My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
M1734 Shum 2003 : Shuman yi shu ge qu qing xuan = Selected collection of Schumann's artistic songs / Qian Renkang yi zhu.  2003 1
M1804 Bain 1998 : Bai nian lai Zhongguo ming ge = Bainianlai Zhongguo mingge / zhu bian Bing He, Wang Xuanmai.  1998 1
M1804 Beib 2016 : Bei bu Dong zu wan shan liang yue ge / Wu Shiyuan sou ji.  2016 1
M1804 Dong 1981 : Dong zu zu xian na li lai : Dong zu gu ge / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen yi yan jiu shi, Guizhou min jian wen yi yan jiu hui bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo deng zheng li.  1981 1
M1804 Dong 1997 : Dong zu qu yi yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian ; [Zhang Yong, Liu Zhenguo zhu bian].  1997 1
M1804 Fan 2013 Gd19 : Fan Yawei fan yi ge qu ji = A collection of songs translated by Fan Yawei.  2013 1
M1804 Fuji 2002 Gd19 : Fujian nan yin / Wang Yaohua zhu bian ; Wang Yaohua ... [deng] he zuo bian zhu.  2002 1
M1804 Hun 2011 Gd19 : Hun li ge / Luo Yongxing, Luo Yongri zheng li fan yi ; Tan Lannan, Liao Fengyan sou ji = FWEN COUXBAWX HAQLWG / Cingjleix fanhoiz : Loz Yungjyiz ; Soucomz : Cinz Lanznanz, Liu Fungyen.  2011 1
M1804 Ji 2011 Gd19 : Ji zu ge / Wei Guosheng, Gan Huagao zheng li fan yi ; Tao Xiufang, Ma Rongmei sou ji = FWEN CAEQGOENG / Cingjleix fanhoiz : Veiz Gozswng, Ganh Vazgaoh ; Soucomz : Dauz Siufangh, Maj Yungzmeiz.  2011 1
M1804 Kang 1995 : Kang zhan ming qu 100 shou.  1995 1
M1804 Keji 1981 : Kejia shan ge yan jiu zhuan ji : Lao shan ge, shan ge zi, ping ban / zong bian ji Zhang Guowen.  1981 1
M1804 Ku 2011 Gd19   2
M1804 Leis 2010 Gd19 : Leishan Miao zu min jian lu sheng ci qu xuan ji / zhu bian, Long Shizhong, Jiang Tao.  2010 1
M1804 Lian 2012 Gd19 : Lianshan min ge ji cheng / Guangdong Sheng min zu zong jiao yan jiu yuan, Lianshan wen hua guang dian xin wen chu ban ti yu ju bian ; gu wen Ma Jianzhao, Li Xiaowen, Chen Jing ; zhu bian Yin Renjing, Mo Zixing.  2012 1
M1804 Ma 1956 : Min jian ge qu xuan / Ma Jianhua bian jiao.  1956 1
M1804 Ma 2013 : Zhongguo min ge yu xi qu xuan ji [music] / Ma Na bian zhu.  2013 1
M1804 Man 2011 Gd19 : Man yue ge / Wei Guosheng, Gan Huagao zheng li fan yi ; Tao Xiufang, Ma Rongmei sou ji = Fwen Caeqgoeng / Cingjleix fanhoiz : Veiz Gozswng, Ganh Vazgaoh ; Soucomz : Dauz Siufangh, Maj Yungzmeiz.  2011 1
M1804 Maoz 1993 : Mao zhu xi wo men xin zhong de tai yang : da xing you xiu ge qu jing xuan / ben she bian.  1993 1
M1804 Shan 1962 : Shan ge / Feng Menglong bian ; [Zhonghua shu ju Shanghaibian ji suo bian ji].  1962 1
M1804 Shuq 1978 : Shu qing ge xuan / Chen Zhongli bian.  1978 1
M1804 Wu 2013 : Tian lai shan ha : Zhejiang Sheng She zu duo sheng bu sheng yue zuo pin xuan bian / Wu Di bian zhu.  2013 1
M1804 Xian 2012 Gd19 : Xiang xi mu ye qing ge / Xiang Minzhi shou ji.  2012 1
M1804 Xing 2011 Gd19 : Xing xiao ge / Wei Da, Huang Shanhua zheng li fan yi ; Liu Xuejun, Li Shizheng sou ji = FWEN HENGZHAUO / Cingleix fanhoiz Veiz Daz, Vangz Sanvaz ; Soucomz Liuz Yozginh, Lij sicwng.  2011 1
