My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg3334 Zhu 1998 Ge3 : Zhu hua wai zi jin rong ji gou ming lu ji guan li fa gui (1998.6) / Zhongguo ren min yin hang wai zi jin rong ji gou guan li si bian.  1998 1
Hg3334 Zhu 2001 : Dang dai Zhongguo yin hang ti zhi gai ge si xiang ; Dangdai Zhongguo yinhang / Zhu Chunfu zhu.  2001 1
Hg3335 Zai 2001 : Zai Hua wai zi yin hang gai lan / zhu bian Tang Shuangning ; fu zhu bian Wang Zhaoxing, Xiao Yuanqi.  2001 1
Hg3336 Xu 2016 : Guo min jing ji hui fu shi qi de zhong yang yin hang yan jiu / Xu Chong zhu.  2016 1
Hg3339.S5 Huan 2002 : Shanxi piao hao shi / Huang Jianhui zhu.  2002 1
Hg3340.S52 Song 2016 : Jin dai Shanghai wai shang yin hang yan jiu (1847-1949) = The study of foreign banks in modern Shanghai / Song Peiyu zhu.  2016 1
Hg3711.C6 Zhan 2013 Gd19 : Zhongguo jing ji gao zeng zhang zhong de xin dai kuo zhang yu jin rong niu qu = The credit expansion and financial distortions in the ear of China's high economic growth / Zhang Lei zhu.  2013 1
Hg3741 Lian 2016 : Cong di ceng she hui kan li shi : guo jia, qi ye, xiang cun yu piao ju / Liang Hongzhi zhu.  2016 1
Hg3751.9.C6 Zhon 2006 : Zhongguo qi ye xin yong ping ji zhi nan = Enterprise credit rating guide of China / Yin tong tou zi zi xun gong si.    1
Hg3754.5.C6 Zhon : Zhongguo qi ye xin yong fa zhan bao gao.    1
Hg3755.8.C6 Yu 2004 : Zhongguo xin yong ka chan ye fa zhan mo shi yan jiu / Yu Yuejun zhu.  2004 1
Hg3755.8.C6 Zhon : Zhongguo di san fang zhi fu hang ye fa zhan lan pi shu.    1
Hg3821 Huan 2005 : Hui lü wen ding ji zhi : yi ding zhu hui lü zhi xia de huo bi wei ji wei shi jiao = The stable mechanism of exchange rate : in perspective of the currency crises of the pegged exchange rate regime / Huang Ruiling zhu.  2005 1
Hg3852 Fuka 1993 : Fu kan mi gong : ren min bi hui lü wen ti fen xi / zhu bian Shanghai Yazhou yan jiu suo ; zhuan xie Chen Qiwei ... [et al.].  1993 1
Hg3852 Wang 1993 : Ren min bi bian zhi yu hui lü zheng ce / Wang Lingfen zhu.  1993 1
Hg3852 Wu 1989 : Ren min bi hui lü yan jiu / Wu Nianlu, Chen Quan'geng.  1989 1
Hg3852 Yu 2010 : Jian zheng shi heng : shuang shun cha, ren min bi hui lü he Mei yuan xian jing / Yu Yongding zhu.  2010 1
Hg3879 Guo : Guo ji jin rong shi chang bao gao.    1
Hg3880 Guo 1990 Ge3 : Guo ji jin rong da ci dian = A dictionary of international finance / zhu bian Xie Jinglin ; fu zhu bian Lei You.  1990 1
Hg3880 She 1989 Ge3 : She wai jing ji ci dian = Shèwaì jīngjì cʹidiăn / Chu Zhuang zhu bian.  1989 1
Hg3881 Song 2007 : Huo bi zhan zheng = Currency wars / Song Hongbing bian zhu.  2007 1
Hg3881 Song 2011 : Huo bi zhan zheng. 3, Jin rong gao bian jiang = Currency wars / Song Hongbing bian zhu.  2011 1
Hg3882 Jinr 1999 : Jin rong bing du : ren min bi he qu he zong / bian zhu Yang Zhigang ... [et al.  1999 1
Hg3883.C6 Zhon   2
