My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg3751.9.C6 Zhon 2006 : Zhongguo qi ye xin yong ping ji zhi nan = Enterprise credit rating guide of China / Yin tong tou zi zi xun gong si.    1
Hg3754.5.C6 Zhon : Zhongguo qi ye xin yong fa zhan bao gao.    1
Hg3755.8.C6 Yu 2004 : Zhongguo xin yong ka chan ye fa zhan mo shi yan jiu / Yu Yuejun zhu.  2004 1
Hg3755.8.C6 Zhon : Zhongguo di san fang zhi fu hang ye fa zhan lan pi shu.    1
Hg3821 Huan 2005 : Hui lü wen ding ji zhi : yi ding zhu hui lü zhi xia de huo bi wei ji wei shi jiao = The stable mechanism of exchange rate : in perspective of the currency crises of the pegged exchange rate regime / Huang Ruiling zhu.  2005 1
Hg3852 Fuka 1993 : Fu kan mi gong : ren min bi hui lü wen ti fen xi / zhu bian Shanghai Yazhou yan jiu suo ; zhuan xie Chen Qiwei ... [et al.].  1993 1
Hg3852 Wang 1993 : Ren min bi bian zhi yu hui lü zheng ce / Wang Lingfen zhu.  1993 1
Hg3852 Wu 1989 : Ren min bi hui lü yan jiu / Wu Nianlu, Chen Quan'geng.  1989 1
Hg3852 Yu 2010 : Jian zheng shi heng : shuang shun cha, ren min bi hui lü he Mei yuan xian jing / Yu Yongding zhu.  2010 1
Hg3879 Guo : Guo ji jin rong shi chang bao gao.    1
Hg3880 Guo 1990 Ge3 : Guo ji jin rong da ci dian = A dictionary of international finance / zhu bian Xie Jinglin ; fu zhu bian Lei You.  1990 1
Hg3880 She 1989 Ge3 : She wai jing ji ci dian = Shèwaì jīngjì cʹidiăn / Chu Zhuang zhu bian.  1989 1
Hg3881 Song 2007 : Huo bi zhan zheng = Currency wars / Song Hongbing bian zhu.  2007 1
Hg3881 Song 2011 : Huo bi zhan zheng. 3, Jin rong gao bian jiang = Currency wars / Song Hongbing bian zhu.  2011 1
Hg3882 Jinr 1999 : Jin rong bing du : ren min bi he qu he zong / bian zhu Yang Zhigang ... [et al.  1999 1
Hg3883.C6 Zhon   2
Hg3891 Li 2006 : Zhongguo zi ben zhang hu zi you hua yu hui lü zhi du xuan ze = China's capital account liberalization and choice of exchange rate regime / Li Jing zhu.  2006 1
Hg3978 Chen 1989 : Zhongguo wai hui wen ti / Chen Wenhong zhu.  1989 1
Hg3978 Du 2011 Gd19 : Hui lü bian dong de jia ge chuan di xiao ying : ji yu Zhongguo de yan jiu / Du Yunsu zhu.  2011 1
Hg3978 Hui 2011 Gd19 : Hui lü bo yi : ren min bi hui lü zhi du gai ge ying xiang ping gu = An assessment on the reform of China's exchange rate regime / Zhongguo fa zhan yan jiu ji jin hui.  2011 1
Hg3978 Huil 2005 : Hui lü zhi du bian ge : guo ji jing yan yu Zhongguo xuan ze = Reform of exchange rate regime : international experience and China's selection / zhu bian Zhang Liqing.  2005 1
Hg3978 Liu 2003 : Ren min bi zi you dui huan yu guo ji hua = RMB convertibility & internationalization / Liu Guangcan, Jiang Guoyun, Zhou Hanyong zhu.  2003 1
Hg3978 Liu 2011 Gd19 : Zhongguo wai hui chu bei zhi du chuang xin yan jiu = Study on China's foreign exchange reserve institutional innovation / Liu Yixin zhu.  2011 1
Hg3978 Renm 2004   2
Hg3978 Renm 2006 : Ren min bi hui lü yu Zhongguo huo bi zheng ce yan jiu / Lei Da, Liu Yuanchun zhu bian.  2006 1
Hg3978 Renm 2008 : Ren min bi hui l̈ü gai ge de jing ji xue fen xi / He Fan, Xu Qiyuan deng zhu.  2008 1
