My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hf5386 Xian 2002 : Xianggang shi jie ji dian fan qi ye ge an / Xianggang sheng chan li cu jin ju zhu bian.  2002 1
Hf5386 Yang 2016 : Zhi gong jiang = To artisan : chuang shi dai, gong jiang jing shen de 30 xiang jing mi chuan cheng / Yang Chaohui zhu.  2016 1
Hf5386 Zhi 2003 : Zhi sheng zhi dao : Zhongguo 100 jia cheng gong qi ye de an li yan jiu / Guan li xin li lun yan jiu zu.  2003 1
Hf5389.3.J3 Taka 2009 : Kikubari no Nihongo : hito wa kotoba de tobu / Takahashi Iwao cho.  c1983 1
Hf5415 Kubo 1985 : Māketingu dokuhon / Kubomura Ryūsuke, Deushi Masayoshi, Yoshimura Hisashi cho.  1985 1
Hf5415 Shi 1994 Ge3 : Shi chang jing ji da ci hai / gu wen Wang Jue ; zhu bian Zhang Yueqing, Zhang Nianhong ; fu zhu bian Zhou Hong ... [et al.].  1994 1
Hf5415 Xiao 1989 : Shang zhan ji shi : '88 nian Taiwan shi da xing xiao zhan yi / Xiao Fufeng zhu.  1989 1
Hf5415 Xu 1985 : Xing xiao xin li qi : wu dian pu fan mai / Xu Zhongren, Huang Shuli zhu.  1985 1
Hf5415 Zhan 2002 : Zhan zai quan qiu jing zheng de qi pao xian shang : WTO shi dai ying xiao ce lue / Zhang Guangzhong, Hu Bihua bian zhu.  2002 1
Hf5415.1 Liu 1997 : Hafo shi chang ying xiao xue / Liu Zhenming bian zhu.  1997 1
Hf5415.12 Zhon : Zhongguo shi chang fa zhan bao gao.    1
Hf5415.12.C5 Liu 2006 : Zhongguo shi chang xin zhi xu / Liu Jianhua zhu.  2006 1
Hf5415.12.C5 Nanj 1975 : Nanjing Shi shang pin gou mai bei yong quan. 1975 / Nanjing Shi ge ming wei yuan hui Shang ye ju.  1975 1
Hf5415.12.C5 Shan 2000 : Shanghai xian dai shi chang ti xi yu yun zuo mo shi / Zhang Shuzhi, Wang Hongtao zhu bian.  2000 1
Hf5415.12.C6 Guo 2013 Gd19 : Wo guo wu liu ye fa zhan xian zhuang yu jing qi fen xi tong ji yan jiu = Statistical research on current situation and boom analysis of logistics industry in China / Guo Qian, Zhou Li, Han Song zhu.  2013 1
Hf5415.1255 Ota 2014 : Kūru Japan to wa nani ka? / Ōta Nobuyuki.  2014 1
Hf5415.1265 Zhan 2014 Gd19 : She hui hua shang ye bian ge zai Zhongguo : Zhongguo she hui hua mei ti fa zhan yin ling xia de shang ye bian ge zhi 20 nian xun li / Zhang Wei, Fei Jiaming, Jin Hao, Wang Kang, Chen Sicong bian zhu.  2014 1
Hf5415.129 Nish 1991 : Hitome de wakaru ryūtsū keiretsu to shijō chizu : Nihon no ryūtsū shijō o sasaeru keiretsu hanbaimō to seiryoku chizu o yomu / Nishino Takehiko.  1991 1
Hf5415.2 Make 2017 : Māketingu riron no shōten = The focus of marketing theory : kigyō shōhisha kōkan / KMS Kenkyūkai kanshū ; Horikoshi Hiroshi, Matsuo Yōji hencho.  2017 1
Hf5415.32 Hu 2006 : Du shi xiao fei zhe xing wei / Hu Weiping zhu.  2006 1
Hf5415.33 Zhu 2014 Gd19 : Zhongguo cheng zhen ju min wu zhi xiao fei shui ping bian hua qu shi yan jiu (1957-2011) / Zhu Gaolin zhu.  2014 1
Hf5415.33.C6 Imi Ge3   2
Hf5415.33.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo nei di zhong chan xiao fei diao cha / Xianggang mao fa ju yan jiu bu.  2013 1
