Hd7368.P45 Wu 1994 : Beijing jiu cheng yu ju'er hu tong / Wu, Liangyong bian zhu.  1994 1
Hd7368.S83 Cao 2004 : Kai bu hou de Shanghai zhu zhai / Cao Wei.  2004 1
Hd7371.A3 Chen 2014 Gd19 : Zhu wu bu shi ming yun : qiong fang zu jin hua de 5 da ji yin / zuo zhe: Chen Shaoming, Long Ziwei, Ye Baolin, Huang Heping, Zou Chongming, Zhu Dehao  2014 1
Hd7371.A3 Wong 2013 Gd19 : Xianggang chang yuan fang wu ce lüe he Gang ren Gang di / Wang Yujian zhu.  2013 1
Hd75 Keiz 1983 : Keizai sekkusu to jendā / Yamamoto Tetsuji hen.  1983 1
Hd75.6 Zhon 2001   3
Hd75.9 Zhen 1990 : Jing ji xiao yi wen ti yan jiu / Zheng Youjing zhu.  1990 1
Hd8005.6.J3 Endo 2013 : Dōitsu kachi rōdō dōitsu chingin o mezasu shokumu hyōka : kansei wākingu pua no kaishō / Endō Kōshi hen cho.  2013 1
Hd8005.6.J3 Naku 2010 : Nakusō! kansei wākingu pua / Kansei Wākingu Pua Kenkyūkai hen.  2010 1
Hd8038.C55 Zhon 1995 Ge3 : Zhongguo dang dai gao ji zhuan ye ji shu ren cai da ci dian / [Deng Weizhi zhu bian].  1995 1
Hd8038.C6 Sich 1990 Ge3 : Sichuan sheng gao ji zhuan jia ming lu Sichuansheng gaoji zhuanjia minlu / Sichuan sheng zhi cheng gai ge ban gong shi "Xue xi yu jian she" za zhi she bian.  1990 1
Hd8038.C6 Wang 2013 Gd19 : Ren cai wai liu de jing ji ying xiang wen ti yan jiu = Rencai Wailiu De Jingji Yingxiang Wenti Yanjiu / Wang Dejin, Chen Xiaoyi zhu.  2013 1
Hd8039.F32 Hou 2006 : Nong min ri ji : yi ge nong min de sheng cun shi lu / Hou Yonglu zhu.  2006 1
Hd8039.F32 Leun 1994 : Meiguo hua gong tian yuan sheng ya / Liang Jingyuan zhu.  1994 1
Hd8039.F32 Li 2016 : Jiao yu nong min : Zhe dong xiang cun she hui bian qian zhong de zheng zhi chuan bo (1949-1962) / Li Le zhu.  2016 1
Hd8039.F65 Kawa 2004 : Hikaru umi, nagisa no kurashi / Kawaguchi Yūji.  2004 1
Hd8039.L82 Shan 1975 : Nei gang chun qiu : Suzhou He ma tou de bian qian / Shanghai shi nei he zhuang xie gong si gong ren xie zuo zu.  1975 1
Hd8039.M392 Akit 1979 Gd19 : Gendai sararīman kenkyū / Akita Hiroshi cho.  1979 1
Hd8039.M4 Matsuur 1984 : Beikoku sararīman jijō / Matsuura Hideaki cho.  1984 1
Hd8039.M4 Shan 2013 Gd19 : Shanghai diao cha : xin bai ling sheng cun zhuang kuang yu she hui xin xin = Shanghai survey : the living conditions and social confidence of new white-collar / zhu bian Li Youmei ; fu zhu bian Weng Dingjun, Zhang Wenhong, Zhang Haidong.  2013 1
Hd8039.S452 Jinz 1986 : Jinzai hakengyō no sekai : jimu shori sābisu--tsukaikata, hatarakikata / Takanashi Akira hen.  1986 1
Hd8073.V37 Vanc 2017 : Xiang xia ren de bei ge / [Mei] J.D. Wansi zhu ; Liu Xiaotong, Zhuang Yishu yi = Hillbilly elegy / J.D. Vance.  2017 1
Hd8081.C5 Kwon 2001 : Hei zhe : zai Meiguo de Zhongguo fei fa yi min = Hei zhe / Bide Kuang zhu ; Wang Bing ... [deng] yi.  2001 1
Hd82 Haya 2003 : Fa zhan jing ji xue : cong pin kun dao fu yu / Sushui Youcilang zhu ; Li Zhou yi ; Cai Fang, Zhang Chewei jiao.  2003 1
Hd8378.5.C5 Hua 2012 Gd19 : Hua gong jun tuan = Huagong juntuan = Chinese labor corps in world war I / Zhong yang dian shi tai "Tan suo, fa xian" lan mu bian.  2012 1
Hd8438.C5 Coll 2015 : Yi zhan Hua gong zai Faguo = Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale / [Fa] Ma Li bian zhu ; Mo Xuqiang yi ; Xu Yi jiao.  2015 1
Hd8438.C5 Yi 2013 Gd19 : Yi zhan Hua gong zai Ouzhou : da xing zi liao tu wen ji / Shandong Sheng ren min zheng fu qiao wu ban gong shi = A Pictorial History of the Chinese Laborers in Europe during the First World War / The Overseas Chinese Affairs Office of Shandong Provincial people's Government = Recueil illustré de Documents des Travailleurs chinois en Europe durant la Première Guerre mondiale / Bureau du Conseil pour les Affaires des Chinois d'Outremer du Gouvernement provincial du Shandong.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next