My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na1549.D35 Dai 2000 : Dang dai Zhongguo jian zhu da shi : Dai Nianci = Contemporary Chinese master architects : Dai Nian Ci / zhu bian Zhang Zugang ; fu zhu bian Huang Jiusong, Liu Fushun, Shen Zhizhen.  2000 1
Na1549.F46 Jian 2003 : Jian zhu ren sheng : Feng Jizhong fang tan lu / Tong ji da xue jian zhu yu cheng shi gui hua xue yuan bian.  2003 1
Na1549.G Jian 2009 : Jian zhu shi Gong Deshun / Zhang Zugang, Zhongguo jian zhu she ji yan jiu yuan.  2009 1
Na1549.H43 He 2000 : He Jingtang / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  2000 1
Na1549.H43 Zhou 2010 : He Jingtang jian zhu ren sheng = He Jingtang architectural life / Zhou Lihua zhu.  2010 1
Na1549.H75 Xu 1990 : Taiwan chuan tong min zhai ji qi di fang xing shi liao zhi yan jiu / Xu Mingfu zhu.  1990 1
Na1549.H836 Huan 1999 : Huang Ren / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.L44 Jian 2003 : Jian zhu shi Lin Leyi / Zhongguo jian zhu she ji yan jiu yuan bian.  2003 1
Na1549.L53 Dou 2012 : Shi jian jue chang : Liang Sicheng yu Lin Huiyin / Dou Zhongru zhu.  2012 1
Na1549.L53 Fair 2003 : Zhongguo jian zhu zhi hun : yi ge wai guo xue zhe yan zhong de Liang Sicheng, Lin Huiyin fu fu / Fei Weimei zhu ; Cheng Han yi.  2003 1
Na1549.L53 Li 2003 : Liang Sicheng / Li Hui zhu.  2003 1
Na1549.L53 Li 2010 : Liang Sicheng de qian shi jin sheng / Li Xisuo, Hu Zhigang zhu.  2010 1
Na1549.L53 Lian 1996 : Liang Sicheng xue shu si xiang yan jiu lun wen ji / Gao Yilan bian.  1996 1
Na1549.L53 Lin 2011 : Liang Sicheng, Lin Huiyin yu wo / Lin Zhu zhu.  2011 1
Na1549.L53 Zhu 2014 : Liang Sicheng yu ta de shi dai / Zhu Tao zhu.  2014 1
Na1549.L56 Tian 2004 : Mei li yu ai chou. Yi ge zhen shi de Lin Huiyin / Tian Shiyu bian.  2004 1
Na1549.L86 Gu 2004 : Gu dian jian zhu yan jiu he bao hu : Luo Zhewen / zhu bian Zhao Shujing, Wu Qi, Chen Qian.  2004 1
Na1549.Q25 Qi 1997 : Jian zhu chuang zuo de ji cheng : Qi Kang zuo pin ji, 1927-1997 / Qi Kang zhu bian = The process of architecture design : selected works of Qi Kang.  1997 1
Na1549.S86 Chon 2004 : Chong xiu Tian an men de da mu zuo : Sun Yonglin / zhu bian Zhao Shujing, Wu Qi, Chen Qian.  2004 1
Na1549.T35 Tang 1997 : Tang Pu = Tang Pu / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1997 1
Na1549.W35 Wang 2016 : Zao fang zi / Wang Shu.  2016 1
Na1549.W39 Wang 2013 Gd19 : Ben tu chu pin : Wang Yi jian zhu chuang zuo zha ji = LOCAL CREATIONS : SELECTED WORKS OF WANG YI / Wang Yi zhu.  2013 1
Na1549.X564 Xing 1999 : Xing Tonghe / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Na1549.Y29 Yang 1997 : Yang Tingbao jian zhu lun shu yu zuo pin xuan ji = Selected architectural writings & works of Yang Tingbao, 1927-1997 / zhu bian Wang Jianguo ; fu zhu bian Chen Zongqin, Gao Jing.  1997 1
Na1549.Y3 Yao 1986 : Ying zao fa yuan / Yao Chengzu yuan zhu ; Zhang Zhigang zeng bian ; Liu Dunzhen jiao yue.  1986 1
Na1549.Y35 Liu 2005 : Zhongguo dang dai jie chu de jian zhu shi jian zhu jiao yu jia : Yang Tingbao / Liu Yi, Li Zhitao zhu.  2005 1
