My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na1547.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhong shi jian zhu zhi tu yu ce hui / Beijing jian zhu da xue gu jian zhu xue yuan zu zhi bian xie ; Li Wu zhu bian.  2013 1
Na1547.D337 Yunn 1994 : Yunnan Dali Bai zu jian zhu / Dali Baizu Zizhizhou cheng jian ju, Yunnan gong xue yuan jian zhu xi bian zhu.  1994 1
Na1547.D34 Dali 2003 : Dalian lao jian zhu = Dairen furui kenchiku = Old buildings in Dalian / [zhu bian Song Zengbin].  2003 1
Na1547.D34 Lu 2003 : Dalian lao fang zi / she ying Lü Tongju = Old architecture of Dalian / photographer Lu Tongju = Dairen furui tatemono / satsuei Ryo Dōkyo.  2003 1
Na1547.D34 Zhon 1995 : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Dalian pian / zhu bian Sui Qingxi ... [et al.].  1995 1
Na1547.D35 Hu 2016 : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
Na1547.F85 Hie 2016 : Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu / Xie Hongquan zhu.  2016 1
Na1547.G8 Zi 2013 Gd19 : Zi ren shen mo : Ling nan li shi jian zhu ce hui tu xuan ji / Cheng Jianjun zhu bian.  2013 1
Na1547.G83 Lu 2014 Gd19 : Gui zhu hua zhang = Guanxi li syi jian zhu yi cun / Lu Wei bian zhu.  2014 1
Na1547.G83 Wu 2000 : Guangzhou jian zhu / Zhu Xiaodan zhu bian ; Wu Qingzhou zhu.  2000 1
Na1547.H27 Zhon 1992 : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Ha'erbin pian / zhu bian Hou Youbin ... [et al.]  1992 1
Na1547.H35 Wan 2013 : Wan ke Liangzhu wen hua cun = Vanke Liangzhu new town / gong zhu Wan ke qi ye gu fen you xian gong si ; zhu bian Qiaoben Chun.  2013 1
Na1547.H35 Zhon : Zhongguo cheng shi zhu zhai fa zhan bao gao.    1
Na1547.H364 Hang 2004 : Hangzhou de gu jian zhu = Hangzhou de gu jianzhu / zhu bian Ma Shiyong.  2004 1
Na1547.H6 Ce 1999   2
Na1547.H6 Jian 2013 : Zhu jue : yue du Xianggang jian zhu = Arch, touch / Jianzhuyouren zhu, she ; Chen Runzhi she.  2013 1
Na1547.H6 Zhen 2013 : Xiao shi zhong de cheng shi jian zhu : Xianggang li shi tu xiang jing xuan, 1880s-1990s = Vanishing architecture : selected images of Hong Kong 1880s-1990s / Zheng Baohong bian zhu ; Zhang Shunguang, Tong Baoming, Tang Zhuomin, Wu Yujie, Chen Liming he bian.  2013 1
Na1547.H6 Zhon 1989 : Ting de xi cheng : jian zhu wen hua lun ji / Zhong Huanan zhu.  1989 1
Na1547.H83 Zhon 2002 Qc5 : Zhongguo Hui pai jian zhu / Fan Yanbing zhu bian.  2002 1
Na1547.H836 Zhao 2008 : Fa xian Huizhou jian zhu / Zhao Yan, Zhang Yang zhu.  2008 1
Na1547.J534 Li 2011 Gd19 : Xinye Cun / Li Qiuxiang, Chen Zhihua zhu.  2011 1
Na1547.J536 Jian 2017 : Jiangzi cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Gyantse / Jiang Yongping, Shen Fang zhu.  2017 1
Na1547.J536 Luo 2013 : Xia kou gu zhen / Luo Deyin zhu.  2013 1
Na1547.J54 Xue 2018 : Zhangbi gu bao / Xue Linping, Guo Huazhan, Li Guoli zhu.  2018 1
Na1547.J55 Zhan 2001 : Tu shuo Jinan lao jian zhu. Jin dai juan / Zhang Runwu, Xue Li zhuan zhu she ying = Tushuojinanlaojianzhu.  2001 1
Na1547.J56 Lu 2017 : Jincheng er xian miao xiao mu zuo zhang kan diao cha yan jiu bao gao / Lü Zhou, Zheng Yu, Jiang Zheng zhu.  2017 1
