My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na1549.8 Li 2003 : Taiwan gu jian zhu tu jie shi dian / Li Qianlang zhu ; Taiwan guan bian ji zhi zuo.  2003 1
Na1549.8 Li 2005   2
Na1549.8 Li 2008 : Taiwan jian zhu shi / Li Qianlang zhu.  2008 1
Na1549.8 Li 2014 Gd19 : Bai nian gu ji cang sang : Taiwan jian zhu bao cun ji shi / Li Qianlang zhu.  2014 1
Na1549.8 Liu 2006 : Duo yuan xin rui de Taiwan jian zhu / Liu Ruiru zhu ; [zhi xing zhu bian: Wang Tingmei]  2006 1
Na1549.8 Mei 2004 Gd19 : Mei jing chuan fang : Dajia Dingdian Liang zhai rui lian tang chuan tong jian zhu xiu fu huo zai li yong yan jiu ji hua / Li Qianlang, Zheng Biying deng zhu.  2013 1
Na1549.8 Nian 2003 : Nian jun cheng shi : Taiwan xian dai jian zhu de ben ti xing = Myxomycity : the prime of Taiwan contemporary architecture / zuo zhe Cheng Shaozhengtao ... [et al.]  2003 1
Na1549.8 Okei 2010 : Zusetsu Taiwan toshi monogatari : Taipei Taichū Tainan Takao / Ō Keikun; Nimura Satoru; Gotō Osamu kanshu.  2010 1
Na1549.8 Wenj 2004 : Liu zhuan zhong : Taiwan jian zhu zhi mei : Wen jian hui 2004 Taiwan jian zhu zhan = Flowing : building Taiwan the beautiful : 2004 Architecture Exhibition-Taiwan / [bian ji zhi zuo Mei zhao wen hua shi ye gu fen you xian gong si Dialogue jian zhu za zhi ; zhuan wen lun shu Wang Mingheng ... [et al.]].  c2004 1
Na1549.8 Xu 2008 Gd19 : Cu guang yu shi yi : Taiwan zhan hou di yi dai jian zhu / Xu Mingsong, Wang Junxiong zhu ; Xu Mingsong bian = Rustic & poetic : an emerging generation of architecture in postwar Taiwan / Ming-song Shyu, Chun-hsiung Wang.  2008 1
Na1549.83.C44 Jian 2003 : Jian zhu zhi xin : Chen Qikuan yu Dong hai jian zhu = The mind of architecture / [bian zhe Chen Geli ; Dong hai da xue jian zhu xi bian].  2003 1
Na1549.83.W364 Xu 2012 Gd19 : Jing mo de guang, di yin de feng : Wang Dahong xian sheng / Xu Mingsong, Ni Anyu wen.  2012 1
Na1549.B843 Bu 1999 : Bu Zhengwei / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.C45 Zhan 1994 : Wo de jian zhu chuang zuo dao lu.  1994 1
Na1549.C45 Zhan 2011 : Zhang Bo : Wo de jian zhu chuang zuo dao lu / Yang Yongsheng bian.  2011 1
Na1549.C46 Zhan 1997 : Fei chang jian zhu / Zhang Yonghe zhu.  1997 1
Na1549.C49 Chen 1997 : Cheng Taining = Cheng Taining / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1997 1
Na1549.C5 Lou 2013 Gd19 : Chen Zhi : shi ji ren sheng / Lou Chenghao, Tao Yijun zhu.  2013 1
Na1549.D344 Dai 1999 : Dai Fudong. Wu Lusheng / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.D35 Dai 1999 : Dai Zhizhong = Contemporary Chinese Architects. Dai Zhizhong / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.D35 Dai 2000 : Dang dai Zhongguo jian zhu da shi : Dai Nianci = Contemporary Chinese master architects : Dai Nian Ci / zhu bian Zhang Zugang ; fu zhu bian Huang Jiusong, Liu Fushun, Shen Zhizhen.  2000 1
Na1549.F46 Jian 2003 : Jian zhu ren sheng : Feng Jizhong fang tan lu / Tong ji da xue jian zhu yu cheng shi gui hua xue yuan bian.  2003 1
Na1549.G Jian 2009 : Jian zhu shi Gong Deshun / Zhang Zugang, Zhongguo jian zhu she ji yan jiu yuan.  2009 1
Na1549.H43 He 2000 : He Jingtang / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  2000 1