Hg3978 Tous 2005 : Tou shi hui lü : jian lun fei jun heng shi chang yu Zhongguo she wai jing ji, gu piao he fang di chan / Yang Fan deng zhu.  2005 1
Hg3978 Waih 2007 : Wai hui guan li gai ge yu shi jian / Zhang Jing, Chen Bingcai zhu bian.  2007 1
Hg3978 Wang 2004 : Ren min bi hui lü : tiao zhan yu bian ge xuan ze = RMB exchange rate challenge and choice of transformation / Wang Weixu, Zeng Qiugen zhu.  2004 1
Hg3978 Wang 2011 : Ren min bi hui lü zhi du yu wo guo jin rong an quan = RMB and exchange rate system and the financial security of China / Wang Xu zhu.  2011 1
Hg3978 Wen 2011 : Ren min bi guo ji hua yu Zhongguo wai hui shi chang fa zhan / Wen Jiandong, Mai Yanhou bian zhu.  2011 1
Hg3978 Zhan 2001 : Ren min bi jun heng hui lü yan jiu / Zhang Xiaopu zhu.  2001 1
Hg3978 Zhan 2005   2
Hg3978 Zhao 2005   2
Hg3978 Zhao 2007 : Zhongguo hui lü gai ge : wen ti yu si kao / Zhao Qingming zhu.  2007 1
Hg3978 Zhon 1995 : Zhongguo wai hui ti zhi gai ge li lun yu shi jian / Shang Pingshun, Yan Caijun zhu bian ; fu zhu bian Yu Min [and others].  1995 1
Hg3978 Zhou 2009 : Ren min bi sheng zhi ya li de gen yuan ji chi jiu xing fen xi / Zhou Ke zhu.  2009 1
Hg4026 Chen 2007 : Shang shi gong si rong zi jie gou : li lun yu shi zheng yan jiu = Financial structure of listed companies : theoretical analysis and empirical research/ Chen Geng zhu.  2007 1
Hg4026 Emery 1999   2
Hg4026 Qiye 2002 : Qi ye cai wu guan li xue / zhu bian Pan Hua, Gao Lin.  2002 1
Hg4026 Qiye 2003 : Qi ye cai wu guan li / Chen Tianquan, Li Bosheng zhu bian.  2003 1
Hg4026 Xiao 2003 : Rong zi guan li yu feng xian jia zhi / Xiao Lin zhu.  2003 1
Hg4027.7 Zhon 2005 : Zhongguo zhong xiao qi ye jin rong zhi du bao gao / Zhongguo ren min yin hang yan jiu ju, Riben guo ji xie li ji gou (JICA) zhu.  2005 1
Hg4028.A84 Zi 2002 : Zi chan zheng quan hua : Zhongguo de mo shi / He Xiaofeng deng zhu.  2002 1
Hg4028.C4 Zhon : Zhongguo qi ye tou zi fen xi bao gao / Zhongguo qi ye tou zi xie hui, Beijing da xue guang hua guan li xue yuan, Zhongguo jing ji gai ge yan jiu ji jin hui guo min jing ji yan jiu suo.  2003- 1
Hg4028.C4 Zhon 2002 : Zhongguo gu ding zi chan tou zi tong ji shu dian, 1950-2000 / Guo jia tong ji ju gu ding zi chan tou zi tong ji si bian = Statistics on investment in fixed assets of China, 1950-2000 / complied by Department of Investment and Construction Statistics National Bureau of Statistics of China.  2002 1
Hg4028.S7 Xiao 2012 : Zhongguo gong si zai Meiguo shang shi de tu jing, kun jing yu chu lu : zhuan ban yu sheng ji / Xiao Jinquan, Dong Huachun zhu.  2012 1
Hg4249 Shan : Shang shi gong si su cha shou ce / Zhongguo zheng quan bao she bian.    1
Hg4249 Shen 2014 Gd19 : Hu lian wang jin rong di san lang : zhong chou jue qi / Sheng Jia, Tang Xunfang, Yang Dong, Yang Qian bian zhu.  2014 1
Hg4249 Two 2010 : 2010 nian Zhongguo qi ye zi ben zi you yan jiu bao gao = Capital freedom of China : 2010 annual report / Feng Xingyuan, Xia Yeliang, Mao Shoulong deng zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next