My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
N7343.3 Yong 2010 : Yong yuan de Chang'an : Shanxi li shi bo wu guan guan cang Tang dai wen wu jing pin / Dalian xian dai bo wu guan, Shanxi li shi bo wu guan bian.  2010 1
N7343.4 Faxi 2015 : Fa xian Qidan : Liao dai wen wu jing hua zhan / Tianjin bo wu guan bian.  2015 1
N7343.4 Song 2017 : "Song dai de shi jue jing xiang yu li shi qing jing" hui yi shi lu / Li Song zhu bian.  2017 1
N7343.5 Clun 2016 : Fan ping : Ming dai Zhongguo de huang jia yi shu yu quan li / Kelüge zhu, Huang Xiaojuan yi = Screen of kings : royal art and power in Ming China / Craig Clunas.  2016 1
N7343.5 Li 2014 : Zhongguo mei shu shi. Ming Qing zhi jin dai = History of Chinese art. From the Ming to 20th century / Shan Guoqiang zhu bian.  2014 1
N7343.5 Ming 2012 : Ming Yongle Xuande wen wu tu dian / Gu gong bo wu yuan bian = Splendors from the Yongle and Xuande reigns of China's Ming dynasty / compiled by the Palace museum.  2012 1
N7343.5 Shen 2008 : Sheng shi hua zhang : Zhongguo, 1662-1795 / Li Ji zhu bian ; Gu gong bo wu yuan bian.  2008 1
N7343.5 Zhi 2004 Gd19 : Zhi shui ru zhi tian xia : Yuan cang he gong dang ji he gong tu zhan / wen zi zhuan shu Lin Tianren = Administering rivers is like governing a state : a special exhibition of river engineering plans and related archival materials from the Ch'ing dynasty.  2004 1
N7344 Zhon 1990 Qc5 : Zhongguo mei shu guan cang pin xuan ji : 1949-1984. Ban hua bian.  1990 1
N7345 Erli 2007 : 2007 Beijing 798 yi shu jie = 2007 Beijing 798 Art Festival / [zhu bian Zhu Qi].  2007 1
N7345 Lu 1992 : Zhongguo xian dai yi shu shi / Lü Peng, Yi Dan.  1992 1
N7345 Lu 2000 : Zhongguo dang dai yi shu shi, 1990-1999 = 90's Art China / Lu Peng zhu.  2000 1
N7345 Lu 2010 : Zhongguo dang dai yi shu de li shi jin cheng yu shi chang hua qu shi / Lü Peng zhu.  2010 1
N7345 Lu 2013 : Zhongguo dang dai yi shu shi, 1978-1999 = The history of Chinese contemporary art / Lu Hong zhu.  2013 1
N7345 Lu 2014 : Wen ge yu hou wen ge mei shu, 1966̃1978 / Lu Hong zhu.  2014 1
N7345 Meis 2008   2
N7345 Quia 2000 : Qiang / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui].  2000 1
N7345 Shen 2006 : Lao hua xin chuan : lao xuan chuan hua de shou cang tou zi / Shen Hong zhu.  2006 1
N7345 Sull 2013   2
N7345 Wang 1989 : Zhongguo mei shu shi / Wang Xun zhu.  1989 1
N7345 Wu 2016 : Guan yu zhan lan de zhan lan : 90 nian dai de shi yan yi shu zhan shi / Wu Hong zhu = An exhibition about exhibitions displaying experimental art in the 1990s / Wu Hung.  2016 1
N7345 Xian 2009 : Xian dai xing yu chou xiang / Gao Minglu, Zhao Xun zhu bian.  2009 1
N7345 Yin 2002 : Hou niang zhu yi : jin guan Zhongguo dang dai wen hua yu mei shu = Post-motherism/stepmotherism : a close look at contemporary Chinese culture and art / Yin Jinan zhu.  2002 1
N7345 Zhon 1949-1989 Ge3 : Zhongguo mei shu nian jian / Zhongguo mei shu guan bian = Annual of Chinese art / edited by China Art Gallery.  1993- 1
N7345 Zhon 1997 : Zhongguo zhi meng : '97 Zhongguo dang dai yi shu : shi jian 1997.10.31-1997.11.2 : di dian Beijing Yan huang yi shu guan = Dream of China : '97 Chinese contemporary art : Time Oct,31,1997-Nov,2,1997 : add Yan Huang Art Museum.  1997 1
