My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hv6569.J3 Ito 2017 : Burakku bokkusu = Black box / Itō Shiori.  2017 1
Hv6604.J32 Yoko 2007 : Megumi e: Yokota Sakie, haha no kotoba / Yokota Sakie.  2007 1
Hv6626.23.C6 Zhon 2004 : Zhongguo jia ting bao li yan jiu = Zhongguo jiating baoli yanjiu / Zhang Lixi, Liu Meng zhu bian.  2004 1
Hv6626.23.J3 Nobu 2002 : DV to gyakutai : "kazoku no bōryoku" ni enjosha ga dekiru koto / Nobuta Sayoko.  2002 1
Hv6626.54.C6 Zhu 2010 Gd19 : Er tong shi jiao xia dui yu fu mu qu ti nüe dai de ren shi : lai zi Zhongguo Nanjing Shi de ge an fen xi / Zhu Yuhong  2010 1
Hv6685.C6 Xu 2015 : Minguo shi qi wei zao zhi feng yan jiu : yi Hunan wei li / Xu Deli zhu.  2015 1
Hv6685.C6 Yuan 2010 : Chong fan 1976 : wo suo jing li de "Zong li yi yan" an / Yuan Min zhu.  2010 1
Hv6699.C6 Zhon 2000 : Zhong gong guan chang zha pian an / Xiaochong zhu bian.  2000 1
Hv6699.J3 Main 2002 : Kyūsekki hakkutsu netsuzō no subete / Mainichi Shinbun Kyūsekki Iseki Shuzaihan.  2002 1
Hv6710.3.H57 Leng 1994 : He Hongshen zhuan / Leng Xia zhu.  1994 1
Hv6722.C6 Du 2004 Qc3 : Du huo / zhu bian Wen Fang.  2004 1
Hv6722.C6 Ge 1995 : Du bo shi / Ge Chunyuan zhu.  1995 1
Hv6722.C6 Tu 1997 : Du bo zong heng / Liu Zhiqin zhu bian ; Tu Wenxue zhu.  1997 1
Hv677.J3 Shas 2001   2
Hv6771.C5 Jin 2009-2010 Gd19 : Jin rong xing dong te bie gong zuo zu nian du bao gao ji xi qian / kong bu rong zi lei xing yan jiu bao gao : 2009-2010 / Feng Juping, Liu Zhengming bian yi = FATF annual report and ML/FT typologies reports 2009-2010.  2012 1
Hv6771.C5 Jin 2010-2011 Gd19 : Jin rong xing dong te bie gong zuo zu nian du bao gao ji xi qian / kong bu rong zi lei xing yan jiu bao gao : 2010-2011 / Feng Juping, Liu Zhengming bian yi = FATF annual report and ML/FT typologies reports 2010-2011.  2012 1
Hv6771.C5 Zhon : Zhongguo fan xi qian bao gao.    1
Hv6771.C5 Zhon 2002 : Zhong gong gao guan jin rong fan zui / Xiao chong zhu bian.  2002 1
Hv6771.C58 Ouya 2004 : Shanghai shou fu : Zhou Zhengyi wen ti diao cha / Ouyang Yifei zhu.  2004 1
Hv6771.J3 Tsuj 1992 : Shīmensu jiken o tsuku / chosha Tsuji Saburō.  1992 1
Hv6773.3.A8 Drey 2010 : Weiji da zhan qian zhuan. 1, Asangqi he ta de hei ke zhan you / Sanlite Deluifusi zhu ; Zhuli'an Asangqi diao yan zuo zhe ; Chen Jing, zhang Xiaojian deng yi.  2010 1
Hv7113.5 Hama 2011 : Jisshōteki keiji seisakuron : shin ni yūkōna hanzai taisaku e / Hamai Kōichi.  2011 1
Hv7118.5 Zhon 1993 : Zhongguo da lu fan zui dang an.  1993 1
Hv7118.5 Zhon 1998 : Zhong gong guan chang da an / Xiao Chong zhu bian.  1998 1
Hv7118.5 Zhon 2000 : Zhong gong guan chang mou sha an / Xiaochong zhu bian.  2000 1
Hv7120.S57 Guo 1997 : Jiu Shanghai hei she hui / Guo Xuyin bian zhu = The underworld in old Shanghai / by Guo Xuyin.  1997 1
Hv7431 Jian 2016 : Xi Han dui fan zui de yu fang yu cheng zhi = XiHan dui fanzui de yufang yu chengzhi / Jiang Xiaomin zhu.  2016 1
