My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg1275 Yasu 1980 : Nihon no infurēshon : sono seikaku to genʼin o saguru / Yasui Shūji, Baino Takashi, Yasui Hiroshi cho.  1980 1
Hg1282 Peng 1965 : Zhongguo huo bi shi / Peng Xinwei zhu.  1965 1
Hg1282 Qian 1986 Gd19 : Zhongguo huo bi shi gang yao / Qian Jiaju, Guo Yan'gang he zhu.  1986 1
Hg1282 Wang 2016 : Huo bi wen hua jiao liu shi hua = A brief history of currency culture exchange / Wang Yongsheng zhu.  2016 1
Hg1282 Xiao 1984 : Zhongguo gu dai huo bi shi / Xiao Qing zhu.  1984 1
Hg1282 Ye 2003 : Zhongguo huo bi li lun shi = Zhongguo huobi lilun shi / Ye Shichang, Li Baojin, Zhong Xiangcai zhu.  2003 1
Hg1282 Zhon 1988 Qc5 : Zhongguo li dai huo bi da xi / Ma Feihai zong zhu bian.  2003 1
Hg1283 Wang 2003   2
Hg1284 Zhon 2005 : Zhongguo zhi bi jing pin tu lu / zhu bian Xu Guang ; fu zhu bian Liang Zhi ; bian wei Zeng Cheng ... [et al.].  2005 1
Hg1285 Ai 2007 : Zhongguo dang dai tong huo peng zhang li lun yan jiu = Zhongguo dangdai tonghuo pengzhang lilun yanjiu / Ai Hui zhu.  2007 1
Hg1285 Chen 2014 Gd19 : Ren min bi guo ji hua zhi lu / Cheng Siwei zhu.  2014 1
Hg1285 Ding 2004 : Zhongguo huo bi huan jing yu huo bi yun xing yan jiu = Study on monetary environment and monetary performance of China / Ding Xin zhu.  2004 1
Hg1285 Huo 2002 : Huo bi zheng ce yu zi ben shi chang = Huobi zhengce yu ziben shichang : 2002 nian Zhongguo jin rong yu tou zi fa zhan bao gao / Zhou Jun, Zhang Zhonghua, Guo Maojia zhu bian.  2002 1
Hg1285 Liu 2016 : Huo bi zheng ce tiao kong yu jing ji zhou qi de shi zheng yan jiu : 1984 nian yi lai Zhongguo fan zhou qi huo bi zheng ce de shi zheng fen xi / Liu Wangxia zhu.  2016 1
Hg1285 Lu 1999 : Zhongguo zhuan gui shi qi de huo bi zheng ce / Lü Jianglin zhu.  1999 1
Hg1285 Meng 2006 : Zhongguo huo bi zheng ce de xuan ze yu fa zhan / Meng Jianhua zhu.  2006 1
Hg1285 Mian 1993 : Mianyang shi jin rong zhi / Mianyang shi jin rong zhi ban gong shi bian zuan.  1993 1
Hg1285 Mini 2013 : Ren min bi de jue qi : guo ji di wei ji ying xiang =The offshore renminbi: the rise of the Chinese currency and its global future / (ying) Luobote.Miniken, Liu Jianheng zhu ; Xu Yiguo yi.  2013 1
Hg1285 Qian 1982 : Zhongguo huo bi fa zhan jian shi he biao jie / Qian Jiaju, Guo Yangang he zhu.  1982 1
Hg1285 Ren : Ren min bi guo ji hua bao gao / Zhongguo ren min da xue guo ji huo bi yan jiu suo.    1
Hg1285 Shan : Shanghai jin rong nian jian = Shanghai finance yearbook / "Shanghai jin rong nian jian" bian ji bu bian.  2002- 1
Hg1285 Wang 2001 : Zhongguo tong huo peng zhang wen ti fen xi : jing ji ji liang fang fa yu ying yong / Wang Mingjian zhu.  2001 1
Hg1285 Yu 2007 : Zhongguo huo bi zheng ce xiao lü fen xi / Yu Hui zhu.  2007 1
Hg1285 Zhan 2013 Gd19 : Ren min bi guo ji hua he chan pin chuang xin = RMB internationalization & products innovation / Zhang Guangping zhu ; Tan Ziyang, Liu Huaiyuan bian jiao.  2013 1
Hg1285 Zhom 2010 : Zhongguo zhen xi qian bi tu dian. Zhi bi juan / Yu Liuliang, Zhu Yongkun bian zhu.  2010 1
Hg1285 Zhon 2001 : Zhongguo tiao zhan tong huo jin suo / Hu An'gang ... [et al.] zhu.  2001 1
Hg1287 Shou 2005   15