N7345 Zhou 1958 : Wen yi zhan xian shang de yi chang da bian lun / Zhou Yang deng zhu.  1958 1
N7345 Zou 2002 : Xin Zhongguo mei shu shi, 1949-2000 = A history of Chinese fine arts, 1949-2000 / Zou Yuejin zhu.  2002 1
N7345.5.B45 Li 2005 : Xian chang : 798 yi shu qu shi lu / Li Jiuju, Huang Wenya bian zhu.  2005 1
N7345.5.S66 Chen 2013 : Songzhuang feng : Zhongguo yi shu chuang xin di yi xian chang guan cha = Crazy of Song-zhuang China / Chen Xiaofeng zhu.  2013 1
N7345.6 Ai 2010 : Ci shi ci di / Ai Weiwei = Time and place / Ai Weiwei.  2010 1
N7345.6 Dang 2011 : Dang dai Zhongguo xin si lu : yi shu yu mei xue de pi pan sheng yin / Yuege Hubo (Jörg Huber), Zhao Chuan bian zhu.  2011 1
N7345.6 Hu 2011 Gd19 : Liang an shi ye : Da lu dang dai yi shu shi chang tai shi / Hu Yixun zhu.  2011 1
N7345.6 Lu 2014 : Zhongguo dang dai yi shu shi : 2000-2010 = Contemporary art in 21st century China / Lü Peng zhu.  2014 1
N7345.6 Qin 2018 : Dang dai yi shu yu Song zhuang de san chong jie du = Three interpretations of contemporary art and Songzhuang / Qin Yi zhu.  2018 1
N7345.6 Wang 2013 Gd19 : Yi shu de min zhu / Wang Chunchen zhu.  2013 1
N7346.D86 Zhao 2018 : Dunhuang yi shu shi jiang = Ten lectures on Dunhuang art / Zhao Shengliang zhu.  2017 1
N7346.G36 Gans 2008 : Gansu Si chou zhi lu wen ming = Civilization along the Silk road within Gansu / Gansu Sheng bo wu guan bian.  2008 1
N7346.G89 Yuan 1999 : Yuanzhou gu mu ji cheng / Ningxia Huizu Zizhiqu Guyuan bo wu guan, Zhong Ri Yuanzhou lian he kao gu dui bian.  1999 1
N7346.H4 Yan 2008 : Yan Zhao guo bao = National treasures of Hebei Province / Hebei Sheng bo wu guan bian ; [zhu bian Gu Tongwei].  2008 1
N7346.H86 Huna 2003 : Hunan Sheng bo wu guan wen wu jing cui = The catalogue treasures from the Hunan Provincial Museum / Hunan Sheng bo wu guan bian ; [zhu bian Chen Jianming].  2003 1
N7346.H86 Huna 2003 Gd19   4
N7346.I56 Cao 2000 : Cao yuan gui bao, Nei Menggu wen wu kao gu jing pin = Treasures on grassland, archaeological finds from the Inner Mongolia Autonomous Region / [Shanghai bo wu guan bian ; zhu bian Chen Xiejun, Wang Qingzheng].  2000 1
N7346.J53 Lian 1998 : Wu Yue wen hua : Zhongguo de ling xiu yu Jiang nan shui xiang / zhu bian Liang Baiquan.  1998 1
N7346.J55 Jian 2007 : Jiangxi Sheng bo wu guan wen wu jing hua / Jiangxi Sheng bo wu guan bian zhu = Gems of the cultural relics in Museum of Jiangxi Province / compiled by Museum of Jiangxi Province.  2007 1
N7346.K36 He 1998 : He Long wen hua : lian jie gu dai Zhongguo yu shi jie di zou lang / zhu bian Li Yongliang.  1998 1
N7346.N564 Hela 2008 : Helan Shan que : Ningxia si chou zhi lu = The silk road in Ningxia / [zong bian ji Yang Chuntang ; Zhong wen bian ji He Yixing ; Ying wen bian ji Peng Qiyun].  2008 1
N7346.N67 Cong 2011 : Cong Zhong Ya dao Chang'an / Luo Hongcai zhu bian.  2011 1
N7346.S534 Sich 2014 : Sichuan bo wu yuan bai pin zhen shang / Xie Zhicheng zhu bian.  2014 1
N7346.T35 Taih 2014 : Taihu guan cang wen wu = TAIHU GUANCANG WENWU / Taihu Xian wen guan suo, Taihu Xian bo wu guan bian zhu.  2014 1
N7346.T5 Chai 2002 : Xizang yi shu kao gu / Chai Huanbo zhu.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next