Hv7551 Keis 2014 : Keisatsugaku ronshū. Dai 67-kan, Dai 6-gō = The journal of police science. Vol. 67, No. 6 : tokushū kōreisha hanzai taisaku / Keisatsu Daigakkō henshū.  2014 1
Hv7830.B453 Mu 2004 : Beijing jing cha bai nian / Mu Yumin zhu.  2004 1
Hv7830.B553 Biji 2002 : Bijie Diqu zhi. Wu jing zhi / Guizhou Sheng Bijie Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Hv800.C6 Zhon : Zhongguo er tong fu li qian yan.    1
Hv800.C62 Huan 2014 Gd19 : Xin xing cheng zhen hua : liu dong ren yuan zi nü shi ying xing yan jiu / Huang Ailing zhu.  2014 1
Hv800.C62 Liu 2013 Gd19 : Liu dong er tong she hui chu jing, fa zhan zhuang kuang ji ying xiang ji zhi / Liu Yang deng zhu.  2013 1
Hv800.C62 Lu 2005 : Zhongguo er tong zheng ce gai lun = Introduction to the Chinese children policies / Lu Shizhen, Wei Zhaopeng, Hu Wei bian zhu.  2005 1
Hv800.C62 Wang 2010 Gd19 : Liu dong er tong yu cheng shi she hui rong he = Social integration between the migrant peasants' children and urban citizens / Wang Yijie, Gao Yan deng zhu.  2010 1
Hv8245.F7 Taiw 1995   5
Hv8257.A3 Hama 2005 : Jihaku no kenkyū : torishiraberu mono to torishiraberareru mono no shinteki kōzu / Hamada Sumio.  2005 1
Hv8257.M38 Kono 1995 : "Giwaku" wa hareyō tomo : Matsumoto sarin jiken no hannin to sareta watashi / Kōno Yoshiyuki.  1995 1
Hv8260.A2 Shi 2004 : Shi yong Ying Han gong an ci dian / Zhang Liping.  2004 1
Hv8260.A2 Zhon 1983 : Zhong gong de te wu huo dong / [bian ji zhe Zhong gong wen ti yuan shi zi liao bian ji wei yuan hui].  1983 1
Hv8260.A2 Zhon 1999 Ge3 : Zhongguo gong an ci dian / "Zhongguo gong an ci dian" bian shen wei yuan hui.  1999 1
Hv8260.A2 Zhon 2000   4
Hv8260.A3 Wu 1993 Ge3 : Wu jing chang yong zhi shi shou ce / Lu Ying, Pan Cheng zhu bian.  1993 1
Hv8260.A5 Guan 2002 : Guangxi tong zhi. Gong an zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Hv8260.A5 Qian 1992 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Gong an zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Hv8260.B44 Guo 2010 : Tian'an Men guang chang jing wei ji shi / Guo Lianjiang zhu.  2010 1
Hv8260.G857 Guiy 1997 : Guiyang shi zhi. Gong an zhi / GuiyangShi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Hv8260.L587 Liup 2004 : Liupanshui Shi zhi. Gong an zhi / Liupanshui Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Hv8260.S536 Wake 2012 Gd19 : Hong xing zhao yao Shanghai cheng : Gong chan dang dui shi zheng jing cha de gai zao / Weifeide (Federic Wakeman) zhu ; Liang He yi.  2012 1
Hv8262.A2 Cai 2014 Gd19 : Guang fu Taiwan yu zhan hou jing zheng : "Taiwan jing cha gan bu xun lian ban" kou shu fang tan ji lu / fang tan, Cai Huiyu ; ji lu, Wu Meihui = The retrocession of Taiwan and postwar police administration : an oral history of the Taiwan Police Cadre Corps / interviewer, Hui-yu Caroline Ts'ai ; recorder, Mei-hui Wu.  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next