My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
N7347.B35 Bais 2013 Gd19 : Baise wen wu zhen pin = Baise wenwu zhenpin / Huang Linzhen zhu bian.  2013 1
N7347.B45 Beij 2008   2
N7347.C45 Long 2014 Gd19 : Long teng Aohan : Nei Menggu long yuan bo wu guan wen wu jing cui / zhu bian Liu Jingjun, Huang Ningning ; zhi xing zhu bian Qiu Guobin.  2014 1
N7347.C56 Chen 2006 : Chengdu mei shu zhi : 1840-1999 = Chengdu art ambition / Zhang Yingchuan zhu bian ; Chengdu Shi wen hua ju, Chengdu hua yuan bian.  2006 1
N7347.G86 Cang 2015 : Cang bao ji cui : Guilin bo wu guan cang wen wu jing pin = Essence of treasures : Guilin Museum collection of cultural relics = Cangbao jicui : Guilin bowuguan cang wenwu jingpin / zhu bian Tang Chunsong ; fu zhu bian Wei Weineng [and three others].  2015 1
N7347.J56 Jini 2010 : Jining wen wu zhen pin = Treasures of cultural relics in Jining / Sun Meirong zhu bian ; Jining Shi wen wu ju bian.  2010 1
N7347.S48 Shan 2005 Gd19 : Shanghai mei shu zhi / zhu bian Xu Changming ; zhi xing zhu bian Huang Ke, Wu Jingze, Mao Ziliang ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui, "Shanghai mei shu zhi" bian zuan wei yuan bian.  2004 1
N7347.S48 Shan 2005 Ge3 : Shanghai mei shu nian biao / Wang Zhen bian.  2004 1
N7347.S8 Suzh 2009 : Suzhou bo wu guan cang chu tu wen wu / Suzhou bo wu guan bian zhu.  2009 1
N7347.T35 Taic 2007 Gd19 : Taicang wen wu jing hua / Taicang bo wu guan bian.  2007 1
N7347.W45 Wein 2013 : Weinan wen wu jing cui = The cream of Weinan relics / Weinan Shi wen wu bao hu kao gu yan jiu suo bian.  2013 1
N7347.W84 Bai 2015 : Bai nian xun zong : Jiang han guan bo wu guan guan cang wen wu ji cui = Traces of a century : a treasury collection of the cultural relics in Hankow customs house museum / Jiang han guan bo wu guan bian.  2015 1
N7347.X536 Xian 2002 : Xianyang wen wu jing hua = The cream of Xianyang relics / Shanxi Sheng Xianyang Shi wen wu ju bian.  2002 1
N7347.Y33 Qing 2010 : Qing feng ya yu jian : Ya'an wen wu jing cui = City of breeze and rain : gems of cultural relics in Ya'an / [Ya'an Shi bo wu guan, Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; zhu bian Wang Jiacong].  2010 1
N7347.Z45 Zhen 1997 : Zhenjiang wen wu jing hua / Zhenjiang bo wu guan bian zhu.  1997 1
N7348 Lin 1979 : Chuan deng : yi shu jia fang tan lu / Lin Qingxuan zhu.  1979 1
N7348 Qiao 2007 Ge3   2
N7348 Shen 1980 : Sheng huo zai xiang ni wei xiao / [Ren min ti yu chu ban she bian ji chu ban]  1980 1
N7348 Sign 1964   4
N7348 Yu 1981 Ge3   2
N7348 Zhon 1981   3
N7348 Zhon 1989 Ge3 : Zhongguo xian dai mei shu jia ren ming da ci dian = A great biographic dictionary of Chinese artists / zhu bian Lei Zhengmin ; fu zhu bian Wang Amin ; zhuan gao ren Wang Tianrong ... [et al.].  1989 1
N7348 Zhon 1993 Ge3 : Zhongguo dang dai yi shu jie ming ren lu / Zhongguo ming ren yan jiu yuan bian ; [Yi Tian, Ge De zhu bian].  1993- 1
N7349.8 Bai 2010 : Bai ju guo xi, shan dong shui xing : cong Liu Guosong dao xin mei ti yi shu / zhu ban Taibei Shi li mei shu guan = Time unfrozen : from Liu Kuo-Sung to new media art / organized by Taipei Fine Arts Museum.  2010 1
N7349.8 Fan 2004 Gd19 : Fan si : qi ling nian dai Taiwan mei shu fa zhan = Reflections of the seventies : Taiwan explores its own reality / [bian ji Liu Yongren, Yu Siying, Song Jianxing].  2004 1
N7349.8 Fei 2012 : Fei xing zhi xing : Taiwan chou xiang yi shu = Formless form : Taiwanese abstract art / [zhi xing bian ji: Liu Yongren]  2012 1
N7349.8 Feng 2002 : Feng shui, tu di xin tan kan zhu ti zhan = Feng-shuei, land and new exploration.  2002 1