Hg3891 Li 2006 : Zhongguo zi ben zhang hu zi you hua yu hui lü zhi du xuan ze = China's capital account liberalization and choice of exchange rate regime / Li Jing zhu.  2006 1
Hg3978 Chen 1989 : Zhongguo wai hui wen ti / Chen Wenhong zhu.  1989 1
Hg3978 Du 2011 Gd19 : Hui lü bian dong de jia ge chuan di xiao ying : ji yu Zhongguo de yan jiu / Du Yunsu zhu.  2011 1
Hg3978 Hui 2011 Gd19 : Hui lü bo yi : ren min bi hui lü zhi du gai ge ying xiang ping gu = An assessment on the reform of China's exchange rate regime / Zhongguo fa zhan yan jiu ji jin hui.  2011 1
Hg3978 Huil 2005 : Hui lü zhi du bian ge : guo ji jing yan yu Zhongguo xuan ze = Reform of exchange rate regime : international experience and China's selection / zhu bian Zhang Liqing.  2005 1
Hg3978 Liu 2003 : Ren min bi zi you dui huan yu guo ji hua = RMB convertibility & internationalization / Liu Guangcan, Jiang Guoyun, Zhou Hanyong zhu.  2003 1
Hg3978 Liu 2011 Gd19 : Zhongguo wai hui chu bei zhi du chuang xin yan jiu = Study on China's foreign exchange reserve institutional innovation / Liu Yixin zhu.  2011 1
Hg3978 Renm 2004   2
Hg3978 Renm 2006 : Ren min bi hui lü yu Zhongguo huo bi zheng ce yan jiu / Lei Da, Liu Yuanchun zhu bian.  2006 1
Hg3978 Renm 2008 : Ren min bi hui l̈ü gai ge de jing ji xue fen xi / He Fan, Xu Qiyuan deng zhu.  2008 1
Hg3978 Tous 2005 : Tou shi hui lü : jian lun fei jun heng shi chang yu Zhongguo she wai jing ji, gu piao he fang di chan / Yang Fan deng zhu.  2005 1
Hg3978 Waih 2007 : Wai hui guan li gai ge yu shi jian / Zhang Jing, Chen Bingcai zhu bian.  2007 1
Hg3978 Wang 2004 : Ren min bi hui lü : tiao zhan yu bian ge xuan ze = RMB exchange rate challenge and choice of transformation / Wang Weixu, Zeng Qiugen zhu.  2004 1
Hg3978 Wang 2011 : Ren min bi hui lü zhi du yu wo guo jin rong an quan = RMB and exchange rate system and the financial security of China / Wang Xu zhu.  2011 1
Hg3978 Wen 2011 : Ren min bi guo ji hua yu Zhongguo wai hui shi chang fa zhan / Wen Jiandong, Mai Yanhou bian zhu.  2011 1
Hg3978 Zhan 2001 : Ren min bi jun heng hui lü yan jiu / Zhang Xiaopu zhu.  2001 1
Hg3978 Zhan 2005   2
Hg3978 Zhao 2005   2
Hg3978 Zhao 2007 : Zhongguo hui lü gai ge : wen ti yu si kao / Zhao Qingming zhu.  2007 1
Hg3978 Zhon 1995 : Zhongguo wai hui ti zhi gai ge li lun yu shi jian / Shang Pingshun, Yan Caijun zhu bian ; fu zhu bian Yu Min [and others].  1995 1
Hg3978 Zhou 2009 : Ren min bi sheng zhi ya li de gen yuan ji chi jiu xing fen xi / Zhou Ke zhu.  2009 1
Hg4026 Chen 2007 : Shang shi gong si rong zi jie gou : li lun yu shi zheng yan jiu = Financial structure of listed companies : theoretical analysis and empirical research/ Chen Geng zhu.  2007 1
Hg4026 Emery 1999   2
Hg4026 Qiye 2002 : Qi ye cai wu guan li xue / zhu bian Pan Hua, Gao Lin.  2002 1
Hg4026 Qiye 2003 : Qi ye cai wu guan li / Chen Tianquan, Li Bosheng zhu bian.  2003 1
Hg4026 Xiao 2003 : Rong zi guan li yu feng xian jia zhi / Xiao Lin zhu.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next