My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
La1132 Ma 2007 Gd19 : Chuan tong yu zai sheng : Zhongguo si li he min ban zhong xiao xue de ben tu cheng zhang = Chuantong yu zaisheng / Ma Yong zhu.  2007 1
La1132 Xiao 2010 Gd19 : Xin Zhongguo ji chu jiao yu dian xing xue xiao / Xiao Chuan, Zhou Ying bian zhu.  2010 1
La1133 Chen 1982 : Zhan huo zhong de da xue : cong Shan bei gong xue dao Ren min da xue de hui gu / Cheng Fangwu.  1982 1
La1133 Chen 2004 : Zhongguo gao deng xue xiao fen lei yu ding wei wen ti yan jiu = Zhongguo gaodeng xuexiao fenlei yu dingwei wenti yanjiu / Chen Houfeng zhu.  2004 1
La1133 Eryi 2007 : "211 gong cheng" fa zhan bao gao (1995-2005) / "211 gong cheng" bu ji xie diao xiao zu ban gong shi bian.  2007 1
La1133 Gao 2004 : Gao deng jiao yu shi chang hua / Dai Xiaoxia, Mo Jiahao, Xie Anbang zhu bian.  2004 1
La1133 Kang 2005 : Zhongguo jing ji zhuan xing zhong gao deng jiao yu zi yuan pei zhi de zhi du chuang xin = Zhongguo jingji zhuanxing zhong gaodeng jiaoyu ziyuan peizhi de zhidu chuangxin / Kang Ning zhu.  2005 1
La1133 Peng 2007 Gd19 : Gao deng jiao yu yu nong cun she hui liu dong = Higher education and social mobility for rural natives / Peng Yongjun zhu.  2007 1
La1133 Zeng 1989   2
La1133 Zhon 1987 : Zhongguo gao deng jiao yu jie gou yan jiu / zhu bian Hao Keming, Wang Yongquan ; fu zhu bian Cai Keyong, Shao Jinrong bian.  1987 1
La1133 Zhou 1984 : Cai Yuanpei zhuan / Zhou Tiandu zhu.  1984 1
La1133.7 Lu 1994 : Cong xue sheng yun dong dao yun dong xue sheng : Minguo ba nian zhi shi ba nian / Lü Fangshang zhu.  1994 1
La1133.7 Shi 2009 Gd19 : Qing chun fei yang : jin dai Shanghai xue sheng sheng huo = Qingchunfeiyang : jindaiShanghai xueshengshenghuo / Shi Kouzhu zhu.  2009 1
La1133.7 Wang 1990 : Zhongguo xue sheng yun dong de fan si yu qian zhan / Wang Yaozong.  1990 1
La1133.7 Wen 1990 : Wen hua de chuan di yu shan bian : Zhongguo wen hua yu jiao yu / Ding Gang zhu bian.  1990 1
La1133.7 Wode 1985 : Wo de da xue sheng huo / ben she bian.  1985 1
La1133.7 Xue 1990 : Xue chao yi jiu / Hong Ming [bian].  1990 1
La1134 Jing 2000 : Jing'le jiao yu zhi / "Jing'le jiao yu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
La1134.B569 Binz 2003 : Binzhou Diqu jiao yu zhi : 1978-2000 = Bin zhou di qu jiao yu zhi / Binzhou Shi jiao yu ju bian xie.  2003 1
La1134.C517 Qian 1994 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jiao yu zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
La1134.D386 Daxi 1998 : Daxing Xian pu tong jiao yu zhi / Daxing Xian jiao yu zhi bian wei hui.  1998 1
La1134.F7 Yosh 1997 : Taiwan kyōiku shi / Yoshino Hidekimi cho.  1997 1
La1134.G8 Guan 2013 Gd19   4
La1134.G834 Guan 1995 : Guangxi tong zhi. Jiao yu zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
La1134.G836 Guan : Guangxi jiao yu fa zhan bao gao = Guangxi jiaoyu fazhan baogao.    1