N7349.8 Li 2005 Gd19 : Li yi jiu ling nian dai Taiwan mei shu fa zhan = The multiform nineties: Taiwan art branches out.  2005 1
N7349.8 Li 2013 Gd19 : Taiwan jin dai mei shu chuang shi ji : Ni Jianghuai, Chen Chengbo yu Huang Tushui jian zheng Taiwan shi / Li Qinxian zhu.  2013 1
N7349.8 Ni 1993 : Taiwan dang dai mei shu chu dan / Ni Zaiqin.  1993 1
N7349.8 Piao 2008 Gd19 : Piao liu dao yu = Floating Formosa / Luo Baozhu zhi xing bian ji.  2008 1
N7349.8 Qi 2007 : Qi jian xun hang : Taiwan dang dai yi shu xuan cui / [bian ji wei yuan Chen Wenling ... [et al.] ; bian ji Chen Shuling] = Artist navigators : selected writings on contemporary Taiwanese artists / [editorial board Chen Wen-ling ... [et al.] ; editor Shu-ling Chen].  2007 1
N7349.8 Sear 2011 : The search for the avant-garde : 1946-1969 = xun zhao qian wei de yin zi : 1946-1969 nian / [editorial board: Acquisition Department, TFAM].  2011 1
N7349.8 Shi 2013 Gd19 : Shi yu zhi fang : Taiwan dang dai yi shu / Wang Junjie zhu bian = Horizon realm : Taiwan contemporary art / chief editor, Wang Jun-Jieh.  2013 1
N7349.8 Taib 2010 Gd19 : Taibei mei shu jiang hui gu / [zhu bian Chen Shuling ; zhi xing bian ji Fang Ziyun ; zhu li bian ji Gan Pei] = Taipei Arts Award : a retrospective, 2001-09 / [chief editor Chen Shu-ling ; editor Fang Tzu-yun ; editor assistant Kan Pei].  2010 1
N7349.8 Taip 2013 Gd19   2
N7349.8 Taiw   15
N7349.8 Taiw 2009 : Taiwan mei shu jin dai hua li cheng : 1945 nian zhi qian = The modernization of Taiwanese art before 1945 / [bian ji: Taibei shi li mei shu guan dian zang zu].  2009 1
N7349.8 Taiw 2012 : Taiwan dang dai, wan gu yu jin = Time games : contemporary appropriations of the past / [zhi xing bian ji Yu Siying ; fan yi Han Bolong, Chen Jingwen].  2012 1
N7349.8 Taiw 2014 Gd19 : Taiwan bao dao : 2014 Taiwan mei shu shuang nian zhan yi shu lun tan lun wen ji = Yes, Taiwan : 2014 Taiwan Biennial : collected papers from the art forum / zhu ban dan wei, Guo li Taiwan mei shu guan ; zhu bian, Lin Mingxian.  2014 1
N7349.8 Taiw 2016 : Taiwan zhi zao, zhi zao Taiwan : Taibei Shi li mei shu guan dian cang zhan = Formosa in Formation : selected works from the Taipei Fine Arts Museum collection / bian ji Lin Yuchun, Li Weifen, Wang Beiyu, Li Jialin.  2016 1
N7349.8 Two 2014 : Taibei mei shu jiang = Taipei arts prize / zhu ban dan wei Taibei Shi zheng fu wen hua ju ; cheng ban dan wei Taibei Shi li mei shu guan.    1
N7349.8 Wein 2010 : Weinisi shuang nian zhan Taiwan guan hui gu 1995-2007 = Taiwan Pavilion at theVenice Biennale : a retrospective 1995-2007 / [zhu bian Chen Shuling ; zhi xing zhu bian Hu Huiru].  2010 1
N7349.8 Xiao 2013 Gd19 : Zhan hou Taiwan mei shu shi = History of fine art in postwar Taiwan / Xiao Qiongrui zhu.  2013 1
N7349.8 Yi 2011 Gd19 : Yi shu kuai di : wen hua jiu zai xiang zi li / [Wu Shiquan zhi xing bian ji]  2011 1
N7349.8 Zero 2007 : Taibei mei shu jiang = Taipei arts prize / zhu ban dan wei Taibei Shi zheng fu wen hua ju ; cheng ban dan wei Taibei Shi li mei shu guan.    1
N7349.8 Zhen 2013 Gd19 : Zhen zhen : dang dai chao chang jing yan = True illusion, illusory truth : contemporary art beyond ordinary experience / [Yu Siying bian ji]  2013 1
N7349.8 Zhon 1983 Gd19 : Zhonghua Minguo di shi jie quan guo mei shu zhan lan zhuan ji / Zhonghua Minguo Guo li Taiwan yi shu guan bian.  1983 1
N7349.8 Zhon 1988 Qc5 : Zhonghua min guo mei shu fa zhan zhan lan / Taiwan sheng li mei shu guan.  1988 1
N7349.8 Zhon 2015 : Zhong miao sheng feng : dong fang si wei zhi qing su / zhi xing bian ji: Liu Yongren  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next