My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg1290.X56 Sich 2015 : Si chou zhi lu min zu huo bi yan jiu / E Jun zhu bian.  2015 1
Hg1410 Bann 1987 Gd19 : Xian dai Meiguo fu nü / Lois Banner chu ; Hou Wenhui yi.  1987 1
Hg151 Chen 2006 : Ying Han xian dai cai kuai da ci dian = English - Chinese dictionary of modern finance & accounting / Chen Jinchi bian zhu.  2006 1
Hg151 Dang 2001 : Dang dai Ying Han Han Ying cai jing ci dian = A contemporary English-Chinese & Chinese-English dictionary of finance and economics / Li Ping zhu bian.  2001 1
Hg151 Fitc 2010 : Yin hang ci dian (di si ban) = Dictionary of banking terms / (Mei) Thomas P. Fitch zhu; Dai Guoqiang deng yi.  2010 1
Hg151 Han 1996 Ge3 : Han Ying Ri E Fa yu dui zhao jin rong zheng quan ci hui = A Chinese-English-Japanese-Russian-French glossary of finance and securities / Ma Li ... [et al.] bian.  1996 1
Hg151 Jian 2000 : Jian ming Ying Han jin rong wai mao ci dian = A concise English-Chinese dictionary on finance and foreign trade / zhu bian Li Changqing ; fu zhu bian Hu Yiwu [and others].  2000 1
Hg151 Jing 1987 Ge3 : Jing ji da ci dian. Jin rong juan = Jingji da cidian / zhu bian Liu Hongru ; fu zhu bian Wang Shiying ... [et al.].  1987 1
Hg151 Perr 1988 Ge3 : Yin hang ye wu ci dian = English Chinese dictionary of banking / F.O. Peili yuan zhu ; Ding Shun, Zeng Chujun he yi.  1988 1
Hg151 Rose 1996 Ge3 : Ying Han shuang jie yin hang jin rong ci dian = Dictionary of banking with Chinese translation / yüan chu Jerry M. Rosenberg ; yi zhe Li Erxi deng ; shen ding zhe Wang Jialin, Guo You ; chu ban ce hua Jiang hong.  1996 1
Hg151 Shi 2006 : Shi yong jin rong ying han ci dian = Practical English-Chinese dictionary on banking / zhu bian Chen Jianhui ; fu zhu bian Du Yanping ... [et al.] ; bian zhe Wang Yulong ... [et al.].  2006 1
Hg151 Wu 1998 Ge3 : Wu qian jin rong ying yu ci hui su tong = Grasp 5000 finance English words rapidly / Fan Chenyu.  1998 1
Hg151 Ying 1986 Ge3 : Ying Han cai zheng jin rong ci dian = English Chinese the dictionary of finance / Du Ruoyu zhu bian.  1986 1
Hg151 Ying 1994 Ge3   2
Hg151 Ying 2002   2
Hg151 Ying 2007 : Ying Han Han Ying jin rong bao xian ci dian / zhu bian Wu Xizeng ; fu zhu bian Chen Shibin, Xu Jihong ; bian wei Xu Huainan ... [deng].  2007 1
Hg151 Ying 2015 : Ying Han - Han Ying jin rong yu yin hang ci dian = an English/Chinese & Chinese/English dictionary of finance and banking / Cheng Chaofan zhu bian.  2015 1
Hg151 Zhon 1999   10
Hg151.3 Dang 2000 : Dang dai jin rong ci dian / zhu bian Wang Yi, Bai Qinxian ; fu zhu bian Cui Minxuan, Piao Guangji, Tu Zhaoming.  2000 1
Hg151.3 Yang 1961 Gd19 : Huo bi yin hang shu yu ci dian : Ying Han dui zhao / Yang Zhixi bian zhu.  1961 1
Hg151.3 Ying 2001 Ge3 : Ying Han jin rong shi yong ye wu ci dian = An English-Chinese dictionary of financial and practical facilities / zhu bian Xing Rongxiang.  2001 1
Hg151.8 Yu 2014 Gd19 : Hu lian wang jin rong ge ming : Zhongguo jin rong de dian fu yu chong jian / Yu Fenghui zhu.  2014 1
Hg151.8 Zhon : Zhongguo hu lian wang jin rong fa zhan bao gao = Annual report on China's internet finance development / Zhu bian Rui Xiaowu, Liu Liehong.  2014 1