La1134.G836 Guan 2003 : Guangxi jiao yu gai ge zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu jiao yu ting bian.  2003 1
La1134.H6 Huan 1996 : Jin ri Xianggang jiao yu / bian zhu Huang Haojiong, He Jing'an.  1996 1
La1134.I56 Bai 2009 : Bai nian li cheng. Guisui shi fan xue tang - Huhehaote zhi ye xue yuan / Huhehaote Shi zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.  2009 1
La1134.I56 Tumo : Tumote zhong xue xiao you lu. di yi ji 1947--1966 / Tumote zhong xue xiao zhi bian xie zu.  1986 1
La1134.I56 Tumo 1998 : Tumote xue xiao xiao shi (1949-1997 bu fen) / [Huhehaote Shi Tumote xue xiao bian].  1998 1
La1134.J56 Jins 2006 : Jinshan Xian jiao yu xu zhi, 1986.1-1997.5 = Annals of Jinshan County education, continued / zhu bian Xue Yuliang ; fu zhu bian Mao Yichang.  2006 1
La1134.K76 Guiy 1993 : Guiyang shi zhi. Jiao yu zhi / Guiyang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
La1134.K9 Guan 2013 Gd19 : Guangdong jiao yu ping gu fa zhan bao gao (2000-2011 nian) = Guangdong development report on educational assessment, evaluation & accreditation / Guangdong Sheng jiao yu yan jiu yuan bian.  2013 1
La1134.K9 Zhu 2006 Gd19 : Zhu san jiao di qu you zhi xue xiao jiao yu yu jiao shi cheng zhang = Quality school education and teacher development in Zhujiang region / Bian zhe Gu Dingyi, Gan Zhiqiang, Hu Shaowei.  2006 1
La1134.L55 Zhon 2006 : Zhong gong Lijiang Shi wei dang xiao zhi / Zhong gong Lijiang Shi wei dang xiao bian.  2006 1
La1134.M46 Ment 1998 : Mentougou Qu pu tong jiao yu zhi / Mentougou Qu jiao wei jiao yu zhi bian xie zu.  1998 1
La1134.N37 Nanj 2000   2
La1134.N6 Xi 2001 : Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu = Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu / zhu bian Wang Xiuyun, Cong Chunxia.  2001 1
La1134.P5 Biji 1994 : Bijie Diqu zhi. Jiao yu zhi / Guizhou sheng Bijie Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
La1134.S4 Shan 1995 : Shanghai pu tong jiao yu shi, 1949-1989 = Shanghai putong jiaoyushi / Lü Xingwei zhu bian.  1994 1
La1134.S4 Xins 2005 Gd19 : Xin shi qi Shanghai jiao yu fa zhan yan jiu, 1983-2005 = Education & socio-economic development for Shanghai metropolis / Shanghai Shi jiao yu ke xue yan jiu yuan zhi li kai fa yan jiu suo ; [zhu bian Hu Ruiwen, Chen Guoliang].  2005 1
La1134.S59 Sima 2016 : Min zu zheng ce zai Xinjiang jiao yu zhong de shi jian yu fa zhan = The practice and development of policy in ethnic education of Xinjiang / Zuliyati Simayi zhu.  2016 1
La1134.T77 Qing 1994 : Qingdao shi zhi. Jiao yu zhi / Qingdao shi shi zhi ban gong shi bian.  1994 1
La1134.X53 Xich 1998 : Xicheng Qu pu tong jiao yu zhi / [Xicheng Qu pu tong jiao yu zhi bian zuan wei yuan hui bian]  1998 1
La1134.Y86 Tian 2013 Gd19 : Jiao yu yu xiang cun jian she : Yunnan yi ge pin kun min zu xiang de fa zhan ren lei xue tan jiu / Tian Jing zhu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next