Na1549.H43 Zhou 2010 : He Jingtang jian zhu ren sheng = He Jingtang architectural life / Zhou Lihua zhu.  2010 1
Na1549.H75 Xu 1990 : Taiwan chuan tong min zhai ji qi di fang xing shi liao zhi yan jiu / Xu Mingfu zhu.  1990 1
Na1549.H836 Huan 1999 : Huang Ren / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.L44 Jian 2003 : Jian zhu shi Lin Leyi / Zhongguo jian zhu she ji yan jiu yuan bian.  2003 1
Na1549.L53 Dou 2012 : Shi jian jue chang : Liang Sicheng yu Lin Huiyin / Dou Zhongru zhu.  2012 1
Na1549.L53 Fair 2003 : Zhongguo jian zhu zhi hun : yi ge wai guo xue zhe yan zhong de Liang Sicheng, Lin Huiyin fu fu / Fei Weimei zhu ; Cheng Han yi.  2003 1
Na1549.L53 Li 2003 : Liang Sicheng / Li Hui zhu.  2003 1
Na1549.L53 Li 2010 : Liang Sicheng de qian shi jin sheng / Li Xisuo, Hu Zhigang zhu.  2010 1
Na1549.L53 Lian 1996 : Liang Sicheng xue shu si xiang yan jiu lun wen ji / Gao Yilan bian.  1996 1
Na1549.L53 Lin 2011 : Liang Sicheng, Lin Huiyin yu wo / Lin Zhu zhu.  2011 1
Na1549.L53 Zhu 2014 : Liang Sicheng yu ta de shi dai / Zhu Tao zhu.  2014 1
Na1549.L56 Tian 2004 : Mei li yu ai chou. Yi ge zhen shi de Lin Huiyin / Tian Shiyu bian.  2004 1
Na1549.L86 Gu 2004 : Gu dian jian zhu yan jiu he bao hu : Luo Zhewen / zhu bian Zhao Shujing, Wu Qi, Chen Qian.  2004 1
Na1549.Q25 Qi 1997 : Jian zhu chuang zuo de ji cheng : Qi Kang zuo pin ji, 1927-1997 / Qi Kang zhu bian = The process of architecture design : selected works of Qi Kang.  1997 1
Na1549.S86 Chon 2004 : Chong xiu Tian an men de da mu zuo : Sun Yonglin / zhu bian Zhao Shujing, Wu Qi, Chen Qian.  2004 1
Na1549.T35 Tang 1997 : Tang Pu = Tang Pu / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1997 1
Na1549.W35 Wang 2016 : Zao fang zi / Wang Shu.  2016 1
Na1549.W39 Wang 2013 Gd19 : Ben tu chu pin : Wang Yi jian zhu chuang zuo zha ji = LOCAL CREATIONS : SELECTED WORKS OF WANG YI / Wang Yi zhu.  2013 1
Na1549.X564 Xing 1999 : Xing Tonghe / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.Y29 Yang 1997 : Yang Tingbao jian zhu lun shu yu zuo pin xuan ji = Selected architectural writings & works of Yang Tingbao, 1927-1997 / zhu bian Wang Jianguo ; fu zhu bian Chen Zongqin, Gao Jing.  1997 1
Na1549.Y3 Yao 1986 : Ying zao fa yuan / Yao Chengzu yuan zhu ; Zhang Zhigang zeng bian ; Liu Dunzhen jiao yue.  1986 1
Na1549.Y35 Liu 2005 : Zhongguo dang dai jie chu de jian zhu shi jian zhu jiao yu jia : Yang Tingbao / Liu Yi, Li Zhitao zhu.  2005 1
Na1549.Y35 Yang 2001 Gd19 : Yang Tingbao xian sheng dan chen yi bai zhou nian ji nian wen ji = Memorial Symposium for the 100th anniversary of Yang Tingbao's birth / Dong nan da xue jian zhu xi, Dong nan da xue jian zhu yan jiu suo ; zhu bian Liu Xianjue ; fu zhu bian Zhang Shiqing.  2001 1
Na1549.Z436 Fei 2006 : Zhongguo di yi dai nü jian zhu shi Zhang Yuquan / Fei Lin, Fei Qi bian zhu ; "Jian zhu chuang zuo" za zhi she cheng bian.  2006 1
Na1550 Adac 1987 : Tōba kenchiku no kenkyū / [chosha Adachi Yasushi ; henshū Ōta Hirotarō].  1987 1
Na1550 Asak 2013 : Kenchiku kōkogaku no jisshō to fukugen kenkyū / Asakawa Shigeo.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next