My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na1543 Zhan 2002 : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Shanxi, Nei Meng'gu / Zhang Xuhuan, Peng Hai, Liu Zong lan zhu.  2002 1
Na1543 Zhan 2005 : Zhongguo gu jian zhu fen lei tu shuo / Zhang Yuhuan zhu.  2005 1
Na1543 Zhan 2017 : Zhongguo gu jian zhu ji suan ji zhi tu / Henan Sheng wen wu jian zhu bao hu yan jiu yuan bian ; Zhang Gaoling, Li Yinzhong zhu.  2017 1
Na1543 Zhao 1997 : Putuo shan gu jian zhu / Zhao Zhenwu, Ding Chengpu zhu.  1997 1
Na1543 Zhen 2002 : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Fujian, Jiangxi / Zheng Guozhen ... [et al.] bian zhu.  2002 1
Na1543 Zhon 1984 : Zhongguo gu dai jian zhu shi / Jian zhu ke xue yan jiu yuan jian zhu shi bian wei hui zu zhi bian xie ; Liu Dunzhen zhu bian.  1984 1
Na1543 Zhon 1993   10
Na1543 Zhon 1996 Ge3 : Zhongguo gu jian zhu shu yu ci dian / zhu bian Wang Xiaoqing ; fu zhu bian Wu Rui ... [et al.].  1996 1
Na1543 Zhon 1998 Ge3   5
Na1543 Zhon 1999 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 21, Zhai di jian zhu (2) (Nan fang Han zu) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 Ge3   2
Na1543 Zhon 1999 V.1 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 1, Gong dian jian zhu (1) (Beijing) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Yu Zhuoyun, Zhou Suqin].  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.10 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 10, Shu yuan jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2001 1
Na1543 Zhon 1999 V.11 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 11, Hui guan jian zhu, ci tang jian zhu / [Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian]  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.12 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 12, Fo jiao jian zhu (1) (Bei fang) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
Na1543 Zhon 1999 V.13 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 13, Fo jiao jian zhu (2) (Nan fang) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.14 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 14, Fo jiao jian zhu (3) (Zang chuan) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.15 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 15, Dao jiao jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Yang Songlin].  2002 1
Na1543 Zhon 1999 V.16 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 16, Yisilan jiao jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Lu Bingjie].  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.17 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 17, Huang jia yuan lin / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.18 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 18, Si jia yuan lin / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.19 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 19, Feng jing jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
Na1543 Zhon 1999 V.20 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 20, Zhai di jian zhu (1) (Bei fang Han zu) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.22 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 22, Zhai di jian zhu (3)(Bei fang shao shu min zu) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.23 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 23, Zhai di jian zhu (四) (Nan fang shao shu min zu) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.24 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 24, Jian zhu zhuang xiu yu zhuang shi / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.3 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 3. Gong dian jian zhu (3)(Shenyang) / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Na1543 Zhon 1999 V.4 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 4, Gu dai cheng zhen / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Tang Daolie, Ren Yunying].  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.5 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 5, Qiao liang, shui li jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Pan Hongxuan].  2001 1
Na1543 Zhon 1999 V.6 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 6, Yuan dai qian ling mu jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
Na1543 Zhon 1999 V.8 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 8, Qing dai ling mu jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan zhu bian Wang Qiheng].  2003 1
Na1543 Zhon 1999 V.9 : Zhongguo jian zhu yi shu quan ji. 9, Tan miao jian zhu / Zhongguo jian zhu yi shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
Na1543 Zhon 2001   4
Na1543 Zhon 2002   3
Na1543 Zhon 2003 : Zhongguo gu jian zhu zhi lü / Yang Yongsheng zhu bian.  2003 1
Na1543 Zhon 2004 : Zhongguo min zu jian zhu lun wen ji / Zhongguo min zu jian zhu yan jiu hui.  2004 1
Na1543 Zhon 2005   5
Na1543 Zhon 2008 : Zhongguo min zu jian zu yan jiu / Zhongguo min zu jian zu yan jiu hui bian.  2008 1
Na1543 Zhon 2012 : Zhongguo gu dai jian zhu zhan / Beijing gu dai jian zhu bo wu guan bian zhu ; Xie Lihong zhu bian.  2012 1
Na1543 Zhu 2003 : Zhongguo jian zhu yu zhuang shi yi shu / Zhu Xiaoping, Zhu Dan zhu.  2003 1
Na1543 Zhua 1989 : Gu jian chun qiu / Zhuang Yuguang bian zhu ; Xu Shangzhi, Liu Yuqing shen jiao.  1989 1
Na1543.2 Gong 2012 : Jian zhu kao gu lu / Gong Liang zhu.  2012 1
Na1543.2 Yang 2008 : Yang Hongxun jian zhu kao gu xue lun wen ji / Yang Hongxun zhu.  2008 1
Na1543.23 Chen 2013 Gd19 : Han feng jian zhu de quan shi yu chong gou = Han style architecture / Cheng Zude, Wang Jie zhu.  2013 1
Na1543.23 Zhon 2013 : Zhongguo gu dai jian zhu wen xian ji yao. Xian Qin - Wu dai / Cheng Guozheng bian zhu ; Lu Bingjie zhu shen..  2013 1
Na1543.3 He 2015 : Changzhi Tang wu dai jian zhu xin kao = New research on Tang and five dynasties buildings in Changzhi / Changzhi Shi wen wu lü you ju zhu bian ; He Dalong zhu.  2015 1
Na1543.4 Chai 2006 : Zhongguo gu dai jian zhu : Hongdong Guang sheng si / Chai Zejun, Ren Yimin zhu.  2006 1
Na1543.4 Chen 2015 : Tou jing zhong de Song dai jian zhu = Interpretation of the architecture of Song of dynasty / Chen Jun zhu.  2015 1
Na1543.4 Chen 2016 : Xi Xia jian zhu yan jiu = A architecture research of Xixia / Chen Yuning, Tang Xiaofang, Lei Runze zhu.  2016 1
Na1543.4 Fu 2011 : Song hua zhong di Nan Song jian zhu / Fu Boxing zhu.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next