My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ml3746.7.G85 Tian 2005 : Tian lai zhi yin : Dong zu da ge / zhu bian Liu Yahu.  2005 1
Ml3746.7.G85 Wang 2010 Gd19 : Gui zhou shao shu min zu yin le wen hua ji cui, Miao zu pian, Qian ling ge fei / Zhang zhong xiao zhu bian ; wang cheng zu bian zhu ; gui zhou sheng yin le jia xie hui bian.  2010 1
Ml3746.7.G85 Wu 2008 : Dong zu yin yue = Music of Dong ethnic / Bai, Gengsheng zhu bian ; Wu Fan bian zhu.  2008 1
Ml3746.7.G85 Yang 2010 Gd19 : Lu sheng yue tan / Yang Fanggang bian zhu.  2010 1
Ml3746.7.G85 Zhan 2010 Gd19   2
Ml3746.7.G85 Zhon 2006 : Zhongguo qu yi zhi. Guizhou juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
Ml3746.7.H33 Zhon 2004 : Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang uan" bian ji wei yuan hui.  2004 1
Ml3746.7.I58 Bao 2013 : Menggu zu chang diao min ge / Bao Da'erhan, Wuyuntaoli zhu.  2013 1
Ml3746.7.J53 Zhen 2005 : Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.  2005 1
Ml3746.7.J554 Zhon 2005 : Zhongguo qu yi zhi. jilin juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Jilin juan" bian ji wei yuan hui.  2005 1
Ml3746.7.K9 Guiz 1989 : Guizhou shao shu min zu yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian.  1989 1
Ml3746.7.N56 Zhon 2008 : Zhongguo qu yi zhi. Ningxia juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  2008 1
Ml3746.7.S52 Zhon 2007 : Zhongguo qu yi zhi. Shanghai juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
Ml3746.7.T55 Zhon 2007 : Zhongguo qu yi zhi. Xizang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xizang juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
Ml3746.7.X56 Zhon 2009 : Zhongguo qu yi zhi. Xinjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
Ml3746.7.Y3 Chen 2010 : San Xia chuan tong min ge wen hua yan jiu / Chen Yujing zhu.  2010 1
Ml3746.7.Y8 He 2009 : Bingzhongluo Anu min ge = Folk songs of the Anung in Bingzhongluo / He Lin, Ding Aihua zhu.  2009 1
Ml3746.8.L533 Zhan 2015 : Chuan tong de bei hou : Liangshan Yi zu yin yue ren wen cai feng lu / Zhang Chengyu zhu.  2015 1
Ml3747 Jian 1991 : Taiwan Fu lao xi min ge de yuan yuan ji fa zhan / Jian Shangren zhu.  1991 1
Ml3747 Liu 1990 : Tai Min shao shu min zu de fu yin min ge : Taiwan di Amei zu yu Fujian di Yu zu / Liu Qian zhu.  1990 1
Ml3750 Niho 2004 : Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā kenkyū kiyo, Nihon dentō ongaku kenkyū.  2004- 1
Ml3799 Minz 1989   2
Ml3847 Jian 2007 Gd19 : Xian Qin yin yue mei xue si xiang lun gao / Jiang Kongyang zhu.  2007 1
Ml385 Cao 1959 : Zhongguo yin yue wu dao xi qu ren ming ci dian / Cao Chousheng bian.  1959 1
Ml3877 Zhan 1985 : Ru jia yue jiao si xiang yan jiu / Zhang Huihui zhu.  1985 1
Ml390 Lian : Xianggang zuo qu jia : san shi zhi jiu shi nian dai / Liang Maochun zhu.  1999 1
Ml390 Zhon 1981 : Zhongguo yin yue jia xiao zhuan / Zhongguo yin yue jia xie hui Sichuan fen hui bian ; [cha tu Liu Changjiu].  1981 1
Ml3916 Kura 2011 : Kurashikku ongaku / Wada Hirofumi hen.  2011 1
Ml3918.R63 Wata 2000 : Aidentiti no ongaku : media wakamono popyurā bunka / Watanabe Jun.  2000 1
Ml3920 Brig 2011 : Oitemo hito to shite ikiru : zenjinsei o takameru ongaku ryōhō / Bright Ruth; Oda Motoko; Ōmae Akihiko.  2011 1
Ml3920 Chao 2010   2
Ml3930.M9 Mash 1993 : Mōtsuaruto / Mashino Susumu cho.  1993 1
Ml394 Rokk 1992 : Rokku za baiogurafī = Rock the biography.  1992 1
Ml397 Aosa 1991 : Meipianisuto no sekai / Aosawa Tadao.  1991 1
Ml40 Aoda 1958 : Aodaliya yin yue wu dao yi shu jia dai biao tuan fang hua yan chu / Zhongguo yan chu jing li gong si zhu ban.  1958 1
Ml400 Mats 1984 : Rūju no dengon / Matsutōya Yumi.  1984 1
Ml410 Zhen 2002 : Taiwan ge yao lian pu / Zheng Henglong, Guo Lijuan zhu.  2002 1
Ml410.H62 Helu 1997 : He Lüting : dang dai Zhongguo wen hua ming ren zhuan ji hua ce / [xu wen Wu Zuqiang ; zhuan wen He Yiqiu ; bian zuan Fan Daming].  1997 1
Ml410.M9 Moza 2016 : Wo shi ni de Mozhate : Mozhate shu xin ji / (Ao) Woerfugang Mozhate zhu ; Qian Renkang yi ; Yang Jun bian xuan.  2016 1
Ml410.N594 Nie 2004 : Nie Er ri ji.  2004 1
Ml410.N594 Shi 1982 : Nie Er zhuan lüe / Shi Junliang bian zhu.  1982 1
Ml410.N594 Wang 1992 : Nie Er zhuan = Nieerzhuan / Wang Yizhi zhu.  1992 1
Ml410.Z46 Lai 2013 Gd19 : Lai ting ge ba! Dang Tai yu lao ge yu shang hei jiao chang pian / Wang Wencui zong bian ji.  2013 1
Ml410.Z46 Shen 2013 Gd19 : Bao dao hui xiang qu : Zhou Lanping yu Si hai chang pian = Musical recollection in Formosa : the legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records / Shen Dong zhu bian.  2013 1
Ml417.F65 Yufu 1984 : Yu Fu Cong tan yin yue / [bian ji Ai Yu].  1984 1
Ml417.H46 Hemm 2001 : Fujiko Hemingu unmei no chikara / [chosha Fujiko Hemingu] = Die Macht des Schicksals / Ingrid Fujiko v. Georgii-Hemming.  2001 1
Ml417.L28 Lang 2008 : Lang Lang, qian li zhi xing : wo de gu shi = Journey of a thousand miles : my story / Lang Lang zhu ; Dawei Lizi wen zi xie zhu ; Li ling yi.  2008 1
Ml419.X53 Guo 2009 Gd19 : Ren min yin yue jia : Xian Xinghai / Guo Bingru zhu.  2009 1
Ml420.A326 Ai 2014 Gd19 : Zheng zha = Struggle / Ai jing.  2014 1
Ml420.C45 Shim 2007 : Zhang Guorong de shi guang / Zhimo Qiansui zhu ; Qin Jing yi.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next