Na1547.J56 Zhan 2007 : Tu shuo Jinan lao jian zhu. Gu dai juan / Zhang Runwu, Xue Li, Zhang Jing zhuan zhu / she ying.  2007 1
Na1547.J564 Lin 2018 : Shaanxi gu jian zhu ce hui tu ji. Jingyang Sanyuan / Lin Yuan, Yue Yanmin zhu = Shaanxi historic buildings measured and drawn. Jingyang & Sanyuan / Lin Yuan, Yue Yanmin.  2018 1
Na1547.J565 Cao 2010 : Jinjiang gu jian zhu / Cao Chunping zhu.  2010 1
Na1547.K35 Zhan 2008 : Liang Song Kaifeng Lin'an huang cheng gong yuan yan jiu / Zhang Jing zhu.  2008 1
Na1547.L45 Jian 1994 : Xizang Budala gong xiu shan gong cheng bao gao / Xizang Budala gong xiu shan gong cheng shi gong ban gong shi, Zhongguo wen wu yan jiu suo ; Jiang Huaiying, Gasu Pengcuolangjie, Wang Mingxing bian zhu.  1994 1
Na1547.L45 Jian 1996   2
Na1547.L45 Jiao 2017 : Lasa cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Lhasa / Jiao Zi yun, Ou Lei zhu.  2017 1
Na1547.L45 Lars 2005 : Lasa li shi cheng shi di tu ji : chuan tong Xizang jian zhu yu cheng shi jing guan = Lha-saʼi sa bkra phyogs bsgrigs : Bod kyi srol rgyun ar skrun daṅ groṅ khyer gyi rnam pa / Knud Larsen, Amund Sinding-Larsen zhu ; Li Ge (Zhong wen), Muya Qujijiancai (Zang wen) yi.  2005 1
Na1547.L45 Lasa 2005 : Lasa jian zhu wen hua yi chan / Wang Yongping zhu bian.  2005 1
Na1547.L45 Xiza 2008   2
Na1547.L86 Luoy 2015   2
Na1547.N3 Nanj 2001 : Nanjing Minguo jian zhu / zhu bian Lu Haiming, Yang Xinhua ; fu zhu bian Pu Xiaonan.  2001 1
Na1547.N3 Yang 2016   2
Na1547.N36 Nanj 1995 : Nanjing de jian zhu / Pan Guxi zhu bian.  1995 1
Na1547.N36 Nanj 2000 : Nanjing Minguo jian zhu yi shu = Nanjing architecture of the Republic of China / Zhang Yan zhu bian ; Wang Hongjun fu zhu bian.  2000 1
Na1547.N36 Nanj 2001 : Nanjing Ming Qing jian zhu / zhu bian Yang Xinhua, Lu Haiming.  2001 1
Na1547.N36 Zhon 1992 : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Nanjing pian / zhu bian Liu Xianjue ... [et al.]  1992 1
Na1547.N365 Chao 2014 Gd19 : Chao tian gong gu jian zhu qun xiu shan bao gao / Nanjing Shi bo wu guan bian.  2014 1
Na1547.N366 Tush 2015 : Tu shuo Nanning Shi jin xian dai jing dian li shi jian zhu / Rong Haishan, Tao Xiaolan zhu bian ; Nanning Shi cheng xiang gui hua she ji yan jiu yuan zu zhi bian xie.  2015 1
Na1547.P4 Wang 2005 : Cheng ji : kan bu jian de Beijing cheng = The record of Beijing / Wang Jun zhu.  2005 1
Na1547.P4 Zhan 2004 : Ju bu de yi wei : Zi jin cheng jian zhu ju bu jie xi = Architectural details in the Forbidden City / Zhang Shuxian, Hai Jun zhu.  2004 1
Na1547.P4 Ziji 1995 : Zijincheng jian zhu yan jiu yu bao hu : Gu gong bo wu yuan jian yuan 70 zhou nian hui gu / gu wen Shan Shiyuan ; zhu bian Yu Zhuoyun ; fu zhu bian Wei Wanzao, Zheng Lianxing.  1995 1
Na1547.P6 Beij 2002 : Beijing Shi da jian zhu she ji / Beijing shi gui hua wei yuan hui.  2002 1
Na1547.P6 Beij 2005 : Beijing zhong zhou xian jian zhu shi ce tu dian : Gu gong qian chao, Zuo zu you she, Zhong gu lou / Beijing Shi jian zhu she ji yan jiu yuan "Jian zhu chuang zuo" za zhi she zhu bian.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next