My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ml100 Wang 1963 Ge3 : Yin yue ci dian, Wang Peilun bian.  1963 1
Ml100 Zhen 1982 Ge3 : Wai guo yin yue qu ming ci dian / Zheng Xianquan bian ; Qian Renkang jiao.  1982 1
Ml101.C5 Zhon 1984 Ge3 : Zhongguo yin yue ci dian / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo "Zhongguo yin yue ci dian" bian ji bu bian.  1984 1
Ml101.C5 Zhon 1992 : Zhongguo yin yue ci dian. Xu bian / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo "Zhongguo yin yue ci dian" bian ji bu bian.  1992 1
Ml101.T28 Xue 2003 : Taiwan yin yue ci dian / Xue Zongming zhu.  2003 1
Ml1015.C5 Ge 1995 : Zhongguo qin xue yuan liu lun shu / zhu zuo zhe Ge Hancong.  1995 1
Ml1015.C5 Liu 2016 : Lu ming xian ge : Quzhou gu qin wen hua / Liu Guoqing, Zhang Tao bian zhu.  2016 1
Ml1015.C5 Qin 2010 : Qin xue lun ji : gu qin chuan cheng yu ren wen sheng tai / Liu Chuhua bian.  2010 1
Ml1015.C5 Qin 2016 : Qin shi wei liao / Cheng Zijin zhu bian.  2016 1
Ml1015.C5 Yi 2003 : Zhongguo gu qin yi shu / Yi Cunguo zhu.  2003 1
Ml1015.C5 Yi 2005 : Tai yin xiang sheng : Zhonghua gu qin wen hua / Yi Cunguo zhu.  2005 1
Ml1015.C5 Zhan 2005 : Gu qin / Zhang Huaying zhu.  2005 1
Ml102.O6 Wang 1995 : Ge ju ci dian / Wang Peilun zhu.  1999 1
Ml120.C5 Er 2005   2
Ml1251.C44 Zhou 2008 : Building musical ties : thirty years of the Hong Kong Chinese Orchestra / Chow Fan-fu ; [editor, Josephine Cheng] = Xue ni hong zhao pu yue yuan : Xianggang Zhong yue tuan san shi nian / Zhou Fanfu ; [bian ji Zheng Jinfen].  2008 1
Ml1251.H6 Xian 2008 : Hong Kong Chinese Orchestra 30th anniversary 1977-2007 / [chief editor, Josephine Cheng] = Xianggang Zhong yue tuan 30 zhou nian te kan / [zhu bian Zheng Jinfen].  2008 1
Ml128.I66 Zhan 2009 : Chuan tong qi yue yu yue zhong lun wen zong lu, 1990-2000 / Zhang Boyu, Gu Ya bian zhu.  2009 1
Ml160 Yu 2003 : Yin yue shi lun xin gao = Musicology / Yu Runyang zhu.  2003 1
Ml160 Zhu 2002 : Xi fang yin yue shi / Zhu Qiuhua zhu.  2002 1
Ml168.A7 Yama 2001 : Arisutokusenosu harumonia genron no kenkyū / Yamamoto Tatsurō cho.  2001 1
Ml1700 Qian 2003 : Ge ju gai lun = An introduction to opera / Qian Yuan, Lin Hua zhu.  2003 1
Ml1751 Bai 2004 : Mu dan huan hun / Bai Xianyong bian zhu.  2004 1
Ml1751.C4 Jing 1980 : Jing ju chang qiang / Zhongguo xi qu yan jiu yuan suo bian ; Zhang Yuci, Wu Chunli xuan ji.  1982 1
Ml1751.C4 Kong 2016 : Xi qu : gu ren xie xi de na xie shi / Kong Xuyou, Li Yujin bian zhu.  2016 1
Ml1751.C4 Lu 1994 : Yue qu ge tan hua cang sang / Lu Jin zhu.  1994 1
Ml1751.C4 Pan 1992   2
Ml1751.C4 Su 1989 : Jing ju er bai nian gai guan / Su Yi zhu.  1989 1
Ml1751.S5 Deve 2013 : The development of Cantonese opera in Singapore / editors, Tan Ooh Chye, Chew Chon Yan.  2013 1
Ml197 Masu 2005 : Ongaku miraikei : Dejitaru jidai no ongaku bunka no yukue / Masuda Satoshi ; Taniguchi Fumikazu.  2005 1
Ml240 Dunw 1968 : Ongaku bunkashi; ongaku to Yōroppa seishin, Wirufuriddo Danweru [cho] Murata Takeo, Watanabe Gakuji, Yoshida Hiroko yaku.  1968 1
Ml2500 Xue 2002 : Ge qu fan yi tan suo yu shi jian = Gequfanyi tansuo yu shijian / Xue Fan zhu.  2002 1
Ml2551.C5 Qian 2001 : Xue tang yue ge kao yuan / Qian Renkang zhu.  2001 1
Ml2951.C6 Tian 2005 : Fo jiao, Jidu zong jiao, shao shu min zu zong jiao yin yue / Tian Qing bian zhu.  2005 1
Ml3197 Hu 2008 Gd19 : Dang dai Zheng yi yu Quan zhen dao yue yan jiu / Hu Jun zhu.  2008 1
Ml3197 Pu 2004 : Dao yue tong lun / Pu Hengqiang zhu.  2004 1
Ml3197 Shan 2006 Gd19 : Shanghai dao jiao yin yue ji cheng. Di 1 juan / Chen Liansheng zhu bian.  2006 1
Ml3197 Shi 2005 : Dao jiao yin yue / Shi Xinmin bian zhu.  2005 1
Ml3197 Yang 2000 : Yunnan Yao zu dao jiao ke yi yin yue / Yang Minkang, Yang Xiaodong zhu ; Zhongguo chuan tong yi shi yin yue yan jiu ji hua bian.  2000 1
Ml3197 Zhan 2014 Gd19 : Yunnan Sheng Gejiu Shi Datun Zhen dong jing hui diao cha yan jiu / Zhang Boyu zhu.  2014 1
Ml330.5 Ishi 2005 : Modanizumu hensōkyoku : Higashi Ajia no kin-gendai ongakushi / Ishida Kazushi.  2005 1
Ml336 Cai 2003 : Zhongguo yin yue mei xue shi (xiu ding ban) / Cai Zhongde zhu.  2003 1
Ml336 Guyu 2015 : "Gu yue jing zhuan" tong shi = Guyuejingzhuan tongshi / Wang Shuxuan jiao zhu.  2015 1
Ml336 Hu 1991 : Zhongguo de li yue feng jing : Hu Lancheng zuo pin.  1991 1
Ml336 Li 2012 : Li fu yue xing : liang Han zhong gu zhi yue yu li yue wen hua tu kao / Li Rongyou deng zhu.  2012 1
Ml336 Liu 1998   2
Ml336 Qin 1998 : Zhongguo yin yue shi / Qin Xu bian zhu.  1998 1
Ml336 Shen 1982 : Zhongguo yin yue shi gang yao / Shen Zhibai zhu.  1982 1
Ml336 Wang 1984 : Zhongguo jin xian dai yin yue shi / Wang Yuhe zhu.  1984 1
Ml336 Wang 2012 : Zhongguo jin xian dai yin yue shi : 1840-2000 = Zhongguo jinxiandai yinyueshi / Wang Yuhe bian zhu.  2012 1
Ml336 Wu 1997 : Zhongguo gu dai yin yue / Wu Guodong.  1997 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next