My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg3978 Zhan 2001 : Ren min bi jun heng hui lü yan jiu / Zhang Xiaopu zhu.  2001 1
Hg3978 Zhan 2005   2
Hg3978 Zhao 2005   2
Hg3978 Zhao 2007 : Zhongguo hui lü gai ge : wen ti yu si kao / Zhao Qingming zhu.  2007 1
Hg3978 Zhon 1995 : Zhongguo wai hui ti zhi gai ge li lun yu shi jian / Shang Pingshun, Yan Caijun zhu bian ; fu zhu bian Yu Min [and others].  1995 1
Hg3978 Zhou 2009 : Ren min bi sheng zhi ya li de gen yuan ji chi jiu xing fen xi / Zhou Ke zhu.  2009 1
Hg4026 Chen 2007 : Shang shi gong si rong zi jie gou : li lun yu shi zheng yan jiu = Financial structure of listed companies : theoretical analysis and empirical research/ Chen Geng zhu.  2007 1
Hg4026 Emery 1999   2
Hg4026 Qiye 2002 : Qi ye cai wu guan li xue / zhu bian Pan Hua, Gao Lin.  2002 1
Hg4026 Qiye 2003 : Qi ye cai wu guan li / Chen Tianquan, Li Bosheng zhu bian.  2003 1
Hg4026 Xiao 2003 : Rong zi guan li yu feng xian jia zhi / Xiao Lin zhu.  2003 1
Hg4027.7 Zhon 2005 : Zhongguo zhong xiao qi ye jin rong zhi du bao gao / Zhongguo ren min yin hang yan jiu ju, Riben guo ji xie li ji gou (JICA) zhu.  2005 1
Hg4028.A84 Zi 2002 : Zi chan zheng quan hua : Zhongguo de mo shi / He Xiaofeng deng zhu.  2002 1
Hg4028.C4 Zhon : Zhongguo qi ye tou zi fen xi bao gao / Zhongguo qi ye tou zi xie hui, Beijing da xue guang hua guan li xue yuan, Zhongguo jing ji gai ge yan jiu ji jin hui guo min jing ji yan jiu suo.  2003- 1
Hg4028.C4 Zhon 2002 : Zhongguo gu ding zi chan tou zi tong ji shu dian, 1950-2000 / Guo jia tong ji ju gu ding zi chan tou zi tong ji si bian = Statistics on investment in fixed assets of China, 1950-2000 / complied by Department of Investment and Construction Statistics National Bureau of Statistics of China.  2002 1
Hg4028.S7 Xiao 2012 : Zhongguo gong si zai Meiguo shang shi de tu jing, kun jing yu chu lu : zhuan ban yu sheng ji / Xiao Jinquan, Dong Huachun zhu.  2012 1
Hg4249 Shan : Shang shi gong si su cha shou ce / Zhongguo zheng quan bao she bian.    1
Hg4249 Shen 2014 Gd19 : Hu lian wang jin rong di san lang : zhong chou jue qi / Sheng Jia, Tang Xunfang, Yang Dong, Yang Qian bian zhu.  2014 1
Hg4249 Two 2010 : 2010 nian Zhongguo qi ye zi ben zi you yan jiu bao gao = Capital freedom of China : 2010 annual report / Feng Xingyuan, Xia Yeliang, Mao Shoulong deng zhu.  2010 1
Hg4249 Wang 2004 : Zhongguo zhong xiao qi ye rong zi 28 zhong mo shi / Wang Tiejun bian zhu.  2004 1
Hg4249 Zhon : Zhongguo shang shi gong si ye ji ping jia bao gao / Zhong lian cai wu gu wen you xian gong si Zhongguo shang shi gong si ye ji ping jia ke ti zu.  2002- 1
Hg4249 Zhou 2013 Gd19 : Zhong xiao qi ye si mu zhai quan : Zhongguo shi gao shou yi zhai quan / Zhou Yuanfan.  2013 1
Hg4249.Z65 Oume 1998 Ge3 : Oumeng zai Hua tou zi qi ye ji dai biao chu ming lu / Beijing Huaxinjie tou zi zi xun you xian ze ren gong si bian = Directory of companies and representative offices of European-Union in China / edited by Beijing Huaxinjie Investment Consulting Co., Ltd.  1998 1
Hg4249.Z7 Guan 2002 : Guangxi gu ding zi chan tou zi wu shi nian / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu fa zhan ji hua wei yuan hui, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju bian.  2002 1
Hg4249.Z7 Zhon 1993 : Zhongguo gu piao shang shi gong si. Shenzhen juan / Zhou Hongliang zhu bian.  1993 1
Hg4460.A1 Zhon   2
