My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ml3746 Tong 2003 : Tong zu da ge yan jiu wu shi nian = Tongzu dage yanjiu wushinian / zhu bian Zhang Zhongxiao, Yang Fanggang.  2003 1
Ml3746 Wang 2013 Gd19 : Yu gu zu yin yue wen hua yan jiu = Yuguzu yinyue wenhua yanjiu/ Wang Cai bian zhu.  2013 1
Ml3746 Wogu 2016 : Wo guo shao shu min zu yin yue zi yuan de bao hu yu kai fa yan jiu = A study on the protection and development of ethnic minorities'musical resources in China / Fan Zuyin deng zhu.  2016 1
Ml3746 Yang 1988 : Yu yan yu yin yue / Yang Yinliu zhu.  1988 1
Ml3746 Zhon 1989   3
Ml3746 Zhon 2014 Gd19   2
Ml3746 Zhou 2003 : Zhongguo chuan tong min ge yi shu = Zhong Guo chuantong minge yishu / Zhou Yun zhu.  2003 1
Ml3746.1 Zhon 2008 : Hong ye man shan shi : Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui di shi yi jie nian hui ji shao shu min zu yin yue chuang xin jiao yu yan tao hui lun ji / Bao Daerhan zhu bian.  2009 1
Ml3746.2 Ming 2009 : Ming dai min ge ji / Zhou Yubo, Chen Shulu bian.  2009 1
Ml3746.7 Zhon 2008   2
Ml3746.7 Zhon 2009   4
Ml3746.7 Zhon 2011 : Zhongguo qu yi zhi. Shanxi juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Shanxi juan" bian ji wei yuan hui.  2011 1
Ml3746.7.F8 Zhon 2006 : Zhongguo qu yi zhi. Fujian juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Fujian juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
Ml3746.7.G36 Zhon 2008 : Zhongguo qu yi zhi. Gansu juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Gansu juan" bian ji wei yuan hui.  2008 1
Ml3746.7.G83 Feng 2006 : Yue ge : Ling nan ben tu ge yue wen hua lun / Feng Mingxiang zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2006 1
Ml3746.7.G84 Cen 2016 : Guangxi min ge tu zhi / Cen Xuegui zhu.  2016 1
Ml3746.7.G85 Gao 2010 Gd19 : Wuling tu feng / Gao Yingzhi bian zhu.  2010 1
Ml3746.7.G85 Hu 2010 Gd19 : Wumeng gu yun / Hu Jiaxun bian zhu.  2010 1
Ml3746.7.G85 Li 2010 Gd19 : Hao hua zheng hong / Li Jichang bian zhu.  2010 1
Ml3746.7.G85 Tian 2005 : Tian lai zhi yin : Dong zu da ge / zhu bian Liu Yahu.  2005 1
Ml3746.7.G85 Wang 2010 Gd19 : Gui zhou shao shu min zu yin le wen hua ji cui, Miao zu pian, Qian ling ge fei / Zhang zhong xiao zhu bian ; wang cheng zu bian zhu ; gui zhou sheng yin le jia xie hui bian.  2010 1
Ml3746.7.G85 Wu 2008 : Dong zu yin yue = Music of Dong ethnic / Bai, Gengsheng zhu bian ; Wu Fan bian zhu.  2008 1
Ml3746.7.G85 Yang 2010 Gd19 : Lu sheng yue tan / Yang Fanggang bian zhu.  2010 1
Ml3746.7.G85 Zhan 2010 Gd19   2
Ml3746.7.G85 Zhon 2006 : Zhongguo qu yi zhi. Guizhou juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
Ml3746.7.H33 Zhon 2004 : Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang uan" bian ji wei yuan hui.  2004 1
Ml3746.7.I58 Bao 2013 : Menggu zu chang diao min ge / Bao Da'erhan, Wuyuntaoli zhu.  2013 1
Ml3746.7.J53 Zhen 2005 : Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.  2005 1
Ml3746.7.J554 Zhon 2005 : Zhongguo qu yi zhi. jilin juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Jilin juan" bian ji wei yuan hui.  2005 1
Ml3746.7.K9 Guiz 1989 : Guizhou shao shu min zu yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian.  1989 1
Ml3746.7.N56 Zhon 2008 : Zhongguo qu yi zhi. Ningxia juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  2008 1
Ml3746.7.S52 Zhon 2007 : Zhongguo qu yi zhi. Shanghai juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
Ml3746.7.T55 Zhon 2007 : Zhongguo qu yi zhi. Xizang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xizang juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
Ml3746.7.X56 Zhon 2009 : Zhongguo qu yi zhi. Xinjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
Ml3746.7.Y3 Chen 2010 : San Xia chuan tong min ge wen hua yan jiu / Chen Yujing zhu.  2010 1
Ml3746.7.Y8 He 2009 : Bingzhongluo Anu min ge = Folk songs of the Anung in Bingzhongluo / He Lin, Ding Aihua zhu.  2009 1
Ml3746.8.L533 Zhan 2015 : Chuan tong de bei hou : Liangshan Yi zu yin yue ren wen cai feng lu / Zhang Chengyu zhu.  2015 1
Ml3747 Jian 1991 : Taiwan Fu lao xi min ge de yuan yuan ji fa zhan / Jian Shangren zhu.  1991 1
Ml3747 Liu 1990 : Tai Min shao shu min zu de fu yin min ge : Taiwan di Amei zu yu Fujian di Yu zu / Liu Qian zhu.  1990 1
Ml3750 Niho 2004 : Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā kenkyū kiyo, Nihon dentō ongaku kenkyū.  2004- 1
Ml3799 Minz 1989   2
Ml3847 Jian 2007 Gd19 : Xian Qin yin yue mei xue si xiang lun gao / Jiang Kongyang zhu.  2007 1
Ml385 Cao 1959 : Zhongguo yin yue wu dao xi qu ren ming ci dian / Cao Chousheng bian.  1959 1
Ml3877 Zhan 1985 : Ru jia yue jiao si xiang yan jiu / Zhang Huihui zhu.  1985 1
Ml390 Lian : Xianggang zuo qu jia : san shi zhi jiu shi nian dai / Liang Maochun zhu.  1999 1
Ml390 Zhon 1981 : Zhongguo yin yue jia xiao zhuan / Zhongguo yin yue jia xie hui Sichuan fen hui bian ; [cha tu Liu Changjiu].  1981 1
Ml3916 Kura 2011 : Kurashikku ongaku / Wada Hirofumi hen.  2011 1
Ml3918.R63 Wata 2000 : Aidentiti no ongaku : media wakamono popyurā bunka / Watanabe Jun.  2000 1
Ml3920 Brig 2011 : Oitemo hito to shite ikiru : zenjinsei o takameru ongaku ryōhō / Bright Ruth; Oda Motoko; Ōmae Akihiko.  2011 1
Ml3920 Chao 2010   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next