Hg1287 Zhan 2005 : Ren min bi te zhong piao juan jian cang da dian / Zhang Xinzhi, Wang Xuewen, Qiao Chuanyi zhu.  2005 1
Hg1290.X56 Sich 2015 : Si chou zhi lu min zu huo bi yan jiu / E Jun zhu bian.  2015 1
Hg1410 Bann 1987 Gd19 : Xian dai Meiguo fu nü / Lois Banner chu ; Hou Wenhui yi.  1987 1
Hg151 Chen 2006 : Ying Han xian dai cai kuai da ci dian = English - Chinese dictionary of modern finance & accounting / Chen Jinchi bian zhu.  2006 1
Hg151 Dang 2001 : Dang dai Ying Han Han Ying cai jing ci dian = A contemporary English-Chinese & Chinese-English dictionary of finance and economics / Li Ping zhu bian.  2001 1
Hg151 Fitc 2010 : Yin hang ci dian (di si ban) = Dictionary of banking terms / (Mei) Thomas P. Fitch zhu; Dai Guoqiang deng yi.  2010 1
Hg151 Han 1996 Ge3 : Han Ying Ri E Fa yu dui zhao jin rong zheng quan ci hui = A Chinese-English-Japanese-Russian-French glossary of finance and securities / Ma Li ... [et al.] bian.  1996 1
Hg151 Jian 2000 : Jian ming Ying Han jin rong wai mao ci dian = A concise English-Chinese dictionary on finance and foreign trade / zhu bian Li Changqing ; fu zhu bian Hu Yiwu [and others].  2000 1
Hg151 Jing 1987 Ge3 : Jing ji da ci dian. Jin rong juan = Jingji da cidian / zhu bian Liu Hongru ; fu zhu bian Wang Shiying ... [et al.].  1987 1
Hg151 Perr 1988 Ge3 : Yin hang ye wu ci dian = English Chinese dictionary of banking / F.O. Peili yuan zhu ; Ding Shun, Zeng Chujun he yi.  1988 1
Hg151 Rose 1996 Ge3 : Ying Han shuang jie yin hang jin rong ci dian = Dictionary of banking with Chinese translation / yüan chu Jerry M. Rosenberg ; yi zhe Li Erxi deng ; shen ding zhe Wang Jialin, Guo You ; chu ban ce hua Jiang hong.  1996 1
Hg151 Shi 2006 : Shi yong jin rong ying han ci dian = Practical English-Chinese dictionary on banking / zhu bian Chen Jianhui ; fu zhu bian Du Yanping ... [et al.] ; bian zhe Wang Yulong ... [et al.].  2006 1
Hg151 Wu 1998 Ge3 : Wu qian jin rong ying yu ci hui su tong = Grasp 5000 finance English words rapidly / Fan Chenyu.  1998 1
Hg151 Ying 1986 Ge3 : Ying Han cai zheng jin rong ci dian = English Chinese the dictionary of finance / Du Ruoyu zhu bian.  1986 1
Hg151 Ying 1994 Ge3   2
Hg151 Ying 2002   2
Hg151 Ying 2007 : Ying Han Han Ying jin rong bao xian ci dian / zhu bian Wu Xizeng ; fu zhu bian Chen Shibin, Xu Jihong ; bian wei Xu Huainan ... [deng].  2007 1
Hg151 Ying 2015 : Ying Han - Han Ying jin rong yu yin hang ci dian = an English/Chinese & Chinese/English dictionary of finance and banking / Cheng Chaofan zhu bian.  2015 1
Hg151 Zhon 1999   10
Hg151.3 Dang 2000 : Dang dai jin rong ci dian / zhu bian Wang Yi, Bai Qinxian ; fu zhu bian Cui Minxuan, Piao Guangji, Tu Zhaoming.  2000 1
Hg151.3 Yang 1961 Gd19 : Huo bi yin hang shu yu ci dian : Ying Han dui zhao / Yang Zhixi bian zhu.  1961 1
Hg151.3 Ying 2001 Ge3 : Ying Han jin rong shi yong ye wu ci dian = An English-Chinese dictionary of financial and practical facilities / zhu bian Xing Rongxiang.  2001 1
Hg151.8 Yu 2014 Gd19 : Hu lian wang jin rong ge ming : Zhongguo jin rong de dian fu yu chong jian / Yu Fenghui zhu.  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next