Hg4460.A5 Zhon   2
Hg4460.A5 Zhon 1994 : Zhongguo xin tuo da quan / zhu bian Chen gong.  1994 1
Hg4513 Ying 2004 Ge3 : Ying Han shuang jie zheng quan ci dian : An English-Chinese dictionary of Securities / Chen Yue zhu bian.  2004 1
Hg4513.5 Ying 2006 Ge3 : Ying Han zheng quan qi huo ji cai wu yong yu hui bian / Zheng quan ji qi huo shi wu jian cha wei yuan hui = An English-Chinese glossary of securities, futures and financial terms / Securities and Futures Commission.  c2006 1
Hg4521 Lync 2013 : Bide Linqi de cheng gong tou zi / Bide Linqi, Yuehan Luosecha'erde zhu ; Liu Jianwei, Xu Xiaojie yi = One up on wall street : how to use what you already know to make money in the market / Peter Lynch, John Rothchild.  2013 1
Hg4521 Mao 2000 : Zheng quan tou zi yuan li yu Zhongguo gu shi shi zheng fen xi / Mao Zhongming zhu.  2000 1
Hg4521 Song 2003 : Jin rong gong ju pei zhi tu jie / Song Xiaoyan zhu.  2003 1
Hg4521 Wang 1997 : Zheng quan tou zi de li lun fen xi yu fa zhan yan jiu / Wang Xiaofang zhu.  1997 1
Hg4538 Chan 2010 : Hua shang : zu yi zi yuan yu shang ye mou lüe / Chen Guoben zhu.  2010 1
Hg4538 Jian 1996 : Zhongguo qi ye dui wai dou zi / Jiang Bolun, Zou Zhengfang zhu.  1996 1
Hg4538 Sun 2018 : Hai wai Hua shang yu Zhongguo jing ji fa zhan = Chinese overseas and Chinese economic development / Sun Rui [and others] deng zhu  2018 1
Hg4538 Zhon : Zhongguo qi ye dui wai zhi jie tou zi fen xi bao gao, 2007 = Report on Chinese enterprises foreign direct investment analysis / Li Guifen zhu bian.  2007 1
Hg4538 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo dui wai zhi jie tou zi yan jiu = Chinese outward direct investment / Huang Yiping, He Fan, Zhang Yongsheng zhu bian.  2013 1
Hg4538 Zhon 2016 : Zhongguo "yi dai yi lu" tou zi an quan bao gao (2015-2016) = Report on the "Belt and Road Initiative" and China's investment safety (2015-2016) / zhu bian: Cao Weidong ; fu zhu bian: Zou Tongqian, Liang Haoguang  2016 1
Hg4538 Zhon 2017 : Zhongguo "Yi dai yi lu" tou zi yu an quan yan jiu bao gao (2016-2017) = Annual report on investment security of China's "The belt and road" construction (2016-2017) / zhu bian Zou Tongqian, Liang Haoguan  2017 1
Hg4551 Ying 2010 : Ying han han ying dang dai zheng quan tou zi ci dian / Wu Youfu zhu bian.  2010 1
Hg4551 Zhen 1993 : Gu piao qi huo wai hui ji shu fen xi xiang jie : Li lun shi wu ce lue / Zheng Chaowen bian zhu.  1993 1
Hg4572 Hua 2011 : Hua'erjie. II, Jin rong de li lian = Wall Street : the power of finance / Ji lu pian "Hua'erjie" zhu chuang tuan dui zhu.  2011 1
Hg4573 Rose 1996 : Ying Han shuang jie tou zi ci dian = Dictionary of investing : with Chinese translation / yuan zhu Jerry M. Rosenberg ; yi zhe Li Mingwei deng ; shen ding zhe Qiu Quanning, Cheng Xuan, Yang Ping.  1996 1
Hg4636 Liu 2005 : Gu piao jia ge : jing ji gong neng yu huo bi zheng ce fan ying / Liu Lanbiao zhu.  2005 1
Hg4651 Chen 2010 Gd19 : Zhong guo zhai quan shi chang [Zhuan zhu] : 30 nian gai ge yu fa zhan = China bond market : reform and development in the past 30 years / Shen bing xi, cao yuan yuan zhu.  2014 1
Hg4651 Ma 2005 : Zhai quan shi chang chuang xin : Zhongguo jing ji fa zhan de tui dong qi / Ma Chen zhu.  2005 1
Hg4661 Li 1996 : Gu min bi du / Li Qingming bian zhu.  1996 1
Hg4661 Qiu 1997 : Gu lin gao shou / Qiu Yiping bian zhu.  1997 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next