M1804 Yang 1968 : Zhongguo min yao jing hua / Yang Zhaozhen bian.  1968 1
M1804 Yuny 2l012 Gd19 : Yunyang min ge / zhu bian Meng Changcheng, Gong Wanchun.  2012 1
M1804 Zhon 1980 : Zhongguo min ge xuan / Ren min yin yue chu ban she bian ji bu bian.  1980 1
M1804 Zhon 1983 : Zhongguo min ge xuan.  1983- 1
M1804 Zhon 1992   3
M1804 Zhon 1995 : Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Guizhou juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.  1995 1
M1804 Zhon 1998   2
M1804 Zhon 2001   2
M1804 Zhon 2003   2
M1804 Zhon 2005   3
M1804 Zhon 2006   9
M1804 Zhon 2007   5
M1804 Zhon 2008   2
M1804 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo Chongming shan ge ji / Chongming Xian fei wu zhi wen hua yi chan bao hu fen zhong xin, zheng xie Chongming Xian wei yuan hui she hui shi ye wei yuan hui bian.  2013 1
M1804 Zhu 2011 Gd19 : Zhu shou ge / Wei Guosheng, Gan Huagao zheng li fa yi ; Tao Xiufang, Ma Rongmei sou ji = FWEN HOHSOUH / Cingjleix fanhoiz : Veiz Gozswng, Ganh Vazgauh ; Soucomz : Dauz Siufangh, Maj Yungzmeiz.  2011 1
M1804 Zhua 2012 Gd19 : Zhuang zu chuan tong gu ge ji = Bonjfwengeq bouxcuengh conzdrngj / Liang Tingwang, Wei Wenjun, Cheng Wenxian sou ji zheng li.  2012 1
M1804.H7 Xiao 1967 : Zhongguo min yao he chang qu ji / bian qu he sheng Xiao erhua.  1967 1
M1804.P4 Shaj 1970 : Shajiabang : ge ming xian dai Jing ju / Beijing Jing ju tuan ji ti gai bian.  1970 1
M1804.Z4343 Zhon 2007 : Zhongguo ge yao ji cheng. Fujian juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Fujian juan bian ji wei yuan hui.  2007 1
M1804.Z43442 Zhon 2009 : Zhongguo ge yao ji cheng. Guizhou juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Guizhou juan bian ji wei yuan hui.  2009 1
M1804.Z43445 Zhon 2007 : Zhongguo ge yao ji cheng. Heilongjiang juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Heilongjiang juan bian ji wei yuan hui.  2007 1
M1804.Z4345 Zhon 2005 : Zhongguo ge yao ji cheng. Jilin juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Jilin juan bian ji wei yuan hui.  2005 1
M1804.Z43454 Zhon 2008 : Zhongguo ge yao ji cheng. Liaoning juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Liaoning juan bian ji wei yuan hui.  2008 1
M1804.Z43456 Zhon 2007 : Zhongguo ge yao ji cheng. Neimenggu juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Neimenggu juan bian ji wei yuan hui.  2007 1
M1804.Z4348 Zhon 2008 : Zhongguo ge yao ji cheng. Shandong juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Shandong juan bian ji wei yuan hui.  2008 1
M1804.Z43484 Zhon 2008 : Zhongguo ge yao ji cheng. Tianjin juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo ge yao ji cheng Tianjin juan bian ji wei yuan hui.  2008 1
M1805.18 Min 2010 Gd19 : Min zu ge qu jiao yu du ben / Beijing shi di wu shi liu zhong xue bian zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next