Na1549.Y35 Yang 2001 Gd19 : Yang Tingbao xian sheng dan chen yi bai zhou nian ji nian wen ji = Memorial Symposium for the 100th anniversary of Yang Tingbao's birth / Dong nan da xue jian zhu xi, Dong nan da xue jian zhu yan jiu suo ; zhu bian Liu Xianjue ; fu zhu bian Zhang Shiqing.  2001 1
Na1549.Z436 Fei 2006 : Zhongguo di yi dai nü jian zhu shi Zhang Yuquan / Fei Lin, Fei Qi bian zhu ; "Jian zhu chuang zuo" za zhi she cheng bian.  2006 1
Na1550 Adac 1987 : Tōba kenchiku no kenkyū / [chosha Adachi Yasushi ; henshū Ōta Hirotarō].  1987 1
Na1550 Asak 2013 : Kenchiku kōkogaku no jisshō to fukugen kenkyū / Asakawa Shigeo.  2013 1
Na1550 Ekim 1998 : Ekimae hiroba keikaku shishin : atarashii ekimae hiroba keikaku no kangaekata / Nihon kōtsū keikaku kyōkai.  1998 1
Na1550 Hira 1990 : Nihon kenchiku no kanshō kiso chishiki : shoinzukuri kara gendai jūtaku made / [chosha Hirai Kiyoshi, Suzuki Tokio].  1990 1
Na1550 Hira 2013 : Sukiya jūtaku raisan / [Hirano Tomiharu].  2013 1
Na1550 Inou 1969 : Nihon kenchiku no kūkan / Inoue Mitsuo.  1969 1
Na1550 Ishi 1985 : Nihon kenchiku no saisei : posuto Amerikan e / Ishii Kazuhiro cho.  1985 1
Na1550 Isoz 2011 : Nihon no kenchiku isan jūnisen : katarinaoshi nihon kenchikushi / Isozaki Arata.  2011 1
Na1550 Isoz 2015 : Nihon kenchiku shisōshi / Isozaki Arata;Yokote Yoshihiro.  2015 1
Na1550 Kenc 2006 : Kenchiku hihyō : Kusaban / Arakawa Shōyō, Shinagawa Masatoshi, Sugita Tomoharu hen ; [Tōkyō Geijutsu Daigaku Daigakuin Bijutsuka Kenkyūka Kenchiku senkō shūshi katei 1-nen hencho].  2006 1
Na1550 Kuro 2016 : Conceptual Nihon kenchiku / Kurosawa Takashi ; hensha Kurosawa Takashi Kenkyūkai = Conceptual guide to Japanese architecture / Takashi Kurosawa.  2016 1
Na1550 Mori 2015   2
Na1550 Naka 2015 : Nihon no kokenchiku : bi gijutsu shisō / Nakagawa Takeshi.  2015 1
Na1550 Niho 1985 V.5 : Kinsei kenchikusho--zashiki hinagata = Source books of Japanese interior design / hencho Okamoto Mariko.  1985 1
Na1550 Niho 1999 : Nihon kenchiku yōshikishi : karāban = The concise history of Japanese architecture / kanshū Ōta Hirotarō.  1999 1
Na1550 Nish 1980 : Kōshōtachi no chie to kufū : kenchiku gijutsushi no sanpomichi / Nishi Kazuo cho.  1994 1
Na1550 Nitc 2008 : Nitchū hikaku kenchiku bunkashi no kōchiku - kyūden jibyō jūtaku = Creating the framework for a comparative history of Japanese and Chinese architecture-palaces, religious structures, dwellings : Hōkokusho : Rekihaku kokusai shinpojiumu 2007 : Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kyōdō kenkyū higashiajia hikaku kenchiku bunkashi.  2008 1
Na1550 Okad 2005   2
Na1550 Ota 1968 : Nihon no kenchiku rekishi to dentō Ōta Hirotarō.  1968 1
Na1550 Seki 1999   3
Na1550 Shin 1988 : Shin mokuzō kūkan : sakuhin nijūichi Andō Tadao ... [et at.] ; kikaku henshū Nihon Kenchikushikai Rengōkai.  1988 1
Na1550 Sora 1986 : Sōran Nihon no kenchiku = Architecture in Japan / Nihon Kenchiku Gakkai hen.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next