Hf5415.33.C62 Zhon 2010 : Zhongguo cheng shi wen hua xiao fei bao gao. Changsha juan = Report on urban cultural consumption of China, Changsha volume / Zhu Min, Liu Ting deng zhu.  2010 1
Hf5415.33.J3 Tamu 2011 : Zeitaku no hōsoku : shōhi yūtopia no tōshizu / Tamura Masanori cho.  2017 1
Hf5415.33.T28 Xing : Xing xiao yu xiao fei nian jian / Zu xing shi chang xi tong gu wen you xian gong si, Zhuo yue wen hua shi ye gu fen you xian gong si bian zhu.    1
Hf5415.6 Zhon 2008 : Zhongguo cheng shi liu tong jing zheng li bao gao.    1
Hf5416.5 Wang 1994 : Jia ge yu shi chang : shi chang jing ji de jia ge li lun ji qi ying yong / Wang Zeke, Liang Meiling zhu.  1994 1
Hf5429.6.C5 Cao 2003 : Lao zi hao de wen hua di yun / Cao Yuan zhu.  2003 1
Hf5429.6.C5 Zhon 1993 Gd19   5
Hf5429.6.C5 Zhon 1998   3
Hf5429.6.C52 Chi 1986 : Chi ming jing hua de lao zi hao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beijing shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1986 1
Hf5429.6.C52 Hou 1991 : Beijing lao zi hao / Hou Shiheng bian zhu.  1991 1
Hf5429.6.C52 Wang 1999 : Beijing de shang ye jie he lao zi hao / Wang Yongbin Zhu.  1999 1
Hf5429.6.C52 Yu 2006 : Shi si fu chen : Yangzhou ming dian = Shisi fuchen : Yangzhou mingdian / Zhu Zhenghai zhu bian ; Yu Zhiqun bian zhu.  2006 1
Hf5429.6.C6 Zhan 2005 : Lao zi hao cai zhi chuan qi / Zhang Jian'an bian zhu.  2005 1
Hf5429.6.C6 Zhon 2006 : Zhongguo ling shou ye fa zhan li cheng (1981-2005) = The development of the retailing industry in China (1981-2005) / Li Fei, Wang Gao deng zhu.  2006 1
Hf5429.6.C62 Guan 1989 : Guangzhou zhu ming lao zi hao / Zhen Ren, Tan Shaopeng zhu bian.  1989 1
Hf5429.6.T28 Xiao 2010 Gd19 : Chong you Taiwan lao chang jing : hei bai de nian dai, cai se de hui yi, yu ni xiang yue zai tong nian / zuo zhe Xiao Xueren.  2010 1
Hf5430 Jise 2000 : Jisedai shoppingu sentā : SC māketingu kakumei / Sugawara Masahiro, Tanaka Michio, Yoshida Hiroyuki hencho.  2000 1
Hf5430.3 Sait 2017 : Shoppingu mōru no shakaishi = A social history of shopping mall / Saitō Tōru.  2017 1
Hf5430.6.C6 Dong 1984 : Dong feng shi chang ba shi nian 1903-1983 / [Dong Shanyuan]  1984? 1
Hf5430.6.C6 Dong 1985 : Huan hui ji sheng : Beijing Dong'an shi chang shi / Dong Shanyuan ; [cha tu Wang Daguan]  1985 1
Hf5430.6.C6 Yant 1987 : Yantai shi chang da guan / Chen Xuezhen zhu bian.  1987 1
Hf5430.6.J3 Mugu 2007 : Shoppingu sentā seikō no tame no raifu sutairu sentā no kōchiku / Muguruma Hideyuki cho.  2007 1
Hf5437.A2 Zhon   2
Hf5438.25 Mitc 1995 : Xiao shou mi jue : Diao dong gu ke de gou mai xu qiu / [Mei]Jiali Miqieer zhu; Zhang Rurong ...[et a] yi.  1995 1
Hf5439.H8 Guo 2007 : Guo mei yu Su ning : Zhongguo liang da jia dian ling shou ju tou de xiao shou ce lüe yu lian suo gong lüe / Zhu Fu zhu bian.  2007 1
Hf5465.J34 Li 1997 : Ba bai ban di xing shuai / Li Gang bian zhu.  1997 1
Hf5465.J34 Wada 1992 : Ba bai ban de shi jie zhan lue : 21 shi ji shi Yazhou de shi dai / Hetian Yifu zhu ; Cai Rongfa yi.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next