Hg1552.C43 Yao 1982 : Zhang Gongquan xian sheng nian pu chu gao / Yao Songling bian zhu ; [bian ji zhe zhuan ji wen xue za zhi she].  1982 1
Hg1552.Z43 Chen 1999 : Yi sheng xuan ming : Xinzhu shang yin tui shou Zhan Shaohua de chuan qi ren sheng / Chen Tengfang zhu.  1999 1
Hg1611 Lin 1983 : 100 yin hang ye wu / Lin Xiehuan bian zhu.  1983 1
Hg1615 Shan 1995 : Shang ye yin hang jing ying / Yang Li bian ; Chen Xibiao jiao.  1995 1
Hg1616.I5 Song 2011 Gd19 : Zhongguo shang ye yin hang li cai fa zhan bao gao. 2009-2101 = Annual report on China commercial banks finace development. 2009-2101 / Song Guoliang, Sun Bi zhu.  2011 1
Hg1641 Tian 2010 : Wai zi yin hang zai dong dao guo de xin dai pian hao : jian lun Zhongguo shang ye yin hang de kua guo fa zhan zhan lüe = Waizi yinhang zai dongdaoguo de xindai pianhao / Tian Suhua zhu.  2010 1
Hg1660.C6 Zhon : Zhongguo zi chan tuo guan hang ye fa zhan bao gao.    1
Hg1708.7 Xie 2001 : Wang luo yin hang jing zheng zhan lüe = Competetive [sic] strategy of e-bank / Xie Kang, Chen Tao zhu.  2001 1
Hg172.A2 Shi 1992 : Shi jie hua ren fu hao lie zhuan / ["Forbes zi ben jia" bian ji bu].  1992 1
Hg1725 Yang 2005 : Xin li nian xia de yin hang jian guan / Yang Jiacai.  2005 1
Hg173.6.C6 Feng 2001 : Guo ji jin rong fu wu mao yi zi you hua yu Zhongguo jin rong ye / Feng Zongxian, Guo Genlong zhu.  2001 1
Hg173.6.C6 Jin 2011 Gd19 : Jin rong xue / zhu bian Li Huimin, Ke Dongmin = Finance / editor Huimin Li, Dongmin Ke.  2011 1
Hg173.6.C6 Zhan 2003 : Jin rong quan qiu hua : fa zhan zhong guo jia de li yi yu feng xian / Zhang Haitao zhu.  2003 1
Hg1778 Zhon : Zhongguo jin rong jian guan bao gao.    1
Hg1778.C6 Yang 2013 Gd19 : Zhongguo di san fang zhi fu you xiao jian guan yan jiu / Yang Biao zhu.  2013 1
Hg178.33.C6 Xiao 2013 Gd19   5
Hg179 Fuba 2002   2
Hg179 Kiyo 2001 : Fu ba ba fu hai zi, cong ming hai zi = Rich dad's rich kid smart kid : giving your child a financial head start / Luobote T. Qingqi ; Shalun L. Laixite zhu ; Wang Lijie yi ; Luo Lin shen jiao.  2001 1
Hg179 Kiyo 2003 : Fu ba ba, qiong ba ba = Rich dad, poor dad / Luobote T. Qingqi, Shalun L. Laixite zhu ; Yang Jun, Yang Ming yi.  2003 1
Hg179 Li 2005 : Li cai jin nang / [Li Jin zhu]  2005 1
Hg187 Jin 2012 : Jin rong tong ji yu fen xi / Zhongguo ren min yin hang diao cha tong ji si bian.    1
Hg187 Jiyu 2002 : Ji yu yu tiao zhan : Tan jiu Zhongguo jin rong ye di fa zhan / Zhu bian Zhu Yifeng, Wang Jiachun.  2002 1
Hg187.A2 Jin 1997 : Jin rong feng bao : Dong nan Ya jin rong wei ji tou shi / zhu bian Li Luoli ; zhi xing zhu bian Feng Subao, Long Long.  1997 1
Hg187.A785 Yazh 1998 : Yazhou jin rong wei ji : zui xin fen xi yu dui ce / zhu bian He Bingmeng, Liu Rongcan, Liu Shucheng ; fu zhu biann Zuo Dapei [and others].  1998 1
Hg187.C5 Hu 2003 : Zhongguo jin rong zhi du chong gou yan jiu = Zhongguo jinrong zhidu chonggou yanjiu / Hu Bingzhi zhu.  2003 1
Hg187.C5 Zhon 2004 : Zhong guo jin rong fa zhan bao gao. 2010. 2010 / Li yang, wang guo gang zhu bian.    1
Hg187.C5 Zhon 2005 : Zhong guo jin rong fa zhan bao gao. 2010. 2010 / Li yang, wang guo gang